THÔNG BÁO

(V/v đăng ký môn học, đăng ký học lại học kỳ II  năm học 2011-2012)

 
       Trường ĐHNL TPHCM thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại cho tất cả sinh viên các hệ đào tạo  học kỳ II  năm học 2011-2012 như sau:
1. Thời gian đăng ký:
 * Đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ (Khóa 2008, 2009, 2010, 2011)
 1.1. Đăng ký chính thức:
- Đối với sinh viên chính quy  khóa 2008: từ ngày 26/10 đến  ngày 26 tháng 11 năm 2011.
- Đối với sinh viên chính quy  khóa 2009: từ ngày 01 đến  ngày 26 tháng 11 năm 2011.
- Đối với sinh viên chính quy  khóa 2010: từ ngày 07 đến  ngày 26 tháng 11 năm 2011.
- Đối với sinh viên chính quy  khóa 2011: từ ngày 13 đến  ngày 26 tháng 11 năm 2011.
 1.2. Đăng ký bổ sung:  từ ngày 01 đến 08 tháng 12 năm 2011.
 * Đối với sinh viên chính quy từ khóa 2007 trở về trước và sinh viên hệ vừa làm vừa học tất cả các khóa (học lại)
- Đăng ký từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 12 năm 2011.
- Sinh viên học lại (niên chế) đóng học phí học lại trực tiếp tại trường từ ngày 12 đến 16 tháng 12 năm 2011.
 2. Cách thức đăng ký: Đăng ký online tại địa chỉ http://aao.hcmuaf.edu.vn/  
Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đăng ký trước khi đăng ký.
 3. Một số lưu ý:
-         Sinh viên liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn chọn môn học.
-         Sinh viên các khóa 2008,2009 đã được phòng Đào tạo đăng ký trước để giữ chổ cho các môn học theo thời khóa biểu của lớp chuyên ngành, sinh viên có thể xóa hoặc chuyển sang các nhóm học khác theo ý muốn của mình.
-         Các môn học có điều kiện tiên quyết/học trước sinh viên phải học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký. Chương trình đăng ký không cấm SV đăng ký nhưng khi học sinh viên sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức.
Trân trọng thông báo.       

Số lần xem trang: 12394
Nhập ngày: 26-10-2011
Điều chỉnh lần cuối: