ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN KHOA – CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
***
Số:     /TB – ĐTN/QLSV
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2012

 
THÔNG BÁO
v/v: Các khoản thu đối với tân sinh viên khóa 2012
 
Thông báo thứ 1:
Theo thông báo số 1872/TB-ĐHNL-KHTC thì Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM thông báo về “các khoản thu của tân sinh viên hệ chính quy khóa 2012 năm học 2012 – 2013” đã được dán thông báo trên bản tin Khoa cơ khí – công nghệ. Các Em xuống bản tin khoa để theo dõi.
Thông báo thứ 2:
Theo thông báo số 1890 và 1892/TB-ĐHNL về việc “hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và hiểm tai nạn con người 24/24 cho HSSV trong năm học 2012 – 2013”, 2 thông báo trên đã được dán trên bản tin Khoa cơ khí – công nghệ. Các Em xuống bản tin khoa để theo dõi đăng ký theo biểu mẫu đã được dán trên bản tin và thực hiện theo đúng kế hoạch của trường đề ra.
 

 
TL. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA
Ths. Nguyễn Thanh Phong
 
 

 

Số lần xem trang: 12381
Nhập ngày: 13-09-2012
Điều chỉnh lần cuối: