Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 197
Toàn hệ thống: 2158
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC
 KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 
  1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:                                       NGUYỄN HÙNG TÂM
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Giảng viên chính
Thời gian địa điểm làm việc:             Khoa Cơ khí Công nghệ
Các hướng nghiên cứu chính:
      Sấy và Chế biến nông sản thực phẩm.
      Điều hòa không khí, Thông thóang nhà xưởng.
      Vận chuyển khí động.
      Quạt dùng trong công nghiệp.
 
  1. Thông tin chung về môn học:
Tên môn học:          Đồ án môn học Kỹ thuật ĐHKK
Mã môn học:           207414
Số tín chỉ:                1
Môn học :               Bắt buộc
Các môn học tiên quyết:       Kỹ thuật ĐHKK.
Các môn học kế tiếp:           Kỹ thuật lạnh.
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
      Nghe giảng lý thuyết:                                                     5
      Làm đồ án, thảo luận, hoạt động theo nhóm:                    10
      SV tự đầu tư đọc thêm sách, tài liệu tham khảo               60
Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa CKCN
 
  1. Mục tiêu của đồ án môn học:
Kiến thức: sau khi làm xong đồ án SV nắm vững cách giải quyết các vấn đề về kỹ thuật ĐHKK và có khã năng sử dụng tài liệu, sách, cẩm nang cũng như phương pháp thể hiện - trình bày.
Kỹ năng: SV biết cách làm việc theo nhóm, thảo luận và trình bày một vấn đề về kỹ thuật ĐHKK.
 
  1. Tóm tắt nội dung đồ án môn học:
Đồ án môn học cung cấp cho SV biết cách giải quyết một vấn đề kỹ thuật trong ĐHKK:
Biết chọn các số liệu ban đầu, công nghệ và chế độ làm việc của công trình. Biết trình bày(bản thuyết minh và bảo vệ đồ án) và thực hiện các bản vẽ theo tiêu chuẩn.
 
  1. Nội dung chi tiết môn học ( tên các chương, mục, tiểu mục):
Chương 1: Các số liệu chọn và nội dung thực hiện
      Chọn các số liệu ban đầu:
                  Các số liệu về kiến trúc công trình
                  Các số liệu về quá trình công nghệ
      Nội dung của đồ án:
                  Phần thuyết minh tính toán thiết kế.
                  Phần bản vẽ.
Chương 2:
                  Hướng dẫn thực hiện phần thuyết minh, tính toán thiết kế, và tiêu chuẩn bản vẽ.
 
  1. Học liệu:
Học liệu bắt buộc:
          HOÀNG THỊ HIỀN. 2002. Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học. NXB Xây dựng.
          LÊ CHÍ HIỆP. 2001. Kỹ thuật điều hòa không khí . NXB KH&KT.
          BÙI HẢI. 2005. Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí theo phương pháp mới.
          SHAN K. WANG. 1994. Handbook of Air Conditioning and Refrigeration. Mc Graw Hill Inc.
Học liệu tham khảo:
          ASHRAE handbook. 2004. Systems and Equipment. Chương 16,18, 34, 39, 41, 42.
          ASHRAE handbook. 2005. Fundamental. Chương 2,14, 32, 34, 35
          ASHRAE handbook. 2003. HVAC application
          Phần mềm: Twin City Fan selector program. Trace 700 program.
 
  1. Hình thức tổ chức dạy học:
 
Lịch trình chung:

 
 
Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
 
 
Tổng
Lên lớp
Thực hiện đồ án
Tự học,
tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
Nội dung 1
Nội dung đồ án
Nội dung 2
Trình bày đồ án
Nội dung 3
 
Thực hiện đồ án
 
3
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
10
 
10
 
 
40
 
13
 
13
 
 
49

 
8.   Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hửu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. Bắt buộc hoàn tất Đồ án gồm bản thuyết minh, tập bản vẽ và bảo vệ trước lớp.
SV có thể gặp thầy để được tư vấn vào ngày giờ đã được hẹn trước.
9.   Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả đồ án môn học
Đồ án thực hiện theo nhóm (3-5SVnhóm, nhóm tự chọn nhóm trưởng)
Viết bản thuyết minh + tài liệu:                                             20%
Tính toán:                                                                            20%
Tập bản vẽ:                                                                         30%
Bảo vệ cùa mỗi cá nhân                                                       30%
 
 
Giảng viên                           Duyệt của chủ nhiệm BM                      Thủ trưởng đơn vị đào tạo
 

 

Số lần xem trang: 12157
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba tám tám năm

Xem trả lời của bạn !