TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
-------------
Số: 32/TB-KHTC-ĐHNL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Tp.HCM, ngày 13 tháng 2 năm 2012
 
THÔNG BÁO
V/v: “Thời gian đóng học phí HK2/2011 – 2012”
 
Theo thông báo số 2141/TB-ĐT-ĐHNL ngày 19/10/2011 V/v đăng ký môn học, đăng ký học lại HK2/2011 – 2012, Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về thời gian đóng tiền học phí như sau:
1.     Thời gian nộp tiền: từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 16/03/2012
2.     Hình thức nộp tiền: Nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng
 
Hệ đào tạo                                Số tài khoản                                         Tên ngân hàng
Chính quy                                 31410000393114                                  BIDV
 
Ghi chú: Sau thời hạn trên, P.KHTC chốt danh sách sinh viên và chuyển đến các đơn vị liên quan. Mọi vấn đề liên quan sẽ không được giải quyết như: không có tên không danh sách dự thi học kỳ, không được công nhận điểm thi.
 
Kính đề nghị các khoa/Bộ môn trực thuộc thông báo đến sinh viên để thực hiện theo nội dung này.
 
Trân trọng thông báo!
 
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
 
 

Số lần xem trang: 12387
Nhập ngày: 14-02-2012
Điều chỉnh lần cuối: