TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                               Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA ÔTÔ
                                                                                                                  
 
1- Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa Cơ khí- Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KTtô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán kyõ thuaät ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
2- Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA ÔTÔ
- Mã môn học: 207705
-         Số tín chỉ: 3 TC ( 2 LT + 1 TH)
-         Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết:Sinh viên đã học các môn cơ sở và chuyên ngành ôtô: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo truyền động ô tô; Thực tập ô tô; Hệ thống điện động cơ…
-         Các môn học kế tiếp: Kieåm ñònh & Chaån ñoaùn kyõ thuaät oâ toâ, Thöû nghieäm oâ toâ
-         Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với caùc hoaït ñoäng:
+ Nghe giảng lý thuyết: 25 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 3 tiết
+Thảo luận: 2 tiết  
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 15 tiết ( 5 Bài thực tập)
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, nguyên lý động cơ đốt trong
-         Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cô khí- Coâng ngheä, Boä moân Coâng ngheä OÂ toâ
 
3-     Mục tiêu của môn học
- Nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức có liên quan đến công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ôtô, các phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật của động cơ đốt trong và các hệ thống.
- Giúp cho sinh viên cũng cố phần lý thuyết đã học về cấu tạo và nguyên lý họat động của động cơ đốt trong. Rèn luyện kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ sửa chữa, thực hành các bài thực tập có liên quan đến công tác kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa các chi tiết và hệ thống của ôtô.
 
4-     Tóm tắt nội dung môn học
-         Cơ sở lý thuyết hao mòn & hư hỏng của chi tiết máy.
-         Phương pháp sử dụng và kiểm tra kỹ thuật các chi tiết, hệ thống của động cơ.
-         Xác định mức độ hao mòn hư hỏng các hệ thống, bộ phận chính của động cơ.
-         Kết hợp chẩn đóan vào các quá trình công nghệ bảo dưỡng & sửa chữa ô tô.
-         Biện pháp nâng cao tuổi thọ của các chi tiết máy.
-         Các thiết bị máy móc công nghệ kiểm tra- sửa chữa ô tô.
 
5-     Nội dung chi tiết môn học
CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA ÔTÔ
 
PHẦN 1:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA MAÙùùY      ( 9 tiết )
Chương 1: Cơ sở của ma sát & hao mòn hư hỏng.                                                        ( 3 t)
Chương 2: Phương pháp xác định độ mòn giới hạn, kích thước sửa chữa của chi tiết máy & cặp lắp ghép.                                                                                                  ( 3t)
            2.1 Các khái niệm và định nghĩa.
            2.2 Phương pháp xác định khe hở giới hạn của các dạng ma sát, cặp lắp ghép điển hình của các chi tiết trong động cơ đốt trong.
Chương 3: Biện pháp nậng cao tuổi thọ của CTM và CLG                            ( 3t)
            3.1 Ý nghĩa của công việc rà máy.
            3.2 Các nguyên tắc chọn chế độ rà.
            3.3 Các công nghệ khôi phục CTM
 
PHẦN II: CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA ÔTÔ                                   (21 t)
Chương 4: Chế độ bảo dưỡng KT & sửa chữa ôtô.                                                       ( 3 t)
4.1 Khái niệm cơ bản về BDKT & SC ôtô.
4.2 Chế độ BDKT & SC ôtô.
4.3 Các phương pháp xác định chu kỳ BDKT.
Chương 5: Tổ chức Bảo dưỡng KT & Sửa chữa Ôtô.                                       (3 t)
5.1 Phân loại xí nghiệp :
5.2 Tổ chức quá trình công nghệ BDKT & SC ôtô.
5.3 Các thiết bị dùng trong BDKT & SC ôtô
Chương 6: Công nghệ bảo dưỡng KT & Sửa chữa động cơ ôtô                                  (15 t)
6.1 Bảo dưỡng & Sửa chữa các chi tiết chính của cơ cấu Biên- tay quay
6.2 Bảo dưỡng & Sửa chữa các chi tiết của cơ cấu phân phối khí
6.3 Bảo dưỡng & Sửa chữa hệ thống nhiên liệu.
6.4 Bảo dưỡng & Sửa chữa hệ thống bôi trơn & làm mát.
6.5 Bảo dưỡng & Sửa chữa hệ thống điện ôtô.
 
 
PHẦN THỰC HÀNH          ( 5 BÀI CƠ BẢN)                                                                 (15 t)
Thời lượng: 15 tieát    30 giờ - 5 bài thực tập
Bài 1: Các thiết bị công nghệ kiểm tra- sửa chữa.
-         Thiết bị cân chỉnh bơm cao áp đa năng
-         Thiết bị kiểm tra kim phun (Diesel)
-         Thiết bị làm sạch & kiểm tra kim phun xăng CNC-602
-         Thiết bị kiểm tra & nắn tay biên
-         Thiết bị làm sạch & kiểm tra bugi
-         Thiết bị Phân tích & kiểm tra tổng hợp SOE-3000B
Bài 2: Tháo- Lắp – Đo- Kiểm tra tổng thành các thông số chính của ĐCĐT
Bài 3: Kiểm tra- Sửa chữa Hệ thống điện động cơ
Bài 4: Kiểm tra- sửa chữa Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel & Xaêng
Bài 5: Rà & khảo nghiệm động cơ.
+ Thiết bị Kiểm tra công suất động cơ P-400; Băng rà KN-1630
+ Thiết bị kiểm tra công suất ô tô LPS-2020 Cartech
 
6- Hoïc lieäu
1-Tài liệu học tập chính:
+ Giaùo trình: Công nghệ Bảo dưỡng và Sửa chữa ô tô -Th.S. Bùi Công Hạnh- ĐHNL-2007
2-     Tài liệu tham khảo:
+ Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô- Bộ GTVT- NXB-GTVT-2001
+ Các tài liệu, catalogue Bảo trì, sửa chữa ô tô của các hãng ô tô
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-     Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
* Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Noäi dung 1: Cơ sở của ma sát & hao mòn hư hỏng.
3
 
 
 
 
3
Noäi dung 2: Phương pháp xác định độ mòn giới hạn, kích thước sửa chữa của chi tiết máy & cặp lắp ghép.
3
 
 
 
 
3
Noäi dung 3: Biện pháp nậng cao tuổi thọ của CTM và CLG      
3
 
 
 
 
3
Noäi dung 4: Chế độ bảo dưỡng KT & sửa chữa ôtô.
3
 
 
 
 
3
Noäi dung 5: Tổ chức Bảo dưỡng KT & Sửa chữa Ôtô.
3
 
 
 
 
3
Noäi dung 6: Công nghệ bảo dưỡng KT & Sửa chữa động cơ ôtô
15
 
 
 
 
15
Nội dung 7: Thực hành- 5 bài
 
 
 
15
 
15
TOÅNG COÄNG
30
 
 
15
 
45

 
8-     Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hiân dieän treân lôùp, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc qui ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra…
9-     Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp
- Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu
- Hoaït ñoäng theo nhoùm
- Báo cáo các bài thực hành thí nghiệm: 40%
- Thi tự luận cuoái kyø: 60%
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo

Số lần xem trang: 12223
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp