Thời gian: 15h30 ngày thứ bảy (12/03/2011)

Địa điểm: R200

Lập danh sách và nộp: chậm nhất là 16g ngày 10/03/2011

Đồng chí Nguyễn Đức Tài lập danh sách và yêu cầu các cán bộ Hội tham gia đầy đủ!

 

        HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                                          ***                                         TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2011
 
THÔNG BÁO
V/v Tập huấn kỹ năng “Tổ chức chương trình và Xây dựng kế hoạch”
Nhằm tạo điều kiện củng cố, trang bị thêm kiến thức căn bản về tổ chức chương trình và xây dựng kế hoạch, hỗ trợ cho các hoạt động Đoàn – Hội sau này, Hội SV trường tổ chức buổi tập huấn kỹ năng “Tổ chức chương trình và xây dựng kế hoạch” cho các cán bộ Hội cơ sở theo thời gian, địa điểm và thành phần như sau:
Thời gian: 15h30 ngày thứ bảy (12/03/2011)
Địa điểm: R200 –Khu Rạng Đông
Đối tượng: Các đồng chí là Liên chi hội trưởng, Liên chi hội phó các khoa, bộ môn và Chi hội trưởng các chi hội thuộc trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
Các Liên chi hội lập danh sách và nộp về Văn phòng Đoàn – Hội chậm nhất 16g ngày thứ năm (10/03/2011).
 Đây là buổi tập huấn quan trọng và thiết thực cho cơ sở trong quá trình công tác, đề nghị các Liên chi hội nghiêm túc triển khai, thực hiện chương trình.
TM. BAN THƯ KÍ HỘI SV TRƯỜNG
                                                                                  CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                   Trương Tuệ Minh
 
 

Số lần xem trang: 12160
Nhập ngày: 07-03-2011
Điều chỉnh lần cuối: 07-03-2011

Liên kết doanh nghiệp