TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA: CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                             Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ & THIẾT BỊ XƯỞNG
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa Cơ khí- Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KTtô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán kyõ thuaät ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
2-     Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ & TB XƯỞNG
-         Mã môn học:207715
-         Số tín chỉ: 2 TC
-         Môn học: Kiến thức chuyên nghiệp tự chọn
-         Các môn học tiên quyết:
-         Các môn học kế tiếp: Cấu tạo động cơ đốt trong; Kỹ thuật lái xe..
-         Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với caùc hoaït ñoäng:
+ Nghe giảng lý thuyết: 20 tieát
+ Làm bài tập trên lớp: 2 tieát
+Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 2 buoåi (6 tieát)
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, nguyên lý động cơ đốt trong
-         Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cô khí- Coâng ngheä, Boä moân Coâng ngheä OÂ toâ
3-     Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
- Naém rõ khung chöông trình hoïc ngaønh Coâng ngheä oâ toâ
- Nhận thức công việc của ngành, yêu nghề, thực hiện tốt nội quy về an toàn lao động.
- Khaùi quaùt veà caùc loaïi oâ toâ. Tình hình phaùt trieån coâng nghieäp oâ toâ treân theá giôùi vaø Vieät Nam
- Hiểu được cấu tạo và chức năng cơ bản của các thiết bị trong xưởng ô tô, lựa chọn, sử dụng đúng các thiết bị phù hợp với công việc.
- C thể lập kế hoạch trang bị, tổ chức vaø quản lý sử dụng coù hiệu quả caùc thiết bị, coâng ngheä .
 
4-     Tóm tắt nội dung môn học
-         Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về Ngaønh hoïc OÂ toâ- xe maùy
-         Đặc điểm cấu tạo và chức năng cơ bản của các thiết bị được trang bị trong các xưởng ô tô, giới thiệu một số hình thức bố trí nhà xưởng và thiết bị một cách khoa học, hiện đại.
 
5-     Nội dung chi tiết môn học
 
Phần I: NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ ÔTÔ                                                                                                              (2 t)
1-1 Mục tiêu đào tạo
1-2 Khung chương trình đào tạo (Thời gian, số TC)
1-3 Chương trình đào tạo chi tiết
1-4 Giới thiệu về Cơ sở vật chất của bộ môn Công nghệ Ô tô Khoa Cơ khí Công nghệ
 
CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ Ô TÔ                (4 t)
2-1 Phân loại ô tô theo nguồn động lực
2-2 Phân loại ô tô theo kiểu truyền động
2-3 Phân loại ô tô theo kiểu dáng
2-4 Các thông số hình học cơ bản của ô tô
2-5 Mười hãng xe lớn nhất thế giới 
2-6 Các công ty ô tô nổi tiếng trên thế giới               
2-7 Các công ty, tập đoàn sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam.
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆP Ô TÔ                    (4 t)
 3-1 Tình hình phát triển công nghiệp ô tô trên thế giới:
3-2 Tình hình phát triển ô tô ở Việt nam:
3-3 Tình hình phát triển xe gắn máy ở Việt Nam:
3-4             Phương pháp kiểm tra nhận dạng tổng quát ô tô:
3-5              Công việc sau khi tốt nghiệp:
3-6  Phương pháp tìm kiếm thông tin về công nghệ ô tô:
Phần II: THIẾT BỊ XƯỞNG
Chương 4: THIẾT BỊ CƠ BẢN                                                                 ( 3 tiết)
4.1 Các thiết bị chung:
-         Bàn nguội, bàn rà.
-         Máy ép, máy khoan, máy mài, máy nén khí.
-         Bồn rửa dầu.
-         Các thiết bị khác.
4.2 Các thiết bị cố định:
-         Hệ thống điện chiếu sáng và phục vụ sửa chữa.
-         Hệ thống đường ống khí nén.
-         Hầm xe, cầu cạn.
4.3 Các thiết bị an toàn:
-         Bình chữa cháy.
-         Các thiết bị chữa háy khác.
4.4 Các thiết bị nâng hạ:
-         Giá đỡ xe, kích xe, pa lăng, cầu nâng hạ.
-         Các thiết bị khác.
 
Chương 5: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ                                                       (9 tiết)
5.1 Thiết bị kiểm tra chẩn đoán.
- Máy chẩn đoán heä thoáng ñieän- ñieän töû oâ toâ Scan X-431.
- Máy đo nồng độ khí thải động cơ ô tô:Ket 500& OP -160
- Thiết bị thử hệ thống phanh, hệ thống treo vaø độ trượt ngang- VideoLine 2304
- Thiết bị kiểm tra công suất ô tô – LPS-2020.
- Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh đèn Net-700.
- Máy kiểm tra và cân bằng động bánh xe.
- Các thiết bị khác
5.2 Thiết bị söûa chöõa.
- Máy cân chỉnh bơm cao áp đa năng.
- Máy thử áp lực kim phun dầu.
- Thiết bị kiểm tra và làm sạch vòi phun xăng.
- Máy nạp điện bình ắc quy.
- Máy ra vào lốp xe.
- Máy thu hoài, taùi cheá vaø np ga hệ thống điều hòa.
- Máy hàn điện.
- Các thiết bị khác.
 
6-     Hoïc lieäu :
·        Tài liệu học tập cho sinh viên:
1-     Tài liệu học tập chính:
- Giáo trình Nhập môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Th.S. Bùi Công Hạnh- ĐHNL-2007
-         Giáo trình Thiết bị xưởng ô tô- Th.S. Buøi Coâng Haïnh -2007
2-     Tài liệu tham khảo:
+ Giáo trình Nhập môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô- PGS- TS. Đỗ Văn Dũng & Th.S. Nguyễn Tấn Quốc- ĐHSPKT- 2006
+ Các tài liệu đào tạo TEAM- của Toyota
+ Tạp chí Ô tô xe máy VN
+ Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô- Bộ Giao thông vận tải- Nhà xuất bản GTVT- 2001.
+ Bảo dưỡng kỹ thuật và chẩn đoán ô tô- Cao Trọng Hiển- Hà Nội, 1992.
+ Kỹ thuật chẩn đoán ô tô- Nguyễn Khắc Trai- Nhà xuất bản GTVT- 2004
+ Các catalogue thiết bị xưởng ô tô.
 
7-     Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
7.1     Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)
 

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Noäi dung 1:Giôùi thieäu veà chöông trình hoïc ngaønh coâng ngheä oâ toâ  
2
 
 
 
 
2
Noäi dung 2: Kieán thöùc toång quaùt veà oâ toâ
4
2
 
3
 
9
Noäi dung 3:Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô
4
 
 
 
 
4
Nội dung 4: Thiết bị cơ bản
3
 
 
 
 
3
Nội dung 5: Thiết bị công nghệ
9
 
 
3
 
12
Tổng cộng
22
2
 
6
 
30

 
8-     Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hieân dieän treân lôùp, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc qui ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra…
9- Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp
- Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu
- Hoaït ñoäng theo nhoùm
- Kieåm tra- ñaùnh giaù giöõa kyø
- Kieåm tra- ñaùnh giaù cuoái kyø
- Caùc kieåm tra khaùc
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
* Kiểm tra giữa kỳ: 20%
* Thi tự lun cuối kỳ:80%
 
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo
 

Số lần xem trang: 12203
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp