KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

 

THÔNG BÁO

V/v Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II/2011-2012

 

Thực hiện Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký QĐ số: 60/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN hệ chính quy và kế hoạch hoạt động của trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

Để việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I/2011-2012 được thống nhất, khách quan và có ý nghĩa động viên, khuyến khích sinh viên. Nay Khoa thông báo Qui trình đánh giá như sau:

Bước 1: Từ ngày 15/06 đến 22/6/2012, Sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện trên File Excel mẫu (đính kèm).

Sinh viên gửi File đã tự đánh giá, lưu theo mẫu:

<Mã lớp>_<Mã sinh viên>_<Họ và tên>.xls

(VD: DH10CD_10115402_Nguyen Van A.xls)

cho cán bộ lớp.

Bước 2: Từ ngày 12/06 đến 29/06/2012 Lớp tiến hành tổ chức họp bình xét đánh giá điểm rèn luyện từng sinh viên như sau:

 - Chủ tọa (là cán bộ lớp) tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự (giáo viên chủ nhiệm, sinh viên của lớp) và đề cử thư ký cuộc họp.

- Cuộc họp phải có trên 50% sinh viên  trên tổng số sinh viên của lớp đó.

(Nếu sinh viên nào vắng mặt không có lý do, điểm rèn luyện chỉ đạt từ 50 điểm trở xuống)

- Trên cơ sở khung điểm đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện, từng sinh viên báo cáo tự đánh giá kết quả rèn luyện của mình.

- Lớp tổ chức bình xét bằng biểu quyết. Kết quả rèn luyện của cá nhân phải được sự đồng ý của 2/3 tổng số sinh viên có mặt mới hợp lệ.

- Kết luận của chủ tọa.

Thông qua biên bản cuộc họp (mẫu).

            - Kết thúc cuộc họp, gửi biên bản và kết quả xếp loại điểm rèn luyện của lớp (tất cả các file bảng điểm cá nhân trong thư mục: <Mã lớp> và danh sách kết quả điểm rèn luyện của cả lớp có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm về Trợ lý QLSV Khoa.

+ Thời gian: Trước 16g ngày 29/06/2012

+ Địa điểm nộp: Phòng 8, Văn phòng Khoa Cơ khí (gặp thầy Trường)

 

Nay thông báo./.

 

Ngày 28 tháng 06 năm 2012

Trưởng khoa

 

Số lần xem trang: 12393
Nhập ngày: 28-05-2012
Điều chỉnh lần cuối: 28-05-2012