Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 167
Toàn hệ thống: 1289
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 
HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyễn Trí Nguyên        
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ.
Thời gian, địa điểm làm việc: 3 năm giảng dạy tại bộ môn Công nghệ Ô tô, Khoa Cơ Khí – Công Nghệ.
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Công nghệ Ô tô, Khoa Cơ khí – Công nghệ, ĐH Nông Lâm Tp. HCM.
Điện thoại: Cơ quan: (08)38965970,
Các hướng nghiên cứu: Khí động học ô tô, điều khiển tự động ô tô.
Thông tin về trợ giảng
2. Thông tin về môn học:
- Tên môn học: Hệ thống điện thân xe
- Mã môn học: 207708
- Số tín chỉ: 2
- Môn học: bắt buộc
- Các môn tiên quyết:
- Các môn kế tiếp: Kiểm định và chẩn đoán ô tô.
- Các yêu cầu đối với môn học:
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập:
+ Hoạt động theo nhóm (tiểu luận):
+ Tự học:
- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công nghệ ô tô, Khoa Cơ khí – Công nghệ
3. Mục tiêu của môn học:
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
Có kiến thức sâu sắc về điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô.
Vận dụng kiến thức môn học để bảo dưỡng, sửa chữa tính toán thay thế các chi tiết của hệ thống.
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Moân hoïc trang bò cho sinh vieân ngaønh Coâng ngheä oâ toâ nhöõng kieán thöùc cô baûn veà heä thoáng ñieän thaân xe vaø ñieàu khieån töï ñoäng treân oâ toâ, bao goàm: sô ñoà, caáu taïo, nguyeân lyù laøm vieäc, luaän cöù vaø tính toaùn caùc heä thoáng rieâng bieät hôïp thaønh maïng ñieän thaân xe vaø caùc heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån.
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1: Hệ thống thông tin trên ô tô
1.1 Toång quaùt veà heä thoáng thoâng tin treân oâtoâ.
1.1.1 Lyù thuyeát veà heä thoáng thoâng tin treân oâtoâ.                                                
1.1.2 Caáu truùc toång quaùt vaø phaân loaïi heä thoáng thoâng tin treân oâtoâ.            
2.1.3 Caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng thoâng tin treân oâtoâ.
1.2 Thoâng tin daïng töông töï (analog).                           
1.2.1 Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo aùp suaát nhôùt.                                                                  
1.2.2 Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo nhieân lieäu.                                                                                                 
1.2.3 Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo nhieät ñoä nöôùc laøm maùt.                                               
1.2.4 Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo toác ñoä ñoäng cô.                                                                          
1.2.5 Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo toác ñoä xe.                                                                             
1.2.6 Ñoàng hoà Ampere vaø ñoàng hoà Volt treân oâ toâ.                                                                          
1.2.7 Caùc maïch ñeøn caûnh baùo.
1.3 Thoâng tin daïng soá (digital).
1.3.1 Caáu truùc cô baûn.
1.3.2 Caùc daïng maøn hình: VFD, LCD, HUD, CRT.
1.3.3 Moät soá sô ñoà tieâu bieåu.
Chương 2: Hệ thống chiếu sáng tin hiệu
2.1 Heä thoáng chieáu saùng.
2.1.1 Nhieäm vuï, yeâu caàu vaø phaân loaïi.
2.1.2 Caùc thoâng soá cô baûn.
2.1.3 Sô ñoà ñieän moät soá heä thoáng chieáu saùng tieâu bieåu.
2.1.4 Caáu taïo caùc phaàn töû trong heä thoáng chieáu saùng: coâng taéc, rôle, ñeøn…
2.1.5 Phöông phaùp hieäu chænh ñeøn pha.
2.1.6 Heä thoáng chieáu saùng töông lai (SV töï tham khaûo taøi lieäu).
2.2 Heä thoáng tín hieäu.
2.2.1 Heä thoáng coøi vaø chuoâng nhaïc.
2.2.2 Heä thoáng baùo reõ vaø baùo nguy.
2.2.3 Heä thoáng ñeøn phanh, ñeøn kích thöôùc, ñeøn baùo toác ñoä.
2.2.4 Moät soá sô ñoà ñieän cuûa heä thoáng tín hieäu.
2.3 Caùc maïch ñieän töû trong heä thoáng chieáu saùng vaø tín hieäu.
2.3.1 Maïch naâng haï ñeøn ñaàu.
2.3.2 Maïch töï ñoäng chuyeån ñoåi pha-coát vaø töï ñoäng baät ñeøn khi trôøi toái.
2.3.3 Maïch baùo reõ.
2.3.4 Maïch baùo ñöùt boùng ñeøn.
Chương 3: Các hệ thống phụ
3.1 Heä thoáng lau röûa kính vaø ñeøn ñaàu (gaït vaø xòt nöôùc).
3.1.1 Giôùi thieäu chung.
3.1.2 Caáu taïo caùc boä phaän.
3.1.3 Sô ñoà maïch vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng.
3.2 Heä thoáng khoaù cöûa.
3.2.1 Chöùc naêng cuûa heä thoáng.
3.2.2 Caáu taïo caùc chi tieát.
3.2.3 Sô ñoà maïch vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng.
3.3 Heä thoáng naâng haï kính vaø ñieàu khieån maùi che.
3.3.1 Chöùc naêng.
3.3.2 Ñaëc ñieåm caáu taïo.
3.3.3 Sô ñoà maïch ñieän vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng.
3.4 Heä thoáng ñieàu khieån gheá laùi vaø nhaän daïng.
3.4.1 Chöùc naêng cuûa heä thoáng.
3.4.2 Caáu taïo caùc chi tieát.
3.4.3 Sô ñoà maïch vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng.
3.5 Heä thoáng xoâng kính.
3.5.1 Chöùc naêng cuûa heä thoáng.
3.5.2 Caáu taïo caùc chi tieát.
3.5.3 Sô ñoà maïch vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng.
Chương 4: Điều khiển truyền lực
4.1 Toång quan veà heä thoáng truyeàn löïc töï ñoäng baèng ñieän töû (ECT).
4.1.1 Phaân loaïi heä thoáng.
4.1.2 Yeâu caàu.
4.1.3 Chöùc naêng.
4.2 Sô ñoà, nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø thuaät toaùn ñieàu khieån.
4.2.1 Sô ñoà hoäp ñieàu khieån.
4.2.2 Nguyeân lyù laøm vieäc.
4.2.3 Thuaät toùan ñieàu khieån.
4.3 Caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa caùc phaàn töû cô baûn trong heä thoáng.
4.3.1 Caáu taïo coâng taéc chuyeån soá, van ñieän vaø caùc caûm bieán.
4.3.2 Sô ñoà vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa heä thoáng ñieàu khieån.
Chương 5. Điều khiển treo và lái
5.1 Heä thoáng treo ñieän töû.
5.1.1 Caáu truùc cô baûn vaø phaân loaïi.
5.1.2 Sô ñoà, nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø thuaät toaùn ñieàu khieån.
5.1.3 Caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa caùc phaàn töû cô baûn trong heä thoáng.
5.2 Heä thoáng laùi ñieàu khieån ñieän töû.
5.2.1 Heä thoáng laùi 2 baùnh xe coù trôï löïc ñieàu khieån ñieän töû.
5.2.2 Heä thoáng laùi 4 baùnh xe ñieàu khieån ñieän töû.
Chương 6: Hệ thống phanh điều khiển điện tử
6.1 Ñaïi cöông veà heä thoáng phanh choáng boù cöùng baùnh xe ABS:
6.1.1 Toång quan.
6.1.2 Lòch söû phaùt trieån.
6.2 Phaân loaïi heä thoáng ABS theo kieåu ñieàu khieån.
6.2.1 Ñieàu khieån theo ngöôõng tröôït.
6.2.2 Ñieàu khieån ñoäc laäp hay phuï thuoäc.
6.2.3 Ñieàu khieån theo keânh.
6.3 Caùc phöông aùn boá trí heä thoáng ñieàu khieån cuûa ABS.
6.4 Caáu truùc heä thoáng phanh ABS.
6.5 Quaù trình ñieàu khieån cuûa ABS.
6.5.1 Yeâu caàu cuûa heä thoáng ñieàu khieån ABS.
6.5.2 Phaïm vi ñieàu khieån cuûa ABS.
6.5.3 Chu trình ñieàu khieån cuûa ABS.
6.5.4 Tín hieäu ñieàu khieån ABS.
6.5.5 Quaù trình ñieàu khieån cuûa ABS.
6.6 Sô ñoà, caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa caùc phaàn töû vaø heä thoáng.
6.6.1 Caùc caûm bieán.
6.6.2 Hoäp ñieàu khieån ñieän töû.
6.6.3 Boä chaáp haønh thuûy löïc.
6.6.4 Sô ñoà maïch ñieän vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng.
6. Học liệu:
Học liệu bắt buộc: Nguyễn Trí Nguyên, Bài giảng Hệ thống điện thân xe, ĐH Nông Lâm Tp.HCM.
Học liệu tham khảo:
[1] Đỗ văn Dũng, Hệ thống điện thân xe và tự động điều khiển ô tô, ĐHSPKT TpHCM – 2006.
[2] Đỗ văn Dũng, Hệ thống điện động cơ, NXB Thống kê – 2003.
[3] Phạm Hữu Nam, Trang bị điện trên ô tô hiện đại, NXB GTVT – 2002.
7. Hình thức tổ chức dạy học:

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học
Tổng
Lên lớp
Thực hành thí nghiệm, thực hành giáo trình, rèn nghề
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
 
Chương 1: Hệ thống thông tin trên ô tô
6 tiết
 
 
 
 
6
Chương 2: Hệ thống chiếu sáng tin hiệu
6 tiết
 
 
 
 
6
Chương 3: Các hệ thống phụ
5 tiết
 
 
 
 
5
Chương 4: Điều khiển truyền lực
4 tiết
 
 
 
 
4
Chương 5. Điều khiển treo và lái
3 tiết
 
 
 
 
3
Chương 6: Hệ thống phanh điều khiển điện tử
6 tiết
 
 
 
 
6
Tổng
30

8. Chính sách đối với môn học: Sinh viên phải phải đến lớp học lý thuyết theo qui định (dự lớp tối thiểu 80% thời gian).
9. Phương thức, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học:
Thang điểm: 10
9.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
9.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ:
Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 4 điểm
Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ: 6 điểm
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
9.4 Lịch thi, kiểm tra:
 
 
 
Giảng viên                Duyệt Chủ nhiệm bộ môn              Thủ trưởng đơn vị đào tạo
 
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 12158
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín bốn năm bảy

Xem trả lời của bạn !