Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 164
Toàn hệ thống: 1962
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                             Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 THỰC TẬP KYÕ THUAÄT LAÙI XE
 
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa cơ khí Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KT ô tô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
2-     Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Thực tập kỹ thuật lái xe
-         Mã môn học: 207721
-         Số tín chỉ: 1 TC
-         Môn học: Bắt buộc
-         Các môn học tiên quyết:
+ Nhập môn CN ô tô & Thiết bị xưởng; An toàn lao động & Môi trường CN;
-   Các môn học kế tiếp: Cấu tạo động cơ đốt trong; Thực tập động cơ động cơ đốt trong; Thực tập điện; Cấu tạo truyền động ô tô ; Hệ thống điện động cơ..
-         Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với môn học:
+ Nghe giảng lý thuyết:
+ Làm bài tập trên lớp:
+Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 15 tieát ( 30 giôø thöïc haønh ôû xöôûng)
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, nguyên lý động cơ đốt trong
-         Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cơ khí Công nghệ- Bộ môn Công nghệ KT ô tô
 
3-     Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
+ Nhận thức công việc của ngành, yêu nghề, thực hiện tốt nội quy về an toàn lao động.
+ Nắm vững chắc phương pháp vận hành và điều khiển ô tô.
 
4-     Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung bao gồm:
- Tổng quan về lý thuyết lái xe, nhằm giúp sinh viên nắm được nguyên lý cơ bản của phương pháp lái xe an tòan
-         Phương pháp vận hành và điều khiển ô tô
-         Thực hiện các bài thực tập lái xe trên thiết bị đào tạo lái xe điện tử Carsim II của Hàn Quốc
 
5-     Nội dung chi tiết môn học (tên các bài thực tập)
 
NOÄI DUNG CHI TIEÁT HOÏC PHAÀN:THỰC TẬP KỸ THUẬT LÁI XE
I- Phần lý thuyết cơ bản:
Chương 1: Công tác kiểm tra an toàn xe máy
1.1   Kiểm tra an toàn trước và sau khi khởi động động cơ.
1.2   Kiểm tra trước và khi xe đang hoạt động.
1.3   Kiểm tra, bảo dưỡng sau một ngày hoạt động.
Chương 2: Kỹ thuật lái xe cơ bản
2.1 Tìm hiểu các bộ phận trong buồng lái và các chức năng cơ bản
2.2 Tư thế lái xe và cách thao tác các cơ cấu trong buồng lái (tay lái, tay số, chân ga, chân côn, chân thắng…)
            + Thao tác lên và xuống xe
            + Tư thế ngồi, tầm nhìn
2.3 Thao tác điều khiển chân ga, chân ly hợp, chân phanh và phanh tay.
            + Động tác đạp, nhả bàn đạp ly hợp
            + Động tác điều khiển bàn đạp ga, bàn đạp phanh
            + Động tác điều khiển phanh tay
2.4 Thao tác tăng, giảm số
 
Chương 3: Kỹ thuật lái xe trên đường
3.1 Phương pháp căn đường
3.2 Phương pháp lái xe đi thẳng
3.3 Phương pháp lái xe khi chuyển hướng, quay đầu xe.
3.4 Phương pháp lái xe đi trên đường vòng
3.5 Phương pháp lái xe khi lên, xuống dốc
3.6 Phương pháp lùi xe
3.7 Phương pháp lái xe ban đêm
 
I-            Phần thực hành lái xe
 
Bài thực hành số 1: Thực hiện thao tác điều khiển cơ bản khi lái xe
1-     Thiết bị và dụng cụ thực hành: Thiết bị Lái xe điện tử Carsim II
2- Trình tự thực hiện:Thao tác điều khiển tay lái và tay chuyển số
-         Bước 1: Tư thế ngồi, cầm vành tay lái
-         Bước 2: Thao tác điều khiển cần chuyển số
-         Bước 3: Động tác đạp và nhả bàn đạp ly hợp
-         Bước 4: Động tác điều khiển bàn đạp ga
-         Bước 5: Động tác điều khiển bàn đạp phanh chân và thắng tay
-         Bước 6: Phối hợp các động tác điều khiển: chân ly hợp, chân ga, chân phanh, tay chuyển số, phanh tay
 
Bài thực hành số 2: Lái xe trên đường phẳng
1-     Thiết bị và dụng cụ thực hành: Thiết bị Lái xe điện tử Carsim II
2-     Trình tự thực hiện
Thực hiện các bài tập lái xe cơ bản:
-         Bước 1: Căn đường lái xe đi thẳng
-         Bước 2: Lái xe chuyển hướng sang phải, sang trái
-         Bước 3: Thực hành tăng, giảm tốc độ xe
-         Bước 4: Phối hợp các thao tác khởi động, sang số, dừng xe…
Bài thực hành số 3: Kỹ thuật Lái xe trên các loại đường
1-     Thiết bị và dụng cụ thực hành: Thiết bị Lái xe điện tử Carsim II
2-     Trình tự thực hiện:
Các bài tập lái xe trên các loại đường : Chử S; T; Lùi xe & quay đầu..
Bài thực hành số 4: Bài kiểm tra tổng hợp
1-     Thiết bị và dụng cụ thực hành: Thiết bị Lái xe điện tử Carsim II
2-     Trình tự thực hiện:
Thực hiện bài tập kiểm tra tổng hợp (Bài thi sát hạch lái xe )
Bài thực hành số 5: Vận hành- Lái xe trên ô tô thật
1- Thiết bị: Ô tô tập lái
 
 
6-Hoïc lieäu
* Tài liệu học tập cho SV:
1-     Tài liệu chính: Giáo trình thực hành lái xe-Th.S.Bùi Công Hạnh -2007
2-     Tài liệu tham khảo: Phương pháp dạy thực hành lái xe- Cục đường bộ VN- Hà Nội, 2003
3-     Tài liệu hướng dẫn thực hành lái xe trên Cabin điện tử Carsim II
 
 
 
7-Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
* Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Nội dung :1 Thực hiện thao tác điều khiển cơ bản khi lái xe
 
 
 
3
 
3
Nội dung 2: Lái xe trên đường phẳng
 
 
 
3
 
3
Nội dung 3: Kỹ thuật Lái xe trên các loại đường
 
 
 
3
 
3
Nội dung 4: Bài kiểm tra tổng hợp
 
 
 
3
 
3
Nội dung 5: Vận hành- Lái xe trên ô tô thật
 
 
 
3
 
3
Tổng công
 
 
 
15
 
15

 
8-Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
-         Bảo đảm an toàn lao động
-         Thực hiện đầy đủ các bài thực tập- kiểm tra trên Cabin điện tử và ô tô
9-Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
+ Đánh giá kết quả cuối kỳ thực tập
 
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo
 

Số lần xem trang: 12203
Điều chỉnh lần cuối: 27-01-2010

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không không chín ba

Xem trả lời của bạn !