THÔNG BÁO
 
 
Phòng Đào tạo trân trọng thông báo đến tất các các sinh viên khóa 2008, 2009 và 2010 về việc xóa đăng ký môn học như sau:
I. Đối tượng
        1. Sinh viên có số tín chỉ đăng ký vượt 25 TC phải tự đăng ký xóa bớt môn học theo tư vấn của cố vấn học tập.
        2. Sinh viên đã đăng ký thành công có nhu cầu xóa bớt môn học
 
II. Phương pháp xóa môn học đã đăng ký.
 
Sinh viên sử dụng email tên miền @st.hcmuaf.edu.vn đã được trường cấp để gởi thư đến địa chỉ email: pdt@hcmuaf.edu.vn. Phần Chủ đề (Subject) ghi: XIN XOA MON HOC; Phần nội dung ghi:
 
1. Họ và tên: <Họ tên của bạn>
2. Mã lớp: <Mã lớp của bạn>
3. Mã số sinh viên, mã số môn học muốn xóa:
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học 1 muốn xóa>
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học 2 muốn xóa>
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học n muốn xóa>
 
Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn A đang học lớp DH10PA có mã số sinh viên 10101010 muốn xóa 2 môn học có mã số: 202020 và 203030, phần nội dung thư ghi như sau:
 
1. Họ và tên: Nguyễn Văn A
2. Mã lớp: DH10PA
3. Mã số sinh viên, mã số môn học muốn xóa:
10101010,202020
10101010,203030
 
 III. Thời hạn xóa: từ ngày ra thông báo đến 07 giờ ngày 27/12/2010.
Lưu ý:
- Sinh viên phải dùng ĐC email do trường cấp mới được chấp nhận xóa
- Sinh viên phải nhập cẩn thận mã số sinh viên và mã số môn học muốn xóa
- Thực hiện chính xác theo hướng dẫn, kể cả các dấu phẩy (,), khoảng trắng ( )
- Sinh viên do bất cẩn nhập sai mã số môn học sẽ không được giải quyết phục hồi.

                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                         (Đã ký)
                                                                                                       ThS. TRẦN THANH PHONG

Số lần xem trang: 2312