TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            --------------                                                           ------------------------
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KỸ THUẬT LẠNH (DESIGN OF REFRIGERATION)
----------------------
 
            1. Thông tin về giảng viên:
            Họ và tên:                                 BÙI QUỐC KHOA
            Chức danh, học hàm, học vị:     Kỹ sư, Giảng viên
Thời gian địa điểm làm việc:       Khoa Cơ Khí Công Nghệ
Địa chỉ liên hệ:              Đại Học Nông Lâm TPHCM
Các hướng nghiên cứu chính:    
            Lạnh công nghiệp, Điều hòa không khí và thông thoáng nhà xưởng.
 
2. Thông tin chung về môn học:
Tên môn học:                            Đồ án môn học Kỹ thuật lạnh (DAMH-KTL).
Mã môn học:                            207412
Số tín chỉ:                                 1
Môn học:                                  Tự chọn
Các môn học tiên quyết:            Kỹ thuật lạnh, Nhiệt kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật.
Các môn học kế tiếp:                Máy và thiết bị lạnh.
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
            Nghe giảng lý thuyết:                                                                 5
            Thực hành, thực tập:                                                                
            Làm bài tập trên lớp, Thảo luận, Hoạt động theo nhóm: 10
            Tự học: Sinh viên tự đầu tư đọc thêm sách tham khảo   60
Địa chỉ Khoa/Bộ môn phục trách môn học: Bộ môn Công nghệ Nhiệt Lạnh, Khoa CKCN
 
3. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: sau khi học xong SV nắm vững cách giải quyết các vấn đề về Kỹ thuật lạnh và có khả năng sử dụng tài liệu, sách, cũng như phương pháp thể hiện trình bày một vấn đề.
Kỹ năng: SV biết cách làm việc theo nhóm, thảo luận và trình bày một vấn đề về Kỹ thuật lạnh.
 
4. Tóm tắt nội dung đồ án môn học:
Đồ án môn học Kỹ thuật lạnh cung cấp cho SV biết cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong Kỹ thuật lạnh.
Biết chọn các số liệu ban đầu, công nghệ và chế độ làm việc của công trình. Biết trình bày (bản thuyết minh và bảo vệ đồ án) và thực hiện các bản vẽ theo tiêu chuẩn.
Chọn môi chất lạnh và chất tải lạnh thích hợp cho từng chu trình lạnh thực tế.
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục và tiểu mục):
Chương 1: Các số liệu chọn và nội dung thực hiện.
1.1 Chọn các số liệu ban đầu:
1.1.1 Các số liệu về kiến trúc công trình.
1.1.2 Các số liệu về quá trình công nghệ.
1.2 Nội dung của đồ án:
1.2.1 Phần thuyết minh tính toán thiết kế.
1.2.2 Phần bản vẽ.
            Chương 2: Hướng dẫn thực hiện phần thuyết minh, tính toán thiết kế và tiêu chuẩn bản vẽ
 
6. Học liệu tham khảo:
- Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy, Kỹ thuật lạnh cơ sở; NXB GD 2005.
- Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh; NXBGD 1997.
- Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy - Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXBGD 1995.
- Đinh Văn Thuận - Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB KH&KT 2007
- Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Trường ĐHBK Tp.HCM.
- Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB KH&KT 2002.
Website:Sanyo-Toshiba-National-Panasonic-Hitachi-LG-Reetech-Carrier-Trane-ThermoKing-York-Frick-Mycom.
 
7. Hình thức tổ chức dạy học:
Lịch trình chung:
 

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực hành, thí nghiệm, thực tập
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
Nội dung 1: Nội dung đồ án.
3
 
 
 
10
13
Nội dung 2: Trình bày đồ án.
2
 
1
 
10
13
Nội dung 3: Thực hiện đồ án.
 
 
 
9
40
49

 
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên.
Sinh viên cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ các nội dung. Bắt buộc tham gia đầy đủ các buổi thực tập và làm báo cáo, nếu vắng phải có lý do và đề nghị thực tập bổ sung.
 
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn học.
Đồ án thực hiện theo nhóm (3 – 5 SV/nhóm, nhóm tự chọn nhóm trưởng)
Viết bản thuyết minh và tài liệu:                                                  20%
Tính toán:                                                                                             20%
Tập bản vẽ:                                                                                          30%
Bảo vệ của mỗi cá nhân:                                                                       30%
 
             Giảng viên                     Duyệt của chủ nhiệm BM                        Thủ trưởng đơn vị đào tạo

Số lần xem trang: 12200
Nhập ngày: 07-12-2009
Điều chỉnh lần cuối: