THÔNG BÁO

Phòng Đào Tạo thông báo các sinh viên thi lại lần 2 vào lúc 9h30 ngày 29/10/2010 tại PV400. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút mang theo thẻ sinh viên ( hoặc giấy tờ có hình) . 
Sinh viên đăng ký thi lần 2 tại phòng Đào tạo từ nay đến 15g00 ngày 22/10/2010.
Mã môn học                   Tên môn học                          Gồm các môn
900113                        Chính trị tổng hợp 1         Triết học Mác Lenin+ CNKHXH
900114                         Chính trị tổng hợp 2         KTCT+ LSD
900115                         Chính trị tổng hợp 3         TT.HCM + LSD

Số lần xem trang: 12456
Nhập ngày: 14-10-2010
Điều chỉnh lần cuối: