TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                                Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 ĐỒ ÁN LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP
 
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa cơ khí Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KT ô tô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Nguyễn Đức Khuyến
Chức danh: Giảng viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy từ 2006, Trung tâm Công nghệ & Thiết bị nhiệt lạnh Trường ĐHNL
 
2- Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Đồ án Lò hơi công nghiệp
-         Mã môn học: 207413
-         Số tín chỉ: 1 TC
-         Môn học: Bắt buộc
-         Các môn học tiên quyết: Lò hơi công nghiệp ( 207406)
-         -   Các môn học kế tiếp:
- Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với môn học:
+ Nghe giảng lý thuyết:
+ Làm bài tập trên lớp:
+Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng:
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
+ Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cơ khí Công nghệ- Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh
 
1-     Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
-         Tổ chức, quản lý, vận hành, bảo trì lò hơi công nghiệp
-         Sử dụng lò hơi đạt hiệu quả, năng suất kỹ thuật thiết bị đồng thời bảo đảm an tòan lao động khi sử dụng các thiết bị áp lực
 
2-     Tóm tắt nội dung môn học
Học phần bao gồm các nội dung chính sau:
-         Sinh viên được thực tập tại nhà máy chế tạo lò hơi, các xí nghiệp sử dụng lò hơi & các thiết bị sấy gỗ hơi nước.
-         Qui trình vận hành lò hơi & xử lý sự cố.
-         Quy trình kiểm định lò hơi công nghiệp.
-         Khảo sát, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lò hơi công nghiệp
 
3-                 Nội dung chi tiết môn học
 
Sinh vieân ñöôïc höôùng daãn kieán taäp, thực tập ôû caùc cô sôû cheá taïo, söûa chöõa noài hôi, caùc nhaø maùy, xí nghieäp söû duïng noài hôi …….để phục vụ cho việc thực hiện đồ án.
* Địa điểm Kiến tập- Thực tập:
1-  Tham quan- Kiến tập  
- Nhà máy chế tạo nồi hơi công nghệp: Công ty TNHH Công nghiệp Thiên Hưng Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Cơ sở sử dụng nồi hơi: Công ty Chế biến gỗ Khoa Lâm Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
2- Thực tập:
-         Công ty Chế biến gỗ Trường Tiền
-          Trung tâm Công nghệ Giấy & Bột giấy- Trường Đại học Nông Lâm.TP.HCM
* Các chuyên đề đồ án:
Mỗi nhóm (3—5 ) sinh viện nhận một chuyên đề:
+ Khảo sát qui trình công nghệ chế tạo lò hơi công nghiệp
+ Khảo sát quy trình vận hành & bảo trì lò hơi công nghiệp
+ Khảo sát tính năng họat động của lò hơi & các thiết bị sấy gỗ hơi nước
+ Khảo sát hệ thống thống khói & xử lý bụi
+ Khảo sát hệ thống cung cấp & xử lý nước cho lò hơi công nghiệp
+ Khảo sát hệ thống kiểm sóat và điều khiển tự động
+ Khảo sát hệ thống đốt cháy & cung cấp nguyên liệu
+ Khảo sát quy trình kiểm định lò hơi công nghiệp.
* Mỗi nhóm nộp báo các chuyên đề và sử dụng trình chiếu PowerPoint để báo cáo
 
 
 
 
6-Hoïc lieäu
* Tài liệu học tập cho SV:
- Tài liệu chính: Giáo trình Nồi hơi công nghiệp- Th.S. Bùi Công Hạnh-2004
- Tài liệu tham khảo:
1- PGS.TS.PHAÏM LEÂ DZAÀN _ TS. NGUYEÃN COÂNG HAÂN – Coâng ngheä noài hôi vaø maïng nhieät – NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät – 2001
2- ÑAØO XUAÂN THÖÙC – PHAN SAÂM – NGUYEÃN NGOÏC CHAÁT – Soå tay kyõ thuaät noài hôi – NXB Coâng nhaân kyõ thuaät – 1985.
3- Trung taâm kieåm ñònh an toaøn khu vöïc II – Giaùo trình huaán luyeän coâng nhaân kyõ thuaät vaän haønh, baûo trì noài hôi coâng nghieäp – 1998.
4- Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä nhieät.
5-hơi- Tập 1 & 2- Nguyễn Sỹ mão- Nhà XB Khoa học & Kỹ thuật- 2006
 
7-     Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
+ Sinh viên phải đi thực tập đầy đủ ở các nhà máy, xí nghiệp
+ Nộp tập báo cáo và File trình chiếu PowerPoint
8-     Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
+ Đánh giá kết quả: Bài báo cáo & trình bày đồ án
 
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo
 

Số lần xem trang: 12182
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: 27-01-2010