TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA: CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                             Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ
 
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa Cơ khí- Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KTtô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán kyõ thuaät ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
2-     Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ
-         Mã môn học:207722
-         Số tín chỉ: 2 TC
-         Môn học: Bắt buộc
-         Các môn học tiên quyết: Hệ thống điện động cơ (207707): Hệ thống điện thân xe (207708)
-         Các môn học kế tiếp: Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa (207705): Kiểm định và chẩn đoán ô tô (207710)
-         Các yêu cầu đối với môn học:
+ Tự nghiên cứu lý thuyết.
+ Sinh viên thực hiện theo nội qui xưởng thực hành – thí nghiệm ô tô
+ Tham gia đầy đủ các bài thực tập
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 60 giờ (20 buổi)- 10 bài thực tập
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết: Hệ thống điện động cơ & thân xe  
+ Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cô khí- Coâng ngheä, Boä moân Coâng ngheä OÂ toâ
 
3-     Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
1.      Nhận thức công việc của ngành học.
2.      Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, khảo nghiệm, vận hành các hệ thống điện động cơ được trang bị trên các chủng loại ôtô.
3.      Chẩn đoán, tìm pan và khắc phục các hư hỏng cho hệ thống điện động cơ & than xe đạt yêu cầu kỹ thuật cao trong thời gian ngắn nhất.
4.      Nhận biết sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, luận cứ và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện thân xe và các hệ thống tự động điều khiển.
 
4-     Tóm tắt nội dung môn học
-         Phương pháp tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, xác định những nguyên nhân hư hỏng, phương pháp chẩn đoán, tìm pan thuộc hệ thống điện động cơ bao gồm: Hệ thống cung cấp điện; Hệ thống khởi động; Hệ thống đánh lửa; Hệ thống điều khiển nhiên liệu; Hệ thống chống trộm.
-         Phương pháp tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, xác định những nguyên nhân hư hỏng, phương pháp chẩn đoán, tìm pan thuộc hệ thống điện thân xe bao gồm: Hệ thống chiếu sáng tín hiệu; Hệ thống thông tin; Hệ thống điện phụ; Hệ thống điều hoà không khí.
 
5-     Nội dung chi tiết môn học
 
Tên 10bài thực tập: 10 bài * 6 giờ = 60 giờ thực tập
 
Phần1: Phần mềm Multimedia của Atech
Bài 1: Điện & điện tử ô tô 1810 & 1820
Bài 2: Hệ thống điện động cơ phun xăng: 3610 & 3620
Phần 2: Hệ thống điện động cơ
Bài 3: Hệ thống khởi động. Accu & Máy phát hành điện
Bài 4: Hệ thống phát & nạp điện. Máy phát điện AC & Bộ tiết chế
Bài 5: Hệ thống đánh lửa
Bài 6: Hệ thống điều khiển động cơ
Phần 3: Hệ thống điện thân xe
Bài 7: Hệ thống chiếu sáng- tín hiệu
Bài 8: Hệ thống thông tin- trang thiết bị phụ trợ
Bài 9: Hệ thống điều hòa không khí
Bài 10: Hệ thống phanh ABS và TRC, Cruise Control
+ Thời gian: 2 buổi ( 6 giờ) cho mỗi bài thực tập
+ Nhóm thực tập: (15—18) SV
 
6-     Hoïc lieäu :
·        Tài liệu học tập cho sinh viên:
1-     Tài liệu học tập chính:
- Giáo trình Thực tập hệ thống điện ô tô Th.S. Bùi Công Hạnh- ĐHNL-2009
-         Giáo trình Hệ thống điện động cơ; Giáo trình hệ thống điện thân xe.
-         Phần mềm Multimedia- Atech 1810 & 1820: 3610 &3620
2-     Tài liệu tham khảo:
-         Giáo trình điện tử Hệ thống điện ô tô Trường ĐHSPKT TP.HCM
-         Giáo trình Điện- điện tử ô tô Atech
-         Giáo trình Điện thân xe- Trường ĐHSPKT TP.HCM
* Phương pháp- Phương tiện giảng dạy:
+ Giảng dạy lý thuyết ở xưởng
-    Sử dụng trình chiếu Microsoft Power Point, các mảng mạch phần cứng giáo trình Atech, phầm mềm Multimedia Atech ( 1810, 1820, 3610, 3620…)
-         Các tài liệu hướng dẫn, Catalogue kỹ thuật các hãng ô tô.
+ Phương tiện thực hành:
-         Tủ dụng cụ tay (các loại dụng cụ sử dụng tháo lắp)
-         Dụng cụ đo điện cơ bản: Digital Multimeter
-         Bảng mạch điện- điện tử ô tô Atech; Bảnh mạch hệ thống điều khiển động cơ Atech
-         Các chi tiết tháo rời, các bộ phận chính của hệ thống điện động cơ & thân xe.
-         Các loại Mô hình tổng thành động cơ đốt trong thật:
o       Động cơ xăng 4 xy lanh, 6 xy lanh đánh lửa Delco
o       Động cơ xe gắn máy (tay ga), đánh lửa IC
o       Động cơ phun xăng đa điểm- VVT-i
o       Động cơ phun xăng V6, Hyundai motor
o       Động cơ Diesel SsangYang- Mercedes-Benz, 4 xy lanh
o       Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm động cơ Diesel- GD 3004-S, Turbo CommonRail, Lucas Epic- Hyundai motors santafe.
o       Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hệ thống điện ô tô G-3017, Hyundai SONATA II, KOREA.
o       Thiết bị nghiên cứu hệ thống ABS- G-30515-Korea
- Các thiết bị thử nghiệm:
§        Thiết bị làm sạch & kiểm tra Bugie
§        Thiết bị đo áp suất- Góc đánh lửa sớm Timinglight
§        Thiết bị đo khí xả động cơ Xăng & Diesel
§        Thiết bị chẩn đoán máy Scan X- 431
§        Thiết bị kiểm tra động cơ tổng hợp SOE3000B
 
 
 
 
7-     Hình thức tổ chức dạy học môn học

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Bài 1: Điện & điện tử ô tô 1810 & 1820
 
 
 
6
 
 
Bài 2: Hệ thống điện động cơ phun xăng: 3610 & 3620
 
 
 
6
 
 
Bài 3: Hệ thống khởi động. Accu & máy phát hành điện
 
 
 
6
 
 
Bài 4: Hệ thống phát & náp điện. Máy phát điện AC & Bộ tiết chế
 
 
 
6
 
 
Bài 5: Hệ thống đánh lửa
 
 
 
6
 
 
Bài 6: Hệ thống điều khiển động cơ
 
 
 
6
 
 
Bài 7: Hệ thống chiếu sang- tín hiệu
 
 
 
6
 
 
Bài 8: Hệ thống thong tin- trang thiết bị phụ trợ
 
 
 
6
 
 
Bài 9: Hệ thống điều hòa không khí
 
 
 
6
 
 
Bài 10: Hệ thống phanh ABS và TRC, Cruise Control
 
 
 
6
 
 
Tổng cộng (Giờ)
 
 
 
60
 
 

 
8-     Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
+ Thái độ học tập:
-         Sinh viên phải đi thực tập tại xưởng Thực hành- thí nghiệm ô tô đúng giờ, đầy đủ các buổi thực tập theo đúng nhóm qui định.
-         Thực hiện theo nội qui Xưởng, bảo đảm an toàn lao động.
-         Nộp báo cáo theo yêu cầu.
9-     Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Kieåm tra- ñaùnh giaù cuoái kyø: Hình thức thi vấn đáp
- Caùc kieåm tra khaùc
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
+ Sinh viên viết báo cáo thực tập theo yêu cầu của từng bài thực tập: 50%
+ Thi vấn đáp đánh giá cuối kỳ:50%
 
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo

Số lần xem trang: 12212
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp