KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
THÔNG BÁO
V/v Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I/2011-2012
 
Thực hiện Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký QĐ số: 60/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN hệ chính quy và kế hoạch hoạt động của trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.
Để việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I/2011-2012 được thống nhất, khách quan và có ý nghĩa động viên, khuyến khích sinh viên. Nay Khoa thông báo Qui trình đánh giá như sau:
Bước 1: Sinh viên tự đánh giá trên File đính kèm, nộp file về cho lớp trưởng tổng hợp.
-         Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/12/2011.
-         File nộp được lưu với tên MSSV_Ho va ten.xls (VD: 10115402_Nguyen Van A.xls)
Bước 2: Lớp tiến hành tổ chức họp bình xét đánh giá điểm rèn luyện từng sinh viên như sau:
 - Chủ tọa (là cán bộ lớp) tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự (giáo viên chủ nhiệm, sinh viên của lớp) và đề cử thư ký cuộc họp.
- Cuộc họp phải có trên 50% sinh viên  trên tổng số sinh viên của lớp đó.
(Nếu sinh viên nào vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ 50 điểm/tổng số điểm sinh viên đạt được)
- Trên cơ sở khung điểm đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện, từng sinh viên báo cáo tự đánh giá kết quả rèn luyện của mình.
- Lớp tổ chức bình xét bằng biểu quyết. Kết quả rèn luyện của cá nhân phải được sự đồng ý của 2/3 tổng số sinh viên có mặt mới hợp lệ.
- Kết luận của chủ tọa.
            - Kết thúc cuộc họp, gửi biên bản và kết quả xếp loại điểm rèn luyện của lớp (tất cả các file bảng điểm cá nhân – Excel và danh sách kết quả điểm rèn luyện của cả lớp có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm) về Khoa.
+ Thời gian: Trước 16g ngày 06/01/2012
+ Địa điểm nộp: Phòng 8, Văn phòng Khoa Cơ khí (gặp thầy Trường)
 
Nay thông báo./.
 
Ngày 22 tháng 12 năm 2011
                                   Trưởng khoa

Số lần xem trang: 12389
Nhập ngày: 22-12-2011
Điều chỉnh lần cuối: