ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN KHOA – CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
***
Số:     /TB – ĐTN/QLSV
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2012

 
THÔNG BÁO
Về việc gặp gỡ, giao lưu với sinh viên các khóa 2008, 2009, 2010, 2011
với BCN Khoa cơ khí – công nghệ
 
Thực hiện kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2012 – 2013 số 1793/ĐHNL – CTSV – KH do phòng công tác sinh viên phát động. Nay BCH Đoàn – Hội khoa cơ khí – công nghệ thông báo với tất cả sinh viên khoa cơ khí – công nghệ lịch hoạt động cụ thể như sau:
Thời gian – Địa điểm tổ chức: Từ 07h30 đến 11h00 ngày 19/09/2012 tại hội trường P100 khu Phượng vỹ.
Đối tượng: BCN Khoa, trưởng bộ môn, cố vấn học tập và tất cả sinh viên khoa cơ khí – công nghệ các khóa 2008, 2009, 2010, 2011.
Nội Dung: tổ chức gặp gỡ, giao lưu, thăm dò ý kiến, giải đáp những vấn đề Sinh viên cần quan tâm, phổ biến các quy chế về đào tạo niên chế và đào tạo theo tín chỉ, định hướng phát triển nghề đào tạo giữa sinh viên với Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng bộ môn, cố vấn học tập.
Mọi phản hồi liên hệ Thầy Nguyễn Thanh Phong, Bí thư BCH Đoàn Khoa cơ khí, Trợ lý QLSV khoa (số điện thoại: 0938095340, email: ntphong@hcmuaf.edu.vn)
(Lưu ý:Các Em sinh viên khi tham gia giao lưu nhớ mặc trang phục lịch sự và đeo thẻ sinh viên)

 
TL. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Ths. Nguyễn Thanh Phong
 
 

 

Số lần xem trang: 2309