CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
 
I.       MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Muïc tieâu tröôùc maét cuûa ngaønh hoïc laø ñaøo taïo moät ñoäi nguõ kyõ sö chuyeân ngaønh ñieàu khieån töï ñoäng phuïc vuï trong lónh vöïc noâng nghieäp: bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc aùp duïng trong ngaønh saûn xuaát noâng nghieäp nhö troàng troït, chaên nuoâi, thuûy saûn, cô khí. Ñaët bieät laø trong lónh vöïc thieát bò töï ñoäng phuïc vuï cheá bieán caùc
 saûn phaåm noâng nghieäp naèm muïc ñích laø taêng naêng suaát, haï giaù thaønh saûn phaåm ñeå chuaån bò cho vieäc hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc trong ñoù vaán ñeà caïnh tranh veà giaù thaønh vaø chaát löôïng saûn phaåm noâng nghieäp .
II.    YÊU CẦU CHUẨN ĐẦU RA:
Ñoái vôùi sinh vieân ñaàu vaøo: Sinh vieân phaûi toát nghieäp phoå thoâng vaø phaûi ñaït kyø thi ñaïi hoïc. Sinh vieân phaûi naém vöõng kieán thöùc caùc moân hoïc nhö toaùn, lyù, hoaù, sinh.
Ñoái vôùi sinh vieân ñaàu ra: Sinh vieân phaûi ñaït caùc yeâu caàu sau:
1.      Về mặt chính trị tư tưởng:
-         Nắm vững cương lĩnh chính trị của Đảng
-         Tuaân theođường lối Cách mạng nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2.      Kiến thức giao tiếp xã hội:
-         Có khả năng giao tiếp trong xã hội.
-         Có khả năng tự tìm kiếm việc làm, định hướng phát triển nghề nghiệp theo ngành học.
-         Tự khả năng đảm nhiệm trách nhiệm quản lý kỹ thuật của đội nhóm, và nhà máy.
3.      Ngoại Ngữ:
-         Yêu cần ngoại ngữ đầu ra tương đương B
-         Toffoel tương dương 450
4.      Kiến thức chung của ngành cơ khí:
-         Phaûi naém baét ñöôïc kieán thöùc chung ngaønh cô khí, phải biết đọc và vẽ bản vẽ kỹ thuật, phục vụ cho việc thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị, hệ thống...
-         Phaûi naém baét ñöôïc kieán thöùc chung ngaønh cheá bieán baûo quaûn sau thu hoaïch.
 
 
5.      Kiến thức chuyên ngành điều khiển tự động:
-         Phaûi naém baét ñöôïc kieán thöùc chung veà kỹ thuật ñieän, sử dụng điện.
-         Đọc và vẽ được bản vẽ hệ thống điện trang bị cho hệ thống thiết bị.
-         Phaûi naém baét ñöôïc kieán thöùc chung veà kỹ thuật ñieän tử, ñieän tử sông suất, ñieän tử số.
-         Đọc hiểu và vẽ được bản vẽ mạch điện tử trong các thiệt bị, hệ thống tự động.
-         Phaûi naém baét ñöôïc kieán thöùc chuyeân ngaønh ñieàu khieån töï ñoäng caùc quaù trình coâng ngheä trong saûn xuaát noâng nghieäp nhö trong khung chöông trình ñeà ra.
-         Nắm bắt được nguyên lý cấu tạo, vận hành các thiết bị chuẩn phục vụ cho hệ thống tự động như: cảm biến, vi xử lý, PLC, các cơ cấu chấp hành điện, khí nén, thủy lực...
-         Biết lập trình điều khiển các thiết bị tự động như vi xử lý, PLC, lập trình giao tiếp trên máy tính.
-         Phaûi ñoïc ñöôïc baûng thieát keá heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng của hệ thống thiết bị.
-         Phaûi thieát keá ñöôïc moät heä thoáng cuï theå phuïc vuï trong saûn suaát khi toát nghieäp.
 

Số lần xem trang: 12150
Nhập ngày: 08-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2010