TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
                                    Tp.Hồ Chí minh, ngày 28  tháng11 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
(Về việc tham dự Olympic cơ học toàn quốc lần thứ XXIV – 2012)
 
 
Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2012.
Khoa Cơ khí – Công nghệ sẽ tổ chức bồi dưỡng tham dự 3 môn:
1.     Cơ học lý thuyết
2.     Sức bền vật liệu
3.     Ứng dụng tin học trong cơ học (trong môn chi tiết máy)
Sinh viên tham dự, liên hệ tại bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí – Công nghệ (gặp Thầy Đỗ Hữu Toàn) đăng ký.
Thời gian đăng ký từ ngày 03/12/2011 đến hết ngày 07/01/2012.
Trân trọng thông báo.
                                                   
                                                                                               TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                PGS.TS.Trần Thị Thanh

Số lần xem trang: 2309