Thời gian nộp công trình dự thi: từ nay đến trước ngày 15/9/2010

Địa điểm nộp: Gửi về Phòng QLNCKH - Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM 

Kế hoạch - Thể lệ - Phiếu đăng ký giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 12 năm 2010 và các biểu mẫu kèm theo

 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
                                                                                    Tp. HCM, ngày 3 tháng 6 năm 2010
  THÔNG BÁO
 
(V/v đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Eureka
 của BCH Đoàn TNCS HCM năm 2010)
 
                           Kính gửi: -    Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường
-         Ban chấp hành Đoàn trường
-         Ban chấp hành các Đoàn khoa
-         Giáo viên hướng dẫn các đề tài NCKH của SV
 
Theo thông báo của Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM ngày 07 tháng 04 năm 2010 về việc tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Eureka lần thứ 12 năm 2010, nay Ban Giám Hiệu nhà trường đề nghị các đơn vị cùng các Thầy/Cô có tham gia hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu khẩn trương thực hiện đề tài để có kết quả báo cáo trước ngày 15/9/2010.
Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ để kịp thời gởi về BCH Đoàn TNCS HCM tham gia giải thưởng NCKH - Eureka lần thứ 12 năm 2010. Gồm hai giải thưởng chính:
- Giải thưởng dành cho những đề tài/công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Yêu cầu: Công trình gửi tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học. Ghi chú: Luận văn và đồ án tốt nghiệp của sinh viên không được gửi tham dự giải thưởng này.
- Giải thưởng dành cho những đề tài/công trình làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên được hội đồng chấm luận văn nhà trường đánh giá xuất sắc. Ghi chú: mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo của trường chỉ được chọn, giới thiệu 1 đề tài dự thi (điểm số của đề tài/công trình tốt nghiệp phải từ 9.0 điểm trở lên).
Mỗi công trình dự thi nộp 04 quyển đề tài công trình nghiên cứu, 04 bản báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu (tối đa trong 3 mặt giấy A4) và 01 đĩa CD (gồm file báo cáo Powerpoint, file tóm tắt đề tài và file toàn bộ dữ liệu đề tài nghiên cứu) theo đúng thể lệ của giải thưởng. Riêng các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cần gởi kèm theo chương trình nguồn chép chung trên đĩa CD (nếu có), (chi tiết về thể lệ dự thi được đính kèm theo thông báo này và trên hệ thống trang web của phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học www.srmo.hcmuaf.edu.vn/) vào mục thông báo).
Trân trọng thông báo.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Như trên                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT, P. QLNCKH                                                                (đã ký)
                                                                                            TS. Nguyễn Lê Hưng
                                                                                                                       
 

 

Số lần xem trang: 12101
Nhập ngày: 14-06-2010
Điều chỉnh lần cuối: 06-12-2010

Liên kết doanh nghiệp