KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
THÔNG BÁO SỐ 2
V/v nhắc nhở về đánh giá kết quả RLSV học kỳ I/2011-2012
 
Theo thông báo số 1 về đánh giá kết quả RLSV học kỳ I/2011-2012. Thời hạn nộp là ngày 06/01/2012. Nhưng đến nay, một số lớp nộp không đầy đủ hoặc chưa nộp.
Cụ thể như sau:

STT
Lớp
Nộp file cá nhân
File tổng kết
Biên bản hợp lớp
1
DH08CK
x
x
x
2
DH08CD
x
Chưa nộp
x
3
DH08NL
x
Chưa nộp
x
4
DH08OT
x
x
x
5
DH08TD
x
Chưa nộp
x (thư ký chưa ký tên)
6
DH09CC
x
Chưa nộp
Chưa nộp
7
DH09CK
x
Chưa nộp
x
8
DH09CD
x
Chưa nộp
x
9
DH09NL
x
Chưa nộp
x
10
DH09OT
x
x
x
11
DH09TD
x
Chưa nộp
x
12
CD10CI
x
Chưa nộp
Chưa nộp
13
DH10CC
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
14
DH10CK
x
Chưa nộp
x ( chưa ai ký)
15
DH10CD
Chưa nộp
x (nhưng không có điểm RLSV)
x
16
DH10NL
x
x
x
17
DH10OT
x
Chưa nộp
x
18
DH10TD
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
19
CD11CI
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
20
DH11CC
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
21
DH11CK
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
22
DH11CD
x
x
x
23
DH11NL
x
Không cần nộp
Không cần nộp
24
DH11OT
x
Chưa nộp
x (Sai mẫu)
25
DH11TD
x
Không cần nộp
Không cần nộp

Đề nghị các lớp chưa nộp, nộp chưa đầy đủ, sai mẫu,… nhanh chóng hoàn thành và nộp xong trước ngày 06/02/2012.
            - Gửi biên bản và kết quả xếp loại điểm rèn luyện của lớp (tất cả các file bảng điểm cá nhân – Excel và danh sách kết quả điểm rèn luyện của cả lớp có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm) về Khoa.
 Địa điểm nộp: Phòng 8, Văn phòng Khoa Cơ khí (gặp thầy Trường)
 
Nay thông báo./.
 
Ngày 02 tháng 2 năm 2012
Khoa Cơ khí – Công nghệ

Số lần xem trang: 12392
Nhập ngày: 02-02-2012
Điều chỉnh lần cuối: 03-02-2012