Thời gian: Lúc 7g00 Ngày 18/11/2010

Địa điểm: RD200, khu Rạng Đông

GV: Cô Bùi Thị Cẩm Nhi, GV Khoa Môi trường & Tài nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Tp. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ CÁC LỚP ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008
(Lớp trưởng và Bí thư các lớp)
 

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Đơn vị
ĐTDĐ
Địa chỉ E-mail
01
Nguyễn Anh Tuấn
Lớp trưởng
DH07CC
090.255.774
07119026@st.hcmuaf.edu.vn
02
Võ Thị Ngọc Lợi
Bí thư
0168.6099.479
07119017@st.hcmuaf.edu.vn
03
Trần Văn Chưởng
Lớp trưởng
DH07CK
098.292.3633
07118021@st.hcmuaf.edu.vn
04
Phạm Ngọc Hưng
Bí thư
0167.4567.480
07118006@st.hcmuaf.edu.vn
05
Mai Văn Khanh
Lớp trưởng
DH07NL
 
07137035@st.hcmuaf.edu.vn
06
Tô Công Linh
Bí thư
0166.8400.430
07137038@st.hcmuaf.edu.vn
07
Trần Hữu Trường
Lớp trưởng
DH07OT
097.3633.884
07154089@st.hcmuaf.edu.vn
08
Phạm Hải Sơn
Bí thư
0164.6964.001
07154076@st.hcmuaf.edu.vn
09
Trần Vỹ Anh
Lớp trưởng
DH07TD
0169.8716.726
07138002@st.hcmuaf.edu.vn
10
Nguyễn Thị Hồng Trang
Bí thư
0165.6616.181
07138055@st.hcmuaf.edu.vn
11
Trịnh Thế Vĩnh
Lớp trưởng
DH07CD
097.4616.221
07153045@st.hcmuaf.edu.vn
12
Nguyễn Đức Tài
Bí thư
0168.959.3494
ductai.mec@gmail.com
13
Nguyễn Văn Sự
Lớp trưởng
DH08CK
0168.879.1496
08119005@st.hcmuaf.edu.vn
14
Lê Văn Giang
Bí thư
 
08118004@st.hcmuaf.edu.vn
15
Hoàng Văn Tài
Lớp trưởng
DH08NL
097.4451.491
08137006@st.hcmuaf.edu.vn
16
Hoàng Hiệp Hòa
Bí thư
098.897.1149
08137003@st.hcmuaf.edu.vn
17
Trần Ngọc Đăng
Lớp trưởng
DH08OT
097.729.2050
08154006@st.hcmuaf.edu.vn
18
Lê Quang Trí
Bí thư
090.6869.190
wolf_9019@yahoo.com
19
Lê Tấn Phúc
Lớp trưởng
DH08TD
 
08138012@st.hcmuaf.edu.vn
20
Lê Đình Danh
Bí thư
090.6679.862
08138003@st.hcmuaf.edu.vn
21
Nguyễn Ngọc Hạnh
Lớp trưởng
DH08CD
0168.9942.537
08153006@st.hcmuaf.edu.vn
22
Châu Trung Quốc
Bí thư
0123.8899.452
08153022@st.hcmuaf.edu.vn
23
Trần Thị Hà Linh
Lớp trưởng
DH09CC
0164.9672.766
09119018@st.hcmuaf.edu.vn
24
Phan Thị Linh
Bí thư
0167.4655.974
09119017@st.hcmuaf.edu.vn
25
Nguyễn Văn Toán
Lớp trưởng
DH09CK
0169.6813.058
09118019@st.hcmuaf.edu.vn
26
Đào Nhật Thành
Bí thư
0122.4685.307
09118016@st.hcmuaf.edu.vn
27
Phạm Trường Lâm
Lớp trưởng
DH09NL
0128.4417.994
09137035@st.hcmuaf.edu.vn
28
Trương Cao Trí
Bí thư
0125.2221.797
09137048@st.hcmuaf.edu.vn
29
Trần Thanh Bào Đệ
Lớp trưởng
DH09TD
0167.4718.393
09138006@st.hcmuaf.edu.vn
30
Nguyễn Hữu Kỳ
Bí thư
0128.5989.534
09138008@st.hcmuaf.edu.vn
31
Nguyễn Văn Hưng
Lớp trưởng
DH09OT
 
09154025@st.hcmuaf.edu.vn
32
Nguyễn Hoàng Giàu
Bí thư
0169.8523.346
09154014@st.hcmuaf.edu.vn
33
Lê Hoài Phong
Lớp trưởng
DH09CD
0164.9677.954
09153068@st.hcmuaf.edu.vn
34
Hoàng Thanh Lực
Bí thư
0168.6622.151
09153014@st.hcmuaf.edu.vn
35
Nguyễn Đình Linh
Lớp trưởng
DH10CC
0165.6152.393
10119002@st.hcmuaf.edu.vn
36
Nguyễn Minh Hải
Lớp trưởng
DH10CK
0164.4357.642
10118001@st.hcmuaf.edu.vn
37
Trần Văn Sang
Bí thư
0165.9301.350
10118009@st.hcmuaf.edu.vn
38
Phan Võ Trung Nghĩa
Bí thư
DH10NL
093.934.7914
10137006@st.hcmuaf.edu.vn
39
Dương Văn Đại
Lớp trưởng
DH10TD
0168.4466.163
10138002@st.hcmuaf.edu.vn
40
Văn Tiến Thành
Lớp trưởng
DH10OT
0169.6888.651
10154039@st.hcmuaf.edu.vn
41
Nguyễn Đình Dũng
Lớp trưởng
DH10CD
0128.7771.306
10153003@st.hcmuaf.edu.vn
42
Trần Phạm Thanh Duy
Lớp trưởng
CD10CI
0168.7748.308
10344005@st.hcmuaf.edu.vn
43
Nguyễn Văn Nghĩa
Bí thư
0166.3626.091
10344028@st.hcmuaf.edu.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tổng danh sách có 43 Sinh viên
Trưởng đơn vị

Số lần xem trang: 2312