Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 162
Toàn hệ thống: 1935
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                   Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KIM ĐỊNH & CHN ĐOÁN OÂTOÂ
 
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa Cơ khí- Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KTtô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán kyõ thuaät ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
2-     Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: KIM ĐỊNH & CHN ĐOÙAN OÂTOÂ
-         Mã môn học: 207710
-         Số tín chỉ: 3 TC ( 1 LT + 2 TH)
-         Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết:
+ Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo truyền động ô tô; Hệ thống điện động cơ& thân xe…
-   Các môn học kế tiếp: Thực tập xí nghiệp
Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với caùc hoaït ñoäng:
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 30 tiết – 60 giờ - 10 Bài thực tập
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, nguyên lý động cơ đốt trong
-         Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cô khí- Coâng ngheä, Boä moân Coâng ngheä OÂ toâ
 
3-     Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
-         Nắm vững các nguyên tắc kiểm định & chẩn đoán kỹ thuật ô tô, qui trình kiểm định ô tô ở VN.
-         Thử nghiệm và vận hành các thiết bị công nghệ kiểm định & chẩn đoán ô tô
-         Lựa chọn thiết bị chẩn đoán cho phù hợp với phương pháp chẩn đoán.
-         Thực hiện qui trình công nghệ kiểm định ô tô.
4-     Tóm tắt nội dung môn học
Môn học trình bày 2 phần chính:
a)- Lý thuyết: Cơ sở lý thuyết và qui trình công nghệ kiểm định ô tô. Các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật kiểm định, chẩn đoán ô tô.
b)- Thực hành:
+ Các phương pháp và thiết bị công nghệ sử dụng trong công tác kiểm định & chẩn đoán ô tô.
+ Vận hành, thử nghiệm các thiết bị.
+ Thực hiện qui trình công nghệ kiểm định một ô tô.
 
5-     Nội dung chi tiết môn học
 
KIM ĐỊNH & CHN ĐOÙAN OÂTOÂ
PHẦN 1: Lý Thuyết
Chương 1: Mục đích- Ý nghĩa- của công tác kiểm định ôtô.             (2 t)
1.1 Mục đích – Ý nghĩa- Yêu cầu của công tác kiểm định ôtô.
1.2 Tổ chức về kiểm định xe cơ giới của bộ GTVT.
1.3 Các hạng mục kiểm định ôtô.
1.4 Chu kỳ kiểm định ôtô.
1.5 Qui trình chung về công tác kiểm định.
                                         
Chương 2: Cơ sở lý thuyết chẩn đoán kỹ thuật ôtô.                              (2 t)
2.1 Khái niệm về chẩn đoán kỹ thuật.
2.2 Kiểm tra KT không tháo rời, nâng cao chất lượng của bảo dưỡng KT…
2.3 Quá trình chung của chẩn đoán KT ( Chu trình CĐ, Đo các thông số, Xử lý thông tin, Đánh giá kết quả CĐKT).
 
Chương 3: Các phương pháp và thiết bị Chẩn đoán kỹ thuật.           (2 t)
3.1 Các phương pháp chẩn đoán:
3.2 Các thiết bị chẩn đoán: ( Di động - Cố định)
            + Các thiết bị chẩn đoán ôtô theo công suất và suất tiêu hao nhiên liệu.
( Bệ thử động học- Băng rà & khảo nghiệm- Băng phanh thủy lực…)
            + Chẩn đoán chất lượng phanh : ( trên đường chạy- trên bệ thử)
 
Chương 4: Tổ chức công nghệ CĐKT Ôtô- Hiệu quả của Chẩn đoán KT (2 t)
4.1 Tổ chức bảo dưỡng KT kết hợp với chẩn đoán KT
4.2 Tổ chức công nghệ bảo dưỡng với Chẩn đoán KT ở các xí nghiệp vận tải.
4.3 Hiệu quả của CĐKT
 
Chương 5: Phương pháp kiểm tra nhận dạng tổng quát kỹ thuật ôtô (2 t)
5.1 Phương pháp kiểm tra nhận dạng
5.2 Phương pháp đánh số động cơ ôtô
5.3 Kiểm tra những thay đổi về kết cấu tổng thành
 
Chương 6 : Các thiết bị chuyên dùng trong công tác kiểm định xe ôtô (5 t)
5.1 Hầm kiểm tra kỹ thuật .
+ Nhiệm vụ- Phân loại - Cấu tạo & Nguyên lý hoạt động
5.2 Bộ thiết bị kiểm tra Hệ thống phanh, Treo giảm chấn, Độ trượt ngang.
+ Hệ thống VideoLine 2304, hãng Cartec, Germany
5.3 Thiết bị kiểm tra Công suất ô tô .
+ Hệ thống LPS 2020, hãng Cartec, Germany
5.4 Thiết bị kiểm tra nồng độ khí thải và tiếng ốn
            + Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng: KEG-500 Korea
            + Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel: Diesel Opacimeter OP-160, Korea
            + Thiết bị đo độ ồn Quest 2062
5.5 Thiết bị kiểm tra đèn trước.
            + Thiết bị kiểm tra đèn chiếu 700 NET/EXP, Italia
5.6 Thiết bị cân trọng lượng ôtô
Phần 2: Thực hành- thí nghiệm
·        Thöïc haønh- Thí nghieäm: 30 tieát- 60 gi- 10 bài thực tập:
Bài 1: Giới thiệu các thiết bị công nghệ Kiểm định & Chẩn đoán kỹ thuật  ô tô hiện có tại xưởng thực hành, thí nghiệm ô tô- An toàn lao động trong quá trình thử nghiệm.
Bài 2: Kiểm tra nhận dạng & tổng quát ô tô
Bài 3: Kiểm tra- chẩn đoán hệ thống lái và treo ô tô.
-         Thiết bị: Miller-8670-BT; Cầu nâng 4 trụ
Bài 4: Kiểm tra hệ thống phanh, giảm chấn, độ trượt ngang ô tô
+ Thiết bị: VideoLine -2304; Đĩa kiểm tra góc lái
Bài 5: Kiểm tra công suất ô tô
+ Thiết bị LPS-2020
Bài 6: Kiểm tra hệ thống khí xả ô tô
+ Thiết bị: KEG-500 & OP-160
Bài 7: Kiểm tra hệ thống chiếu sáng & tín hiệu
+ Thiết bị NET-700
Bài 8: Phương pháp kiểm tra- chẩn đoán tổng hợp động cơ đốt trong
+ Thiết bị: SOE-3000B
Bài 9: Phương pháp chẩn đoán mã lỗi hệ thống điều khiển động cơ
+ Thiết bị: Máy Scan-X431
Bài 10: Kiểm tra hệ thống chuyển động ô tô
+ Thiết bị: Máy ra vào lốp; Máy cân bằng động lốp xe
* Địa điểm thực tập:
- Xöôûng Thöïc haønh- thí nghieäm coâng ngheä oâ toâ
6-     Hoïc lieäu :
* Tài liệu học tập chính:
- Giáo trình Kiểm định và Chẩn đoán kỹ thuật ô tô- Th.S. Bùi Công Hạnh- ĐHNL-2007
- Giáo trình thực tập Qui trình kiểm định ô tô- Th.S. Bùi Công Hạnh- 2009
* Tài liệu tham khảo:
-         Giáo trình đào tạo đăng kiểm viên phương tiện cơ giới đường bộ- Bộ GTVT- Cục Đăng kiểm VN- 2000
-         Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô- Bộ GTVT-NXB GTVT-2001
-         Kiểm tra ô tô tập III- NXB Lao động xã hội Hà Nội,2000
-         Kỹ thuật chẩn đoán ô tô- Nguyễn Khắc Trai-Nhà XB GTVT-2004
-         Automobile Inspection- Seriess III
-         Các catalogue các hãng sản xuất các thiết bị (Atech;Kimic; Herman, Maha…)
7-     Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
* Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Noäi dung 1: Mục đích- Ý nghĩa- của công tác kiểm định ôtô.
2
 
 
 
 
2
Noäi dung 2: Cơ sở lý thuyết chẩn đoán kỹ thuật ôtô.
2
 
 
 
 
2
Noäi dung 3: Các phương pháp và thiết bị Chẩn đoán kỹ thuật.
2
 
 
3
 
5
Noäi dung 4: Tổ chức công nghệ CĐKT Ôtô- Hiệu quả của Chẩn đoán KT
2
 
 
3
 
5
Noäi dung 5: Phương pháp kiểm tra nhận dạng tổng quát kỹ thuật ôtô
2
 
 
3
 
5
Noäi dung 6: Các thiết bị chuyên dùng trong công tác kiểm định xe ôtô
5
 
 
6
 
 
11
Nội dung 7: Thực hiện qui trình công nghệ kiểm định một ô tô- 10 bài thực tập
 
 
 
15
 
15
TOÅNG COÄNG
15
 
 
30
 
45

 
8-     Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
-         Bảo đảm an toàn lao động
-         Thực hiện đầy đủ các bài thực hành- thí nghiệm trên các thiết bị.
Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hieân dieän treân lớp, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc qui ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra…
9-     Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp
- Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu
- Hoaït ñoäng theo nhoùm
- Báo các các bài thực hành – thí nghiệm: 50%
- Kieåm tra- ñaùnh giaù cuoái k: Thi vấn đáp: 50%
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
 
 
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo
 

Số lần xem trang: 12365
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu bốn ba hai

Xem trả lời của bạn !