HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
_______
Số:     /TB-HSV
 
 
 
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2011
 

 
THÔNG BÁO
V/v giới thiệu đại biểu tham gia xét tuyển chương trình
“Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2011
 
Nhằm góp phần động viên, cổ vũ quân và dân làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là tại huyện đảo Trường Sa và cụm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, dịch vụ phía Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”. Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM xin thông báo đến toàn thể sinh viên các nội dung cụ thể như sau:
1.      Tiêu chuẩn đại biểu:
-         Là sinh viên của Trường đại học Nông Lâm TP. HCM có mong muốn và tự nguyện tham gia chương trình, có tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình tham gia hành trình.
-         Có sức khỏe tốt và có khả năng hoạt động dài ngày trên biển.
-         Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu niên và xã hội.
-         Có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn, Hội, phong trào sinh viên hoặc sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từ cấp Thành phố trở lên.
2.      Quy trình tuyển chọn tại Trường:
-         BTK Hội Sinh viên Trường triển khai thông báo rộng rãi thông tin về chương trình và nhận đăng ký của sinh viên tại Văn phòng Đoàn Trường.
-         BTK Hội Sinh viên Trường tổ chức lựa chọn giới thiệu sinh viên tiêu biểu theo đúng tiêu chuẩn đại biểu.
3.  Thời gian: hành trình dự kiến tổ chức từ ngày 28/4/2011 đến ngày 12/5/2011.
4.  Địa điểm: Hành trình xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Khánh Hòa đi đến huyện đảo Trường Sa và ngược lại.
Ban Tổ chức sẽ thông báo thời gian, địa điểm tới đại biểu được xét chọn khi có danh sách chính thức của đại biểu tham gia hành trình.
5.  Kinh phí:
-         Ban Tổ chức đảm bảo kinh phí ăn, ở, đi lại cho đại biểu trong quá trình tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2011 (nếu được chọn).
6.      Đăng ký:
-         Sinh viên có đủ điều kiện liên hệ Văn phòng Đoàn Trường để hoàn thành hồ sơ đại biểu trước 10h00 ngày 11/03/2011 (thứ sáu).
-         Lưu ý: Khi đi đăng ký sinh viên đem theo các giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen thành tích trong học tập và hoạt động.
 
                                                                                      TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
                                                                                                               CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
-    BCH LCH, Đoàn Khoa, BM;
-    KTX ĐHNL;
-    Lưu: VP.
 
 

 
 


 

                                                                                                        Trương Tuệ Minh

Số lần xem trang: 12162
Nhập ngày: 11-03-2011
Điều chỉnh lần cuối: 11-03-2011

Liên kết doanh nghiệp