TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                                 Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa Cơ khí- Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KTtô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán kyõ thuaät ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
2-     Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
-         Mã môn học: 27701
-         Số tín chỉ: 2 TC
-         Môn học: Kiến thức chuyên nghiệp tự chọn
-         Các môn học tiên quyết:
+ Nhập môn ngành CN ô tô
-         Các môn học kế tiếp: Cấu tạo động cơ đốt trong; Thực tập động cơ đốt trong
-         Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với caùc hoaït ñoäng:
+ Nghe giảng lý thuyết: 25 tieát
+ Làm bài tập trên lớp: 2 tieát
+Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 3 tieát (1 buoåi)
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, Nguyên lý động cơ đốt trong
-         Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cô khí- Coâng ngheä, Boä moân Coâng ngheä OÂ toâ
 
3-     Mục tiêu của môn học
-         Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong các môi trường cơ khí đặc trưng. Kỹ thuật an toàn lao động trong các xí nghiệp công nghiệp, cùng các biện pháp phòng tránh ngừa, cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao động.
 
4-     Tóm tắt nội dung môn học
- Học phần cung cấp các khái niệm, kiến thức cơ bản về việc bảo hộ lao động; các điều kiện vệ sinh trong lao động như phoøng chống cháy, nổ, bụi, tiếng ồn, chất phóng xạ; cũng như các kỹ thuật trong an toàn lao động như an toàn điện, phng chống chaùy, nổ, an tòan khi thiết kế, vận hành và sử dụng máy móc cơ khí…
 
5-     Nội dung chi tiết môn học
Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học an toàn lao động                      (5 t)
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.2 Phân tích điều kiện lao động
Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động                                                                  (7 t)
2.1 Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động
2.2.Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất công nghiệp
2.3 Tiếng ồn và rung động trong sản xuất công nghiệp
2.4 Phòng chống bụi trong sản xuất công nghiệp
2.5 Vấn đề chiếu sáng trong sản xuất công nghiệp
2.6 Phòng chống tác hại của chất phóng xạ
2.7 Phòng chống điện từ trường
Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động công nghiệp                                          (8 t)
3.1 Kỹ thuật an toàn điện
3.2 Kỹ thuật an tòan trong cơ khí, thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng    
3.3 Kỹ thuật an toàn hóa chất
3.4 Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất công nghiệp
Chương 4: Tác hại của các chất ô nhiễm trong khí xã Động cơ đốt trong đối với môi trường                                                                                                               (5 t)
            4.1Giới thiệu chung
            4.2 Ô nhiễm không khí là gì?
            4.3 Tác hại của các chất ô nhiễm từ khí xả động cơ
            4.4 Quy trình kiểm tra định kỳ mức độ phát sinh ô nhiễm của ô tô
 
6-     Hoïc lieäu :
-         Tài liệu học tập chính:
+ Giaùo trình An toaøn lao ñoäng & Moâi tröôøng coâng nghieäp- Th.S.Buøi Coâng Haïnh-2007
-         Tài liệu tham khảo:
+ Giaùo trình an toaøn ñieän- NXB Giaùo duïc-2004
+ Khoa hoïc kyõ thuaät baûo hoä lao ñoäng trong noâng nghieäp- GS.TS.Phaïm Xuaân Vöôïng – Haø Noäi- 2006
-         Tài liệu Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp- Bộ Lao động Thương binh & xã hội- 2008
7-     Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
* Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Noäi dung 1: Nhöõng vaán ñeà chung veà khoa hoïc an toaøn lao ñoäng
5
 
 
 
 
5
Noäi dung 2: Kyõ thuaät veä sinh lao ñoäng
7
1
 
1
 
9
Noäi dung 3: Kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng coâng nghieäp
8
1
 
2
 
11
Noäi dung 4: Taùc haïi các chất  oâ nhieåm trong khí xả ĐCĐTâ
5
 
 
 
 
5
Tổng cộng
25
2
 
3
 
30

 
8-     Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hin dieän treân lôùp, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc qui ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra…
9-     Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp
- Kieåm tra- ñaùnh giaù giöõa kyø: 20%
- Thi tự luận cuoái kyø: 80%
- Caùc kieåm tra khaùc
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo

Số lần xem trang: 12236
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp