HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
***
Số:      /HD-HSV
 
 
 
Tp.HCM, ngày 04 tháng 01  năm 2011

 
HƯỚNG DẪN
Triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” năm học 2010 - 2011
----------------------------
Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt nam lần VIII, nhiệm kỳ 2009 – 2013, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần IV (2010 – 2015) và hướng dẫn số 01/HD-BCH của Ban chấp hành Hội Sinh viên Thành phố về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” năm 2010, Ban thư ký Hội Sinh viên trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động, với nội dung cụ thể sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
- Tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thông qua cuộc vận động để từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội… đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.
2. Yêu cầu:
- Cuộc vận động được triển khai rộng rãi trong Đoàn viên, Sinh viên tại tất cả các cơ sở Đoàn – Hội, trên cơ sở kế thừa kết quả phong trào “Sinh viên 3 tốt”. Nhất thiết phải trở thành phong trào đi vào chiều sâu, phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình, và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.
- Các cơ sở Đoàn – Hội có giải pháp đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ Hội viên, sinh viên thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.
- Các hoạt động bình chọn “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ Liên chi Hội đến Hội Sinh viên trường.
- Mỗi thành tích đạt được phải có chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải có giá trị theo quy định.
- Chỉ tiêu: 100% các cơ sở Đoàn - Hội triển khai tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt".
II. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG:
1. Đạo đức tốt: đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
- Có lối sống văn hóa, văn minh.
- Điểm rèn luyện đạt từ  90 điểm trở lên, có báo cáo thành tích kèm theo.
2. Học tập tốt:
2.2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
- Chuyên cần trong học tập, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.
- Điểm trung bình chung học tập cả năm đạt từ 7,0/10 trở lên, điểm trung bình tích lũy từ 6,5/10 trở lên (đối với khóa đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy từ 2,5/4 trở lên (đối với khóa đào tạo theo học chế tín chỉ).
2.2. Tiêu chuẩn khác: Đạt ít nhất 1 trong những tiêu chuẩn sau:
- Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở các cấp và đã hoàn thành đề tài hoàn chỉnh.
- Có ít nhất 01 bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên.
- Có đề tài nghiên cứu khoa học trong năm học 2009 – 2010 được hội đồng nghiên cứu khoa học cấp khoa hoặc trường chấm từ 7,0 trở lên.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.
- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật.
3. Thể lực tốt:
3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm học 2009 - 2010 do Đoàn Khoa/ Bộ môn, Liên chi Hội, Ký túc xá, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường  hoặc Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên thành phố tổ chức.
3.2. Tiêu chuẩn khác: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Là thành viên đội tuyển trường trở lên các môn thi đấu thể dục thể thao.
- Là thành viên đội tuyển khoa/ bộ môn đạt giải khuyến khích trở lên ở các giải đấu thể dục thể thao cấp trường trở lên.
* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
4. Kỹ năng tốt:
4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia vào ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học.
+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
+ Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên BCH Đoàn Khoa/ Bộ môn, Liên chi Hội trở lên, có ý kiến và xác nhận của BTV Đoàn, BTK HSV khoa, trường.
4.2. Tiêu chuẩn khác: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng hoặc được công nhận vượt qua các bài kiểm tra thực tế về kỹ năng.
- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp khoa trở lên.
5. Hội nhập tốt:
5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:
- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B hoặc tương đương bằng B trở lên.
- Điểm trung bình Anh văn 1K  và 2K đạt từ 8,0 trở lên.
5.2. Tiêu chuẩn khác: Đạt một trong những tiêu chuẩn sau:
-  Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.
- Là thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước và có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng B hoặc tương đương bằng B trở lên.
* Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:
            - Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, tuyên truyền và giới thiệu ít nhất 01 sinh viên trong năm gia nhập tổ chức Hội Sinh viên, giúp đỡ và giới thiệu ít nhất 01 sinh viên hoặc Hội viên trong năm kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (không áp dụng đối với Chi Đoàn, Chi Hội 100% Đoàn viên, Hội viên).
            - Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần trong năm.
            - Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
            - Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
 
III. ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”:
1. Phương pháp đánh giá, xét chọn:
- Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:
+ Cấp chi hội: Ban Chấp hành chi hội, Bí thư chi đoàn, lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm hoặc mời đại diện BTK Liên chi Hội Sinh viên Khoa/ Bộ môn cùng dự.
+ Cấp Liên chi Hội: Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Bí thư Đoàn Khoa/ Bộ môn, đại diện cấp ủy, Ban Chủ nhiệm khoa.
+ Cấp trường: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, đại diện phòng Công tác sinh viên, đại diện phòng Đào tạo.
 
 
2. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng :
- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa, cấp trường và danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” do Ban thư ký Hội sinh viên trường công nhận, tặng Giấy chứng nhận và Giấy khen vào dịp 31/12/2011.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội Sinh viên trường:
- Xây dựng hướng dẫn triển khai đến các Khoa/ Bộ môn.
- Ban hành sổ tay “Sinh viên 5 tốt” cho sinh viên.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết Cuộc vận động vào cuối mỗi năm học, biểu dương khen thưởng những cá nhân và tập thể xuất sắc trong cuộc vận động.
2. Đoàn Khoa, Liên chi Hội sinh viên Khoa/ Bộ môn:
- Trên cơ sở hướng dẫn của Hội sinh viên trường, các Liên chi Hội cụ thể hóa kế hoạch,xây dựng chỉ tiêu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi Hội và  hướng dẫn và triển khai tiêu chẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đến toàn thể Hội viên, sinh viên.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị với Ban thư ký Hội sinh viên trường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
- Tổ chức cho Hội viên, Đoàn viên, Sinh viên dăng ký thực hiện, có biện pháp theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện. Tổ chức bình chọn và giới thiệu những cá nhân, tập thể điển hình “Sinh viên 5 tốt” giới thiệu cho Hội sinh viên trường xét chọn và khen thưởng. Hồ sơ gồm:
+ Bản khai cá nhân theo mẫu (lưu ý tập trung cho các thành tích theo hướng dẫn, phải khai cụ thể chi tiết cho từng tiêu chuẩn nhất là tiêu chuẩn bắt buộc).
+ Bảng điểm năm học 2009 – 2010.
+ Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận có xác nhận của Đoàn – Hội Sinh viên trường.
+ 02 (hai) hình thẻ 3x4 (cm), 1 hình chân dung hoặc 1 hình hoạt động cận cảnh (khổ 10x15).
+ Các hồ sơ này (được bỏ vào 1 bìa cứng riêng cho từng cá nhân) được gởi cùng một công văn giới thiệu (có xác nhận của cấp ủy) và bảng tóm tắt thành tích do Đoàn – Hội Sinh viên khoa/ bộ môn thực hiện.
3. Tiến độ thực hiện:
- Từ 01/10/2011 đến 17/10/2011: Đoàn Khoa, Liên chi Hội Sinh viên Khoa/ bộ môn tổ chức bình chọn sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của năm 2011 để tuyên dương.
- Từ 18/10/2011đến 22/10/2011: tổng hợp danh sách từ kết quả bình chọn của các Chi Hội (Chi Đoàn), Liên chi Hội (Đoàn Khoa) về Hội sinh viên trường.
- Từ 23/10/2011 đến 31/10/2011: Ban chấp hành Hội sinh viên trường họp xét công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, cấp Khoa/ Bộ môn và danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”.

 
Nơi nhận:
- Đoàn khoa, Liên Chi Hội các khoa/bộ môn
- Lưu VP.
TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
P.CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Bùi Huỳnh Kiều My

Số lần xem trang: 12173
Nhập ngày: 12-01-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp