Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 157
Toàn hệ thống: 1952
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TPHCM
CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ
NGAØNH: CÔ KHÍ NOÂNG LAÂM
MAÕ NGAØNH: DHxxCK
Soá
TT
MaMH Moân hoïc TC Loaïi giôø tín chæ         HK
DK
LT BT TL TH THTNC
A Khoái kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông              
A1 Khoái kieán thöùc giaùo duïc chung 28            
1 200106 Caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa CN Maùc-Leâ 5           1
2 200104 Ñöôøng loái caùch maïng cuûa ÑCSVN 3           3
3 200107 Tö töôûng HCM 2           4
4 213601 Anh vaên 1 5           1
5 213602 Anh vaên 2 5           2
6 202501 Giaùo duïc theå chaát 1 1           1
7 202502 Giaùo duïc theå chaát 2 1           2
8 200201 Giaùo duïc quoác phoøng 1 (LT) 3           2
9 200202 Giaùo duïc quoác phoøng 2 (TH) 3           2
A2 Khoái kieán thöùc Toaùn, khoa hoïc töï nhieân, CN & moâi tröôøng 20            
1 202108 Toaùn cao caáp A1 3           1
2 202109 Toaùn cao caáp A2 3           2
3 202110 Toaùn cao caáp A3 3           3
4 202121 Xaùc suaát thoáng keâ 3           4
5 202201 Vaät lyù 1 2           1
6 202206 Vaät lyù 2 2           2
7 202202 Thí nghieäm lyù 1       1   2
8 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 3           3
A3 Khoái kieán thöùc xaõ hoäi nhaân vaên (Töï choïn 01 - Ñaït 6TC) 6            
1 202620 Kyõ naêng giao tieáp 2           2
2 208438 Quaûn trò döï aùn 2           3
3 208416 Quaûn trò hoïc 2           3
4 202622 Phaùp luaät ñaïi cöông 2           1
B Khoái kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp              
B1 Khoái kieán thöùc cô sôû khoái ngaønh & nhoùm ngaønh 27            
1 207108 Hình hoïc hoïa hình - Veõ kyõ thuaät 3 2 1       2
2 207122 Veõ cô khí 2 1 1       3
3 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 3 3         1
4 207111 Nguyeân lyù maùy 2 2         3
5 207113 Söùc beàn vaät lieäu 3 3         4
6 207121 Vaät lieäu vaø coâng ngheä kim loaïi 2 2         5
7 207100 Chi tieát maùy 3 3         5
8 207101 Ñoà aùn chi tieát maùy 1   1       6
9 207107 Dung sai vaø kyõ thuaät ño löôøng 2 1     1   4
10 207109 Kyõ thuaät ñieän 2 1     1   4
11 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 1     1   5
12 207202 Cô löu chaát 2 2         4
B2 Khoái kieán thöùc cuûa ngaønh & chuyeân ngaønh 21            
1 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 3 2     1   5
2 207309 Caáu taïo truyeàn ñoäng maùy keùo 3 2     1   6
3 207303 Maùy laøm ñaát 2 1     1   5
4 207306 Maùy gieo troàng 3 2     1   6
5 207305 Maùy thu hoaïch 3 2     1   7
6 207310 Söû duïng maùy 2 2         6
7 207302 Maùy vaø thieát bò phuïc vuï chaên nuoâi 3 2     1   7
8 207304 Maùy sau thu hoaïch 2 1     1   7
B3 Khoái kieán thöùc hoã trôï & thöïc taäp ngheà nghieäp 9            
1 207114 Thöïc taäp gia coâng 3       3   6
2 207312 Thöïc taäp baûo döôõng kyõ thuaät 1 2       2   6
3 207313 Thöïc taäp baûo döôõng kyõ thuaät 2 2       2   7
4 207314 Thöïc taäp laùi maùy 2       2   5
B4 Khoùa luaän toát nghieäp (Ñaït 10 TC) 10            
1 207317 Khoùa Luaän toát nghieäp 10           8
2 207102 Cô hoïc kyõ thuaät 4           8
3 207316 Maùy canh taùc 6           8
C Khoái kieán thöùc töï choïn              
C1 Khoái kieán thöùc ñaïi cöông (Töï choïn 02 - Ñaït 2TC) 2            
1 202120 Quy hoaïch tuyeán tính 2           4
2 207605 Kyõ thuaät laäp trình 2 1     1   4
3 207615 Phöông phaùp soá 2 1     1   4
C2 Khoái kieán thöùc chuyeân nghieäp (Töï choïn 03 - Ñaït 15TC) 15            
1 207221 Phöông phaùp boá trí thí nghieäm & XLSL 2 1     1   5
2 207301 Caáp thoaùt nöôùc trong noâng nghieäp 2 2         6
3 207300 Anh vaên kyõ thuaät 2 2         5
4 207504 Kyõ thuaät töï ñoäng khí neùn & thuûy löïc 2 1     1   6
5 207603 Kyõ thuaät CAD,CAM,CNC 3 2     1   7
6 207416 Thieát bò laïnh 2 1     1   7
7 207219 Nhieät kyõ thuaät 2 2         5
8 207117 AutoCAD 2 1     1   5
9 207217 Maùy naâng chuyeån 2 2         7
10 207408 Naêng löôïng maët trôøi & sinh khoái 2 1     1   6
11 207711 Kyõ thuaät moâtoâ & xe maùy 2 1     1   7
12 207514 Ño löôøng & töï ñoäng hoùa trong maùy noâng nghieäp 2 1     1   7
13 209101 Traéc ñòa 3           6
    Toång Coäng: 138            
Tröôûng Boä Moân Tröôûng Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä

Số lần xem trang: 12202
Điều chỉnh lần cuối: 21-10-2011

Thông tin về bộ môn Công thôn

Bộ môn Công Thôn (13-10-2008)

Chuyên ngành đào tạo Cơ khí Công thôn (22-12-2007)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy hai chín một

Xem trả lời của bạn !