Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 163
Toàn hệ thống: 2429
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                               Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 K THUT MOÂTOÂ & XE GN MAÙY
 
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa cơ khí Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KT ô tô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
2-Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Kyõ thuaät Moâ toâ & xe maùy
-         Mã môn học: 207711
-         Số tín chỉ: 2 TC (1LT + 1 TH)
-         Môn học: Kiến thức chuyên nghiệp töï choïn
-         Các môn học tiên quyết:
+ Nhập môn ngành CN ô tô; An toàn lao động & Môi trường CN; Cấu tạo ô tô 1
-   Các môn học kế tiếp: Thực tập động cơ 2; Cấu tạo ô tô 2; Hệ thống điện động cơ
-         Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với môn học:
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tieát
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 15 tieát ( 30 giôø thöïc haønh ôû xöôûng)
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, nguyên lý động cơ đốt trong
-         Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cơ khí Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KT ô tô
3-Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
- Hieåu bieát ñöôïc veà caáu taïo, nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc loaïi ñoäng cô moâtoâ xe maùy.
      - Hieåu bieát ñöôïc veà caáu taïo, nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc loaïi heä thoáng truyeàn ñoäng söû duïng treân moâ toâ xe maùy.  
- Phaùt hieän ñöôïc caùc hö hoûng thoâng thöôøng cuûa ñoäng cô moâ toâ xe maùy.
- Söû duïng, baûo döôõng ñöôïc caùc loaïi moâ toâ xe maùy ñuùng qui trình cuaû nhaø cheá taïo.
 
4-Tóm tắt nội dung môn học          
Ñaây laø moân hoïc tín chæ töï choïn veà kyõ thuaät moâ toâđxe maùy. Moân hoïc ñöôïc giaûng daïy sau khi ñaõ hoïc xong môn Caáu taïo động cơ, bao gồm các nội dung chính sau:
-         Cấu tạo chung, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động các bộ phận chính của xe máy: Động cơ; Bộ ly hợp; Hộp số; Hệ thống điện….
-         Tổng quát hóa và dựa vào các chủng loại xe máy đang lưu hành nhiều trên thị trường VN
 
5-Nội dung chi tiết môn học
NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:KỸ THUẬT MOÂTOÂ XE GN MAÙY
PHẦN 1: LÝ THUYẾT 15 TIẾT
Chương 1: Khối động cơ môtô xe gắn máy                                                        (2 t)
1.1   Khái quát về động cơ xe gắn máy
1.2   Đặc điểm cấu tạo chung của xe gắn máy
1.3   Phương pháp Tháo- Lắp- Kiểm tra kỹ thuật các chi tiết chính của động cơ xe gắn máy.
 
Chương 2: Bộ ly hợp và Hộp số                                                                            ( 2 t)
2.1 Đặc điểm cấu tạo chung của bộ ly hợp xe gắn máy.
2.2 Phương pháp Tháo - Lắp - Kiểm tra bộ ly hợp.
2.3 Đặc điểm cấu tạo chung của hộp số xe gắn máy.
2.4 Bảng đặc tính kỹ thuật của Bộ ly hợp & Hộp số xe gắn máy (Hảng Honda)
 
Chương 3: Hệ thống nhiên liệu xe gắn máy                                                       (2 t)
3.1 Đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ht nhiên liệu xe gắn máy
3.2 Phân loại Bộ chế hòa khí trang bị trên xe gắn máy
3.3 Phương pháp Tháo - Lắp - Điều chỉnh Bộ chế hòa khí
 
Chương 4: Hệ thống điện xe gắn máy                                                                 (2 t)
4.1 Đặc điểm hệ thống điện trang bị trên xe gắn máy
4.2 Hệ thống phát và nạp điện: Đặc điểm- Phân loại- Phương pháp kiểm tra
4.3 Hệ thống đánh lửa xe gắn máy.
4.4 Hệ thống phát hành điện.
4.5 Hệ thống đèn còi, tín hiệu..
 
Chương 5: Hệ thống điều khiển- Giảm chấn trên xe gắn máy                                   ( 1 t)
5.1 Đặc điểm hệ thống lái, bộ tay lái xe gắn máy
5.2 Hệ thống giảm chấn trước ( phuộc nhún)
5.3 Hệ thống giảm chấn sau
5.4 Hệ thống truyền động xích.
 
Chương 6: Hệ thống thắng trang bị trên xe gắn máy                                      ( 1 t)
6.1 Đặc điểm hệ thống thắng xe găn máy
6.2 Kết cấu thắng bánh xe trước : Thắng guốc- thắng đĩa
6.3 Kết cấu thắng bánh xe sau
6.4 Phương pháp Tháo - Lắp - Kiểm tra & điều chỉnh
 
Chương 7: Phương pháp Bảo trì- Sửa chữa xe gắn máy                                              ( 3 t)
7.1 Ý nghĩa của công việc chạy rà xe gắn máy
7.2 Phương pháp bôi trơn ( vô dầu, mở)
7.3 Những hư hỏng thường gặp khi sử dụng xe gắn máy
7.4 Phương pháp khắc phục hư hỏng.
 
Chương 8: Xe gắn máy tay ga                                                                                           ( 2 t)
8.1 Khái niệm chung- &Ưu nhược điểm của xe tay ga
8.2 Đặc điểm khác biệt của các hệ thống trên xe máy tay ga
8.3 Hệ thống truyền động trên xe tay ga.
 
PHẦN 2: THỰC HÀNH- THÍ NGHIỆM                                                                        (15)
      + Caùc baøi thöïc haønh ôû xöôûng ( 5 baøi)
Bài 1: Tháo-Ráp Khối qui lát-Xylanh-Piston-Xéc măng
Bài 2: Tháo rời các chi tiết trong khối qui lát- Xoáy- rà supáp, cân cam, điều chỉnh khe hở supáp
Bài 3: Tháo ráp Vô lăng- mâm lửa, cân lửa
Bài 4: Tháo lắp, kiểm tra hệ thống nhiên liệu. Điều chỉnh mạch xăng bộ chế hòa khí
Bài  5: Tháo- lắp, kiểm tra bộ ly hợp, hộp số.
 
6-Hoïc lieäu
·        Tài liệu học tập chính: Giáo trình Kỹ thuật Mô tô xe gắn máy
Th.S. Bùi Công Hạnh- ĐHNL-2007
·        Tài liệu tham khảo:
+ Nghề Sửa chữa xe máy- Bộ Giáo dục & Đào tạo- Nhà xuất bản Giáo dục-2003
+ Các sách đang lưu hành trên thị trường: Kỹ thuật sửa chữa xe máy; Sửa chữa điện xe máy; Sử dụng & bảo dưỡng xe Honda…
 
7-Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
* Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Noäi dung 1:Khối động cơ môtô xe gắn máy    
2
 
 
2
 
4
Noäi dung 2: Bộ ly hợp và Hộp số
2
 
 
2
 
4
Noäi dung 3: Hệ thống nhiên liệu xe gắn máy
2
 
 
2
 
4
Noäi dung 4: Hệ thống điện xe gắn máy           
2
 
 
2
 
4
Noäi dung 5: Hệ thống điều khiển- Giảm chấn trên xe gắn máy         
1
 
 
1
 
2
Noäi dung 6: Hệ thống thắng trang bị trên xe gắn máy
1
 
 
1
 
2
Noäi dung 7:Phương pháp Bảo trì- Sửa chữa xe gắn máy     
3
 
 
3
 
6
Noäi dung 8:Xe gắn máy tay ga                             
2
 
 
2
 
4
Toång coäng
15
 
 
15
 
30

 
8-Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
-         Bảo đảm an toàn lao động
-         Thực hiện đầy đủ các bài thực tập- kiểm tra
9-Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp
- Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu               - Hoaït ñoäng theo nhoùm
- Kieåm tra- ñaùnh giaù giöõa kyø               - Kieåm tra- ñaùnh giaù cuoái kyø
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
            -  Báo cáo các bài thực hành- thí nghiệm: 40%
            -  Thi tự luận cuối kỳ : 60%
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo

Số lần xem trang: 12315
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm một năm chín

Xem trả lời của bạn !