Kết quả thi đấu các môn bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông và đá cầu của SV Khoa năm 2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------------
ÑHNL, ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2009

GIẢI THƯỞNG HỘI THAO CẤP KHOA NĂM HỌC 2009
 
 
GIẢI
LỚP
TIỀN THƯỞNG
KÝ NHẬN
1. Bóng đá
 
 
 
Giải I
DH08OT
150.000 đồng
 
Giải II
DH06TD
120.000 đồng
 
Giải III
DH07CD
100.000 đồng
 
Giải phong cách
DH07OT
50.000 đồng
 
2. Bóng chuyền
 
 
 
Giải I
DH06OT
150.000 đồng
 
Giải II
DH07NL
120.000 đồng
 
Giải III
DH07CD
100.000 đồng
 
Giải phong cách
0
0
 
3. Bóng bàn
 
 
 
a) Đơn nam
 
 
 
Giải I
DH08OT
80.000 đồng
 
Giải II
DH06CC
60.000 đồng
 
Giải III
DH09CD
40.000 đồng
 
b) Đôi nam
 
 
 
Giải I
DH06CC
100.000 đồng
 
Giải II
DH09OT
70.000 đồng
 
Giải III
DH08OT
50.000 đồng
 
4. Cầu lông
 
 
 
a) Đơn nam
 
 
 
Giải I
DH07OT – Đỗ Đình Hòa
80.000 đồng
 
Giải II
DH06CD – Trần Mẫn Minh Quân
60.000 đồng
 
Giải III
0
0
 
b) Đôi nam
 
 
 
Giải I
DH07OT – Hòa - Cơ
100.000 đồng
 
Giải II
DH06CD – Hùng -Phú
70.000 đồng
 
Giải III
DH08OT – Tuấn-Đăng
50.000 đồng
 
c) Đơn nữ
 
 
 
Giải I
DH06CD – Nguyễn Thị Hương
80.000 đồng
 
Giải II
DH08NL – Hoàng Hiệp Hòa
60.000 đồng
 
Giải III
DH06CD – Trịnh Thị Thảo
40.000 đồng
 
d) Đôi nam nữ
 
 
 
+ Giải nhất
DH06CD Quân - Hương
100.000 đồng
 
+ Giải nhì
DH08CK Kính – Diệu
70.000 đồng
 
+ Giải ba
DH06CD Phong – Thảo
50.000 đồng
 
5. Đá cầu
 
 
 
a) Đơn nam
 
 
 
+ Giải nhất
DH06NL
80.000 đồng
 
+ Giải nhì
DH09CD
60.000 đồng
 
+ Giải ba
DH08OT, DH07CK
40.000 đồng
 
b) Đơn nữ
 
 
 
+ Giải nhất
0
0
 
+ Giải nhì
0
0
 
+ Giải ba
0
0
 
c) Đôi nam
 
 
 
+ Giải nhất
DH06OT
100.000 đồng
 
+ Giải nhì
DH06NL
70.000 đồng
 
+ Giải ba
DH07TD
50.000 đồng
 
 
TỔNG CỘNG
2.350.000đ
 
                                                                                    
TM. BTV ĐOÀN KHOA CK-CN
           Bí thư
 
 
 
                                                                                                       TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
 

Số lần xem trang: 12109
Nhập ngày: 08-01-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp