ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
      TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
     ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
 
TP.HCM, ngày 24  tháng 03 năm 2010

 
GIẤY TRIỆU TẬP
 
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
Triệu tập:
 
Các đồng chí đại biểu cho các Chi Đoàn CBCC, Chi đoàn Khóa 2006, 2007, 2008, 2009 (danh sách đính kèm)
 
Đến tham dự Đại hội Đoàn Khoa Cơ Khí – Công nghệ nhiệm kỳ 2010 – 2012.
 
Thời gian:           13g00 ngày 27 tháng 03 năm 2010 (Thứ Bảy).
Địa điểm:           Hội trường R100 – Nhà Rạng Đông,
Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM
 
                                                                                                                  TM. BTV ĐOÀN KHOA
Bí thư
                             (Đã ký)
    Trương Quang Trường
 

Số lần xem trang: 12126
Nhập ngày: 25-03-2010
Điều chỉnh lần cuối: 25-03-2010

Liên kết doanh nghiệp