ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
***
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2010
 

 
KẾ HOẠCH
TỒ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2010 - 2012
 
I.                   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.      Mục đích:
-               Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Cơ Khí – Công Nghệ nhiệm kỳ 2008 – 2010.
-               Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường Vụ, BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2008 – 2010, bầu BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 - 2012.
-               Xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào sinh viên Khoa nhiệm kỳ 2010 – 2012.
2.      Yêu cầu:
-               Chuẩn bị văn kiện, nhân sự, chương trình đại hội theo đúng điều lệ Đoàn.
-               Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đoàn viên Khoa, tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua trong và sau đại hội.
-               BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 – 2012 đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn các chức danh, số lượng và cơ cấu hợp lý.
II.                THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – QUY MÔ TỔ CHỨC:
1.      Thời gian: Dự kiến Từ 13g30 đến 17h00 ngày 24 tháng 03 năm 2010 (thứ tư)
2.      Địa điểm: hội trường RD100–Nhà Rạng Đông–Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM.
3.      Quy mô tổ chức:115 đại biểu gồm khách mời và đại biểu chính thức
a)      Đại biểu khách mời:
-               Ban Thường Vụ Đoàn Trường, Ban thư ký Hội Sinh viên trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM.
-               Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí – Công nghệ.
-               Liên chi Hội sinh viên Khoa, Chi đoàn CBCC Khoa.
-               Trợ lý QLSV Khoa.
b)     Đại biểu chính thức: 108 đại biểu
-               Đại biểu đương nhiên là ủy viên BCH đương nhiệm: 15
-               Đại biểu được bầu chọn từ các Chi đoàn: 90
-               Đại biểu chỉ định: 3
III.             NỘI DUNG:
1.      Đại hội thực hiện 04 nội dung sau:
-               Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2008 – 2010.
-               Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động phong trào Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 – 2012.
-               Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường Vụ, BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2008 – 2010.
-               Xây dựng đề án nhân sự và bầu BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 - 2012
2.      Chương trình chi tiết:
1)                 Tập trung, ổn định.
2)                 Chào cờ.
3)                 Tuyên bố lý do.
4)                 Giới thiệu đại biểu.
5)                 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên làm việc.
6)                 Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký.
7)                 Đoàn Chủ tịch mời Ban thẩm tra tư cách đại biểu lên đọc báo cáo thẩm tra.
8)                 Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
9)                 Đọc Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn Khoa nhiệm kỳ qua.
10)            Đọc Dự thảo Phương hướng hoạt động phong trào Đoàn Khoa nhiệm kỳ tới.
11)            Thảo luận và thông qua các chỉ tiêu trong phương hướng.
12)            Ban thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp thảo luận của đại biểu.
13)            Đoàn Chủ tịch giới thiệu BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ cũ lên đọc Bản tự kiểm và tuyên bố mãn nhiệm kỳ.
14)            Đoàn Chủ tịch đọc Đề án nhân sự, giới thiệu danh sách đại biểu được đề cử (có kèm theo lý lịch trích ngang) và ứng cử vào BCH Đoàn Khoa nhiệm ký mới.
15)            Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và thông qua trước đại biểu Đại hội.
16)            Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử.
17)            Tiến hành bầu cử.
18)            Công bố kết quả và thông qua BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ mới.
19)            BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ mới ra mắt.
20)            Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
21)            Đoàn Thư ký thông qua biên bản Đại hội.
22)            Thông qua Nghị quyết Đại hội.
23)            Chào cờ - Bế mạc Đại hội.
IV.              THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
1.      Đ/c Trương Quang Trường                Bí thư                                              Trưởng ban
2.      Đ/c Nguyễn Đức Tài                          Chủ tịch Hội SV Khoa                       Phó ban
3.      Đ/c Nguyễn Văn Sự                           P.Chủ tịch Hội SV Khoa                   Thành viên
4.      Đ/c Nguyễn Hồng Thanh                    UV BTV Đoàn Khoa                          Thành viên
5.      Đ/c Nguyễn Văn Định                        UV BTV Đoàn Khoa                          Thành viên
6.      Đ/c Lê Quang Trí                               UV Hội SV Khoa                               Thành viên
7.      Đ/c Hoàng Hiệp Hòa                          UV Hội SV Khoa                               Thành viên
V.                 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
-         Ngày 08/03/2010: Lập kế hoạch
-         Ngày 09/03/2010: Xin ý kiến Chi bộ Khoa và BTV Đoàn Trường.
-         Ngày 10/03/2010: Phát hành kế hoạch, văn kiện Đại hội về cơ sở.
-         Ngày 15/03/2010: Hoàn thiện các công tác chuẩn bị.
-         Ngày 24/03/2010: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Cơ Khí – Công Nghệ nhiệm kỳ 2008 – 2010.
-         Ngày 30/03/2010: Hoàn chỉnh hồ sơ Đại hội gửi Đòan Trường
-         Ngày 31/03/2010: Họp rút kinh nghiệm
 
                                                                                 BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA
                                                                                                            
 
 
                                                                                                                   

Số lần xem trang: 12110
Nhập ngày: 16-03-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp