TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                           Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP
 
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa cơ khí Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KT ô tô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Nguyễn Đức Khuyến
Chức danh: Giảng viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy từ 2006, Trung tâm Công nghệ & Thiết bị nhiệt lạnh Trường ĐHNL
 
2-Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Lò hơi công nghiệp
-         Mã môn học: 207406
-         Số tín chỉ: 2 TC
-         Môn học: Bắt buộc
-         Các môn học tiên quyết: Truyền nhiệt (207419); Nhiệt động lực học KT (207220)
-   Các môn học kế tiếp: Đồ án Lò hơi công nghiệp (207413)
- Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với môn học:
+ Nghe giảng lý thuyết: 28 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 2 tiết
+Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng:
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
+ Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cơ khí Công nghệ- Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh
 
1-     Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
-         Tổ chức, quản lý, vận hành, bảo trì lò hơi công nghiệp
-         Sử dụng lò hơi đạt hiệu quả, năng suất kỹ thuật thiết bị đồng thời bảo đảm an tòan lao động khi sử dụng các thiết bị áp lực
 
2-     Tóm tắt nội dung môn học
Học phần bao gồm các nội dung chính sau:
-         Vị trí lò hơi trong sản xuất công nghiệp
-         Cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò hơi và các trang thiết bị phụ trợ
-         Phương pháp vận hành lò hơi & xử lý sự cố
-         Tổ chức bảo dưỡng & sửa chữa lò hơi.
 
3-                 Nội dung chi tiết môn học
Chöông 1: VÒ TRÍ HÔI TRONG COÂNG NGHIEÄP                                              (2)
 
1.1 Muïc ñích khoa hoïc:
1.2 Moät vaøi khaùi nieäm caàn thieát giuùp hieåu roû vò trí noài hôi trong coâng nghieäp:
-         Ñònh nghóa veà noài hôi.
-         Quan heä giöõa aùp suaát vaø nhieät ñoä cuûa hôi baûo hoøa.
-         Tính naêng cuûa noài hôi.
1.3  Taùc duïng cuûa noài hôi trong coâng nghieäp:
     - Taùc duïng höõu ích trong saûn suaát coâng nghieäp.
     - Taùc duïng phaûn dieän cuûa noài hôi.
     1.4 Thöïc teá veà söû duïng noài hôi trong coâng nghieäp ôû Vieät nam:
            - Ngaønh ñieän.
            - Ngaønh giao thoâng vaän taûi.
            - Coâng nghieäp kinh doanh dòch vuï.
            - Coâng ngheä deät.
            - Coâng ngheä saûn xuaát giaáy, ñöôøng.
            - Coâng ngheä cheá bieán goã.
            - Coâng ngheä cheá bieán thöïc phaåm……
 
Chöông 2: NHIEÂN LIEÄU & SÖÏ ÑOÁT CHAÙY NHIEÂN LIEÄU                                    (2)
 
2.1  Khaùi nieäm chung:
2.2  Thaønh phaàn cuûa nhieân lieäu:
- Thaønh phaàn höõu cô.
- Thaønh phaàn voâ cô
2.3- Ñaëc tính cô baûn cuûa nhieân lieäu:
- Nhieân lieäu raén : Goã, voõ traáu, voõ ñaäu phoïng, than ñaù, than buøn…
- Nhieân lieäu loûng: caùc saûn phaåm daàu moû.
2.4- Söï chaùy cuûa nhieân lieäu:
            - Caùc phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra trong quaù trình chaùy cuûa nhieân lieäu.
            - Nhieät ñoä baét ñaàu chaùy cuûa moät soá nhieân lieäu.
            - Löôïng khoâng khí caàn thieát cho söï chaùy cuûa nhieân lieäu.
            - Caùc toån thaát nhieät cuûa noài hôi vaø caùc bieän phaùp khaéc phuïc.
 
Chöông 3: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ VAÄT LYÙ & TRUYEÀN NHIEÄT      (2)
 
3.1 Moät soá khaùi nieäm cô baûn veà vaät lyù:
            3.1.1 Traïng thaùi cuûa vaät chaát.
            3.1.2 Caùc hieän töôïng vaät lyù:
            - Toác ñoä vaø gia toác.
            - Khoái löôïng, troïng löôïng vaø löïc.
            - Troïng löôïng rieâng, theå tích rieâng.
            - Coâng naêng löôïng vaø naêng suaát.
            - Löïc caûn ma saùt , löïc ly taâm.
            - Naêng löôïng vaø caùc daïng naêng löôïng.
            - Nhieät naêng,
3.2 Caùc chaát khí vaø tính chaát cuûa caùc chaát khí :
            - Khoâng khí,
            - Tæ nhieät.
            - Aùp suaát, nhieät ñoä.
3.3 Hôi nöôùc vaø caùc tính chaát cuûa hôi nöôùc:
            - Hôi baûo hoøa.
            - Hôi quaù nhieät.
            - Thoâng soá traïng thaùi cuûa hôi nöôùc baûo hoøa.
            - Thoâng soá traïng thaùi cuûa hô quaù nhieät.
3.4 Moät soá khaùi nieäm veâø truyeàn nhieät:
            - Truyeàn nhieät ñoái löu.
            - Truyeàn nhieät böùc xaï.
            - Truyeàn daãn nhieät.
 
Chöông 4: CAÁU TAÏO VAØ NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC CUÛA NOÀI HÔI       (6)
 
4.1 Caáu taïo noài hôi vaø caùc thieát bò phuï:
            - Caáu taïo noài hôi
            - Caáu taïo caùc thieát bò phuï.
4.2 Caùc ñaëc tính kyõ thuaät cuûa noài hôi:
            - Aùp suaát.
            - Saûn löôïng hôi.
            - Coâng suaát.
            - Hieäu suaát nhieät
4.3 Phaân loaïi noài hôi:
            - Phaân loaïi theo nguyeân lyù laøm vieäc: Kieåu oáng löûa, kieåu oáng nöôùc.
            - Phaân loaïi theo keát caáu:
                        * Noài hôi kieãu bình.
                        * Noài hôi kieåu oáng loø.
                        * Noài hôi kieãu oáng löûa.
                        * Noài hôi kieãu phoái hôïp oáng loø- oáng löûa naèm ngang.
                        * Noài hôi kieãu phoái hôïp ñöùng.
                        * Noài hôi kieãu oáng nöôùc nghieâng.
                        * Noài hôi kieãu oáng nöôùc ñöùng.
 
Chöông 5:
CAÁU TAÏO & NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC CAÙC THIEÁT BÒ PHUÏ CUÛA NOÀI HÔI (6)
 
5.1 Thieát bò caáp nöôùc:
            - Caùc loaïi bôm nöôùc : Bôm pisto, bôm ly taâm, bôm phun, bôm kieåu bình thoâng nhau.
            5.1.1 Nguyeân lyù laøm vieäc bôm kieåu bình thoâng nhau.
            5.1.2 Nguyeân lyù laøm vieäc bôm phun.
            5.1.3 Nguyeân lyù laøm vieäc bôm piston.
            5.1.4 Nguyeân lyù laøm vieäc bôm ly taâm.
            5.1.5 Heä thoáng cung caáp nöôùc töï ñoäng.
5.2 Heä thoáng gioù vaø thoâng khoùi:
            5.2.1 Thoâng gioù töï nhieân.
            5.2.2 Thoâng gioù cöôûng böùc.
            5.2.3 Quaït gioù.
            5.2.4 Heä thoáng caùc oáng daãn hôi vaø nöôùc caáp.
5.3 Caùc ñöôøng oáng daãn hôi, daãn nöôùc:
5.4 Caùc khí cuï ño kieåm vaø an toaøn:
            5.3.1 Aùp keá.
            5.3.2 Oáng thuûy.
            5.3.3 Van an toaøn.
            5.3.4 Van 3 ngaû, van hôi chính.
5.5 Heä thoáng thieát bò ñoát daàu:
            5.4.1 Quaït caáp gioù.
            5.4.2 Bôm daàu.
            5.4.3 Boä xoâng daàu.
            5.4.4 Bôm gioù ( maùy neùn khí).
            5.4.5 Heä thoáng ñoát daàu moài.
            5.4.6 Beùc- kim phun ñoát daàu gasoil.
            5.4.7 Beùc – kim phun ñoát daàu FO.
            5.4.8 Heä thoáng ñieàu chænh gioù ñeå cheá ñoä chaùy toát .
            5.4.9 Heä thoáng ñieàu khieån ñoát loø töï ñoäng.
            5.4.10 Heä thoáng baûo ñaûm an toaøn cho hoaït ñoäng noài hôi
                        - Maïch baùo möùc nöôùc.
                        - Maïch ñieàu khieån quaù trình chaùy.
5.6 Heä thoáng ñieän ñieàu khieån ñoát loø töï ñoäng:
            5.6.1 Boä thaûo chöông cho moät qui trình ñoát loø töï ñoäng.
            5.6.2 Heä thoáng ñieän baûo ñaûm an toaøn cho hoaït ñoäng noài hôi.
 
Chöông 6: PHÖÔNG PHAÙP VAÄN HAØNH NOÀI HÔI XÖÛ LYÙ SÖÏ COÁ                     (3)
6.1 Môû ñaàu:
6.2 Nhöõng noäi dung chính cuûa moät qui trình vaän haønh noài hôi coâng nghieäp:
 
            6.2.1 Caùc yeâu caàu kyõ thuaät khi vaän haønh noài hôi.
            6.2.2 Qui trình vaän haønh noài hôi vaø caùc thieát bò phuï.
            6.2.3 Kieåm tra- theo doõi caùc thoâng soá khi noài hôi hoaït ñoäng.
            6.2.4 Ngöng noài hôi :
                        * Ngöng loø bình thöôøng.
                        * Ngöng loø söï coá.
6.3 Phöông phaùp xöû lyù caùc hoaït ñoäng baát thöôøng cuûa noài hôi:
            6.3.1 Noài hôi caïn nöôùc nghieâm troïng.
            6.3.2 Noài hôi ngaäp nöôùc.
            6.3.3 Oáng thuûy saùng nöùt , beå.
            6.3.4 Beå, xì heä thoáng oáng daãn nöôùc, oáng löûa trong noài hôi.
            6.3.5 Van an toaøn bò nhaûy.
            6.3.6 Aùp keá hoûng hoaëc baùo khoâng chính xaùc.
            6.3.7 Van an toaøn bò keït, khoâng nhaûy.
            6.3.8 Suïp, lôû töôøng loø, möông khoùi, hôû khung söôøn noài hôi.
 
Chöông 7: XÖÛ LYÙ NÖÔÙC CAÁP NOÀI HÔI                                                                     (3)
 
7.1 Muïc ñích cuûa vieäc xöû lyù nöôùc noài hôi:
7.2 Tính chaát cuûa nöôùc thieân nhieân:
            7.2.1 Nguoàn goác vaø phaân loaïi nöôùc thieân nhieân:
            7.2.2 Taïp chaát cuûa nöôùc thieân nhieân vaø aûnh höôûng:
            7.2.3 Trò soá pH vaø tính chaát lieân heä.
7.3 Söï nguy haïi cuûa caën nöôùc:
            7.3.1 Söï hình thaønh caën nöôùc.
            7.3.2 Baûng ñaëc tính caùc loaïi caën nöôùc.
            7.3.3 Nhöõng taùc haïi cuûa caën nöôùc.
            7.3.4 Caùc bieän phaùp thaûi boû caën nöôùc.
7.4 Muïc tieâu cuûa cheá ñoä nöôùc noài hôi:
7.5 Caùc phöông phaùp choáng ñoáng caën trong noài hôi:
            7.5.1 Xöû lyù nöôùc ngoaøi loø.
            7.5.2 Phöông phaùp trao ñoåi ion- trao ñoåi cation.
            7.5.3 Xöû lyù nöôùc beân trong loø.
 
Chöông 8: TOÅ CHÖÙC BAÛO DÖÔÛNG- SÖÛA CHÖÕA NOÀI HÔI                                  (3)
 
8.1 YÙ nghóa cuûa coâng taùc baûo döôûng , söûa chöõa noài hôi coâng nghieäp.
8.2 Caùc daïng söûa chöõa noài hôi.
8.3 Toå chöùc söûa chöõa.
8.4 Baûo quaûn noài hôi ngöng hoaït ñoäng daøi haïn theo Babcock- Wilcox.
8.5 Saáy vaø kieåm tra noài hôi môùi laép ñaët vaø söûa chöõa.
 
Chöông 9: THUYEÁT MINH TÍNH TOAÙN NOÀI HÔI COÂNG NGHIEÄP                  (3)
 
9.1 Tính toaùn, kieåm tra ñoä beàn caùc boä phaän chòu aùp löïc chính cuûa noài hôi.
A. Nhöõng chæ tieâu cô baûn cheá taïo noài hôi.
B-Phaàn tính toaùn – Kieåm tra:
+ Nhieät ñoä – ÖÙng suaát tính toaùn.
+ Kieåm tra ñieàu kieän beàn: Thaân noài- loå ngöôøi chui- Oàng loø- Maët saøng- Van an toaøn.
9.2 Tính toaùn coâng suaát noài hôi:
            9.2.1 Tính dieän tích tieáp nhieät.
            9.2.2 Tính naêng suaát noài hôi.
6-Hoïc lieäu
* Tài liệu học tập cho SV:
1-     Tài liệu chính: Giáo trình Nồi hơi công nghiệp- Th.S. Bùi Công Hạnh-2004
2-     Tài liệu tham khảo:
1- PGS.TS.PHAÏM LEÂ DZAÀN _ TS. NGUYEÃN COÂNG HAÂN – Coâng ngheä noài hôi vaø maïng nhieät – NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät – 2001
2- ÑAØO XUAÂN THÖÙC – PHAN SAÂM – NGUYEÃN NGOÏC CHAÁT – Soå tay kyõ thuaät noài hôi – NXB Coâng nhaân kyõ thuaät – 1985.
3- Trung taâm kieåm ñònh an toaøn khu vöïc II – Giaùo trình huaán luyeän coâng nhaân kyõ thuaät vaän haønh, baûo trì noài hôi coâng nghieäp – 1998.
4- Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä nhieät.
5-hơi- Tập 1 & 2- Nguyễn Sỹ mão- Nhà XB Khoa học & Kỹ thuật- 2006
 
7-Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
* Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Ni dung 1: Vị trí nồi hơi trong công nghiệp
2
 
 
 
 
2
Nội dung 2: Nhiên liệu & sự đốt cháy nhiên liệu
2
 
 
 
 
2
Nội dung 3: Một số khái niệm cơ bản về vật lý & truyền nhiệt
2
 
 
 
 
2
Nội dung 4: Cấu tạo & Nguyên lý làm việc của nồi hơi
6
 
 
 
 
6
Nội dung 5: Cấu tạo & Nguyên lý làm việc các trang thiết bị phụ của nồi hơi
6
 
 
 
 
6
Nội dung 6: Phương pháp vận hành nối hơi & Xử lý sự cố
3
 
 
 
 
3
Nội dung 7: Xử lý nước cấp cho nồi hơi công nghiệp
3
 
 
 
 
3
Nội dung 8:Tổ chức bảo dưỡng & Sửa chữa nồi hơi
3
 
 
 
 
3
Nội dung 9: Thuyết minh& Tính toán nồi hơi công nghiệp
3
 
 
 
 
3
TỔNG CỘNG
30
 
 
 
 
30

8-Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hiân dieän treân lôùp, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc qui ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra…
7-     Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
+ Kiểm tra giữa kỳ: 20%
+ Hình thức thi: Thi tự luận cuối học kỳ  80%
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp     - Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu
- Hoaït ñoäng theo nhoùm                        - Kieåm tra- ñaùnh giaù giöõa kyø
- Kieåm tra- ñaùnh giaù cuoái kyø   - Caùc kieåm tra khaùc
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
 
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo
 

Số lần xem trang: 12166
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: