CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                       
                                                                         Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 29 tháng 09 năm 2011
 
LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012 (ĐỢT 2)
 
Kính gửi: Các đơn vị
 
       Căn cứ vào kế hoạch số 1668/KH-CTSV về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV”năm học 2011-2012, nhà trường thông báo kế hoạch học đợt 2 như sau:
1.      Lịch sinh hoạt công dân:
-          Đối tượng học: Tân sinh viên
                       + SV nguyện vọng 2 (ĐH,CĐ).
                       +  SV nguyện vọng 1 chưa học đợt 1 trong tuần SHCD-HSSV (12-18/9/2011)
-          Thời gian và lịch cụ thể như sau:
+ Thời gian: 17g – 19g30 ( buổi tối).
        + Khoa/ Bộ môn:
-       Nhóm 1: Kinh tế, Thủy sản, Ngoại ngữ - Sư phạm.
-       Nhóm 2: Kinh tế, Thủy sản, CNTT, QLĐĐ (ngành CN Địa chính).
-       Nhóm 3: Cơ khí, Lâm nghiệp, Ngoại ngữ - Sư phạm, QLĐĐ (cao đẳng QLĐĐ)
-       Nhóm 4: Cơ khí, Lâm nghiệp, CNTT, QLĐĐ & BĐS (CN Địa chính, CĐ QLĐĐ).
 + Nội dung học:
-       Nội dung 1: Nghị quyết, Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-       Nội dung 2: Giới thiệu về trường, Sinh hoạt Đoàn/Hội, Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin trường.
-       Nội dung 3: Sinh hoạt Quy chế (CTSV, Đào tạo)

Ngày
Địa điểm
Nội dung học
Khoa/ Bộ môn
03/10/2011
(Thứ hai)
P.100
(Phượng Vỹ)
Nội dung 1
Nhóm 1
04/10/2011
(Thứ ba)
P.100
(Phượng Vỹ)
Nội dung 2
Nhóm 2
R.100
(Rạng Đông)
Nội dung 2
Nhóm 3
06/10/2011
(Thứ năm)
P.100
(Phượng Vỹ)
Nội dung 3
Nhóm 2
R.100
(Rạng Đông)
Nội dung 3
Nhóm 3
07/10/2011
(Thứ sáu)
P.100
(Phượng Vỹ)
Nội dung 1
Nhóm 4

          
            + Đối với SV các Khoa/Bộ môn chưa học trong đợt 1, sẽ học tại Hội trường P.100 các ngày trên.
+ Sinh viên theo học có điểm danh cụ thể, làm bài thu hoạch.
            + TL.QLSV các khoa/bộ môn nhận Sổ tay Sinh viên tại phòng CTSV vào ngày 3/10/2011 để phát cho tân sinh viên.
2.      Chương trình giao lưu - đối thoại với Hiệu trưởng:
Chương trình giao lưu - đối thoại với Hiệu trưởng được tổ chức vào sáng ngày 14/10/2011.
Đề nghị các Khoa/BM gửi bảng tổng hợp ý kiến SV của đơn vị mình về P.CTSV trước ngày 10/10/2011 chuẩn bị cho chương trình giao lưu.
 
Trân trọng thông báo./.
 
         HIỆU TRƯỞNG
 
      

Nơi nhận:
-          Các Khoa/ Bộ môn;
-          Các đơn vị liên quan;
-          Lưu VP, P.CTSV.
                                                                                                           

Số lần xem trang: 2311