Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 62
Toàn hệ thống: 2111
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 
LÝ THUYẾT Ô TÔ
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyễn Trí Nguyên        
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ.
Thời gian, địa điểm làm việc: 3 năm giảng dạy tại bộ môn Công nghệ Ô tô, Khoa Cơ Khí – Công Nghệ.
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Công nghệ Ô tô, Khoa Cơ khí – Công nghệ, ĐH Nông Lâm Tp. HCM.
Điện thoại: Cơ quan: (08)38965970,
Các hướng nghiên cứu: Khí động học ô tô, điều khiển tự động ô tô.
Thông tin về trợ giảng
2. Thông tin về môn học:
- Tên môn học: Lý thuyết ô tô
- Mã môn học: 207712.
- Số tín chỉ: 2
- Môn học: bắt buộc
- Các môn tiên quyết: Cấu tạo truyền động ô tô.
- Các môn kế tiếp: Kiểm định và chẩn đoán ô tô.
- Các yêu cầu đối với môn học:
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập:
+ Hoạt động theo nhóm (tiểu luận):
+ Tự học:
- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công nghệ ô tô, Khoa Cơ khí – Công nghệ
3. Mục tiêu của môn học:
Nhằm cung cấp cho sinh viên:
Những phương pháp và công cụ để khảo sát đặc tính động học và động lực học chuyển động của ô tô.
Những cơ sở lý thuyết cho các học phần chuyên ngành khác như: Thí nghiệm và kiểm định ô tô, tự động điều khiển ô tô vv…
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học bao gồm các vấn đề về khảo sát động học và động lực học chuyển động thẳng quay vòng và phanh ô tô, khảo sát hiện tượng dao động, ổn định và đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô. Môn học là cơ sở cho việc đánh giá chất lượng động lực học chuyển động của ô tô, cho những ứng dụng trong vận hành và khai thác cũng như trong tính toán thiết kế động học và động lực học cho những mẫu xe mới.
5. Nội dung chi tiết môn học:
Ch­¬ng 1: Các nguồn năng lượng trên ô tô
1.1 Những yêu cầu đối với động cơ
1.2 Các đặc tính của động cơ xăng
1.3 Các đặc tính của động cơ diesel
1.4 Đặc tính lý tưởng của động cơ dùng trên ô tô
Ch­¬ng 2:     Sự truyền năng lượng trên ô tô
2.1 Sơ đồ động học hệ thống truyền lực các loại ô tô
2.2 Sự truyền năng lượng trong hệ thống truyền lực thuần cơ khí                       
Ch­¬ng 3:  Cơ học lăn của bánh xe
3.1 Các loại bán kính bánh xe
3.2 Động học lăn của bánh xe không biến dạng
3.3 Động lực học chuyển động của bánh xe
3.4 Sơ đồ truyền năng lượng từ bánh xe tới mặt đường
3.5 Sự trượt của bánh xe
3.6 Đặc tính trượt của bánh xe khi kéo và khi phanh
3.7 Biến dạng của bánh xe đàn hồi khi chịu tác dụng của lực ngang – góc lệch hướng
Ch­¬ng 4:     Cơ học chuyển động của ô tô
4.1 Các lực tác dụng lên ô tô trong trường hợp tổng quát
4.2 Phương trình cân bằng lực kéo
4.3 Phương trình cân bằng công suất
4.4 Phương trình động lực học chuyển động của ô tô
4.5 Đồ thị cân bằng lực kéo, đồ thị cân bằng công suất và đồ thị đặc tính động lực học của ô tô
4.6 Ứng dụng để xác định thông số động lực học chuyển động của ô tô            
Ch­¬ng 5:     Xác định các thông số cơ bản của hệ thống động lực ô tô
5.1 Xác định công thức danh định của ô tô
5.1.1 Theo phương pháp lựa chọn thực nghiệm
5.1.2 Theo tính toán
5.2 Xác định tỷ số truyền cực đại và cực tiểu của hệ thống truyền lực
5.3 Phân phối tỷ số truyền trong hộp số
5.4 Lựa chọn tỷ số truyền của truyền lực chính     
Ch­¬ng 6:     Tính kinh tế nhiên liệu ô tô
6.1 Các chỉ tiêu kinh tế nhiên liệu của ô tô
6.2 Đặc tính tiêu hao nhiên liệu của ô tô khi chuyển động ổn định
6.3 Đặc tính tiêu hao nhiên liệu của ô tô khi chuyển động không ổn định
Ch­¬ng 7: Phân bố tải trọng pháp tuyến – khả năng bám và tính ổn định của ô tô
7.1 Phân bố tải trong và khả năng bám của ô tô
7.2 Ổn định ô tô trong trường hợp chuyển động lên và xuống dốc
Ch­¬ng 8:     Tính năng cơ động của ô tô
8.1 Ảnh hưởng của các thông số hình học
8.2 Khả năng cơ động của xe có cầu trước điều khiển
8.3 Ảnh hưởng của hiệu suất riêng vi sai tới tính cơ động của xe
Ch­¬ng 9:     Phanh ô tô
9.1 Lực phanh và mô men phanh cần thiết trên ô tô
9.2 Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh
9.3 Ổn định khi phanh
9.4 Phanh chống hãm cứng (ABS) và khả năng nâng cao hiệu quả và ổn định khi phanh
Ch­¬ng 10:Quay vòng ô tô
10.1 Động học và động lực học ô tô khi quay vòng
10.2 Các đặc tính quay vòng của ô tô và các yếu tố ảnh hưởng
10.3 Ổn định chuyển động của ô tô khi quay vòng                                                            
Ch­¬ng 11:  Dao động ô tô
11.1 Các chỉ tiêu về độ êm dịu chuyển động của ô tô
11.2 Sơ đồ dao động tương đương của ô tô                                               
6. Học liệu:
Học liệu bắt buộc: Nguyễn Trí Nguyên, Lý thuyết ô tô, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Học liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Hữu Cẩn (cb) – Lý thuyết ô tô máy kéo – NXBKHKT – 2003.
[2] Nguyễn Nước - Lý thuyết ô tô – NXBKHKT – 2002.
7. Hình thức tổ chức dạy học:
 
 

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học
Tổng
Lên lớp
Thực hành thí nghiệm, thực hành giáo trình, rèn nghề
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
 
Chương 1: Các nguồn năng lượng trên ô tô
 
2 tiết
 
 
 
 
2
Chương 2: Sự truyền năng lượng trên ô tô
2 tiết
 
 
 
 
2
Chương 3: Cơ học lăn của bánh xe
 
3 tiết
 
 
 
 
3
Chương 4: Cơ học chuyển động của ô tô
4 tiết
 
 
 
 
4
Chương 5: Xác định các thông số cơ bản của hệ thống động lực ô tô
 
3 tiết
 
 
 
 
3
Chương 6: Tính kinh tế nhiên liệu ô tô
2 tiết
 
 
 
 
2
Chương 7: Phân bố tải trọng pháp tuyến – khả năng bám và tính ổn định của ô tô
 
3 tiết
 
 
 
 
3
Chương 8: Tính năng cơ động của ô tô
2 tiết
 
 
 
 
2
Chương 9: Phanh ô tô
 
3 tiết
 
 
 
 
3
Ch­¬ng 10:Quay vòng ô tô
3 tiết
 
 
 
 
3
Chương 11:  Dao động ô tô
3 tiết
 
 
 
 
3
Tổng
30

 
8. Chính sách đối với môn học:
Sinh viên phải phải đến lớp học lý thuyết theo qui định (dự lớp tối thiểu 80% thời gian).
9. Phương thức, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học:
Thang điểm 10
9.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
9.2 Kiềm tra đánh giá định kỳ:
Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 4 điểm
Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ: 6 điểm
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
9.4 Lịch thi, kiểm tra:
 
Giảng viên                Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                          Thủ trưởng đơn vị đào tạo
 

Số lần xem trang: 12443
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy bốn bảy chín

Xem trả lời của bạn !