Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 151
Toàn hệ thống: 1866
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 BƠM QUẠT MÁY NÉN
(PUMPS, FANS, AND COMPRESSOR)
 
1.      Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyeãn Huøng Taâm
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Giảng viên chính
Thời gian địa điểm làm việc:            Khoa Cơ khí Công nghệ
Các hướng nghiên cứu chính:
            Sấy và Chế biến nông sản thực phẩm.
            Điều hòa không khí, Thông thóang nhà xưởng.
            Vận chuyển khí động.
            Quạt dùng trong công nghiệp.
2.      Thông tin chung về môn học:
Tên môn học: Bơm, Quạt, Máy nén.(BQMN)
Mã môn học: 207401
Số tín chỉ:                   3
Môn học :                   Bắt buộc
Các môn học tiên quyết:       Cơ lưu chất.
Các môn học kế tiếp: Kỹ thuật Điều hòa không khí, Kỹ thuật sấy, Kỹ thuật lạnh.
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
      Nghe giảng lý thuyết: 25
      Thực hành, thực tập: 15
      Làm bài tập trên lớp, thảo luận, hoạt động theo nhóm: 5
      Tự học:                       SV tự đầu tư đọc thêm sách tham khảo       100
Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cô khí – Coâng ngheä
3.      Mục tiêu của môn học:
Kiến thức: sau khi học xong SV nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động của BQMN, biết cách chọn và điều chỉnh BQMN phù hợp với hệ thống.
Kỹ năng: Với thời lượng thực tập tại xưởng, SV biết cách lắp đặt, khảo sát, khảo nghiệm các đặc tính của BQMN và cách làm việc theo nhóm.
Thái độ, chuyên cần: tự học và tham khảo tài liệu liên quan.
4.      Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học BQMN cung cấp:
Các khái niệm cơ bản về lưu chất ( lỏng-khí) và thiết bị để vận chuyển lưu chất, các thông số đặc tính hình học-cấu tạo và các thông số đặc tính kỹ thuật.
Lý thuyết chung về BQMN, phân loại và phạm vi ứng dụng. Các qui luật đồng dạng về lưu lượng, tỉnh áp, công suất và độ ồn.
Phương pháp khảo sát khảo nghiệm BQMN, sử dụng các phần mềm để chọn BQMN.
Phương pháp tính toán – lắp đặt chung về BQMN trong hệ thống có sử dụng BQMN.
5.      Nội dung chi tiết môn học ( tên các chương, mục, tiểu mục):
CHÖÔNG 1 : MÔÛ ÑAÀU 
Vaøi neùt veà lòch söû phaùt trieån cuûa bôm , quaït, maùy neùn
Khaùi nieäm chung vaø phaân loaïi 
Caùc nguyeân lyù hoaït ñoäng:
Nguyeân lyù theå tích
Nguyeân lyù li taâm
Nguyeân lyù caùnh naâng
Nguyeân lyù phun tia
Caùc thoâng soá ñaëc tính cô baûn
Löu löôïng, coät aùp, coâng suaát, hieäu, suaát ñöôøng ñaëc tính.
CHÖÔNG 2: KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ BÔM QUT   
Moät soá khaùi nieäm vaø phaân loaïi:
Bôm (pump):
Bôm theå tích (positive displacement pumps)
Bôm baùnh raêng aên khôùp ngoaøi, trong
Bôm caùnh daãn, ñoäng hoïc ( dynamic pumps)
Quaït (fans, blowers):
Maùy neùn khí (compressor):
Caùc thoâng soá ñaëc tính
Löu löôïng (capacity, volume)
Coät aùp (pressure, Head)
Coâng suaát ( power)
Hieäu suaát ( efficiency)
 
CHÖÔNG 3: BÔM CAÙNH DAÃN
Khaùi nieäm chung
Phöông trình cô baûn
Soá voøng quay ñaëc tröng_
Caùc thoâng soá vaø ñöôøng ñaëc tính cuûa bôm
Caùc quy luaät ñoàng daïng
Bôm li taâm
Caáu taïo vaø Nguyeân lyù laøm vieäc vaø phaïm vi su duïng
Caùc daïng caáu taïo:
Phöông trình laøm vieäc
Hình daïng vaø nh höôûng cuûa daïng caùnh, rotor ñeán coät aùp, löu löôïng
Hieän töôïng xaâm thöïc
Gheùp bôm ly taâm: Noái tieáp, Song song, hoån hôïp
Kieåm tra vaø ñieàu chænh bôm: Van cöûa huùt, van cöûa đđẩy, Thay ñoåi soá voøng quay, Caét bt ñöôøng kính rotor
Bôm höôùng truïc
Caáu taïo vaø Nguyeân lyù laøm vieäc vaø phaïm vi su duïng
Hình daïng vaø aûÛnh höôûng cuûa daïng caùnh, rotor ñeán coät aùp löu löôïng
Bôm mixedflow
Tính toaùn thieát keá bôm li taâm
 
CHÖÔNG 4: BÔM THEÅ TÍCH
Khaùi nieäm chung
Phaân loaïi bôm theå tích
Caùc loaïi bôm piston, rotor, truïc vít, baùnh raêng, bôm caùnh gaït
Caùc thoâng soá ñaëc tính: löu löôïng, aùp suaát, coâng suaát, hieäu suaát
Khaõ naêng töï huùt: AÙp suaát huùt, AÙp suaát ñaåy
Caùc coâng thöùc tính löu lượng , coät aùp, hieäu suaát, coâng suaát
 
CHÖÔNG 5: QUAÏT
Toång quan
Caùc loaïi quaït: Quaït höôùng truïc (HT)Quaït ly taâm (LT) Quaït hoãn hôïp (MF)
Choïn quaït ly taâm, mixedflow hay höôùng truïc?
 Caùc thoâng soá cuûa quaït ; khaûo nghieäm quaït:  
Thoâng soá hình hoïc
Löôïng gioù (air flow),   Coät aùp (pressure)
Tónh aùp Dp (static pressure ps)   Ñoäng aùp (dynamic pressure pd )  
Ño tónh aùp: AÙp keá vôùi baàu roäng , AÙp keá vôùi nhaùnh nghieâng
 Duïng cuï ño : OÁng pitot 
Coâng thöùc quaït ñeå tính löu löôïng gioù töø ñoäng aùp  
Coâng suaát quaït (power) 
Hieäu suaát tónh (static efficiency)    ht
Hieäu suaát cô (mechanical efficiency) hM
YÙ nghóa cuûa hieäu suaát quaït
Ñöôøng ñaëc tính quaït (fan performance curves)
Khaûo nghieäm quaït
Caùc ñònh luaät veà quaït
Caùc heä soá khoâng thöù nguyeân :
Voøng quay rieâng
Caùc heä soá khoâng thöù nguyeân
Tính toaùn quaït hưôùng truïc
Caùnh khí   ( airfoil ), cung caùnh moûng (arc profile)
Thieát keá quaït höôùng truïc coù höôùng doøng (vane-axial fan)
Goùc caùnh , Soá caùnh quaït 
Tính toaùn   quaït ly taâm
Tính toaùn
Ñöôøng kính trong toái thieåu, Ñöôøng kính ngoaøi toái thieåu 
Ñöôøng kính hoïng vaøo, Beà roäng caùnh Soá caùnh
 
CHÖÔNG 6: MAÙY NEÙN  
MAÙY NEÙN PISTON
Caáu taïo
Quaù trình
Coâng neùn  
Coâng suaát
Hieäu suaát
MAÙY NEÙN PISTON NHIEÀU CAÁP
MAÙY NEÙN PISTON TRONG HEÄ THOÁNG LAÏNH
Maùy neùn ammoniac, Maùy neùn Freon
MAÙY NEÙN ROTOR
MAÙY NEÙN TRUÏC VÍT
MAÙY NEÙN LI TAÂM
CHÖÔNG 7: CAÙC BAØI ÑOÏC THEÂM
Phöông phaùp khaûo nghieäm: Quaït, Bôm
Tính toán đường ống dẫn nước
Tính toán đường ống dẫn khí
BAØI TAÄP
     
 
 
6.      Học liệu:
 
Học liệu bắt buộc:
 
         NGUYỄN HÙNG TÂM. 2007. Bài giảng môn học, và Giáo trình Bơm Quạt Máy nén ứng dụng. (sử dụng nội bộ)
         NGUYỄN MINH TUYỂN. 2005. Bơm, máy nén, quạt trong công nghệ.
         NGUYỄN ĐỨC LỢI-PHẠM VĂN TÙY. 1997. Máy và thiết bị lạnh. Chương 3 Máy nén lạnh.
         NGUYỄN VĂN MAY. 2005. Bơm, quạt, máy nén.
 
 
 
Học liệu tham khảo:
 
         ASHRAE handbook. 2004. Systems and Equipment. Chương 16,18, 34, 39, 41, 42.
         ASHRAE handbook. 2005. Fundamental. Chương 2,14, 32, 34, 35
         BLEIER, FRANK P. 1997. Fans Handbook. The Mc Grawhill Companies
         JAMES B. RISHEL. 2006. HVAC Pump Handbook. The Mc Grawhill Companies.
         JAPANESE MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY. 1968. Japanese Industrial Standards: Testing methods for fans and blowers. Tokyo, Japan.
         NELIK, LEV. 1999. Centrifugal and Rotary Pumps, Fundamentals with application. CRC Press
         PAUL J. LANASA, E. L. UPP. 2002. Fluid Flow measurement. A pratical guide to accurate flow measurement. Second Edition. Gulf Professional Publishing.
         US DEPARTMENT OF ENERGY. 2003. Improving Fan system performance.
         US DEPARTMENT OF ENERGY. 2003. Improving Compressed Air system performance.
         US DEPARTMENT OF ENERGY. 2003. Improving Pump system performance.
         Phần mềm: Twin City Fan selector Program,  Spaix pump selection program.
7.      Hình thức tổ chức dạy học:
Lịch trình chung:

 
 
Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
 
 
Tổng
Lên lớp
Thực hành, thí nghiệm, thực tập
Tự học,
tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
Nội dung 1
Mở đầu
Nội dung 2
Khái niệm chung
Nội dung 3
Bơm
Nội dung 4
Quạt
Nội dung 5
Máy nén
Nội dung 6
Các phương pháp khảo nghiệm
 
Thực tập:
 
 
2,5
 
3,5
 
7
 
7
 
4
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
5
 
15
 
20
 
30
 
15
 
 
 
 
15
 
8
 
19
 
28,5
 
38,5
 
19
 
2
 
 
30

 
 
 
8.   Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hửu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. Bắt buộc tham gia đủ các buổi thực tập và làm báo cáo, nếu vắng phải có lý do và đề nghị thực tập bổ sung.
 
9.   Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập môn học
Kiểm tra giữa kỳ:     viết,                                                      30%
Báo cáo thực tập:    nhóm, bài viết và trình bày trước lớp,      20%
Thi cuối kỳ:             viết,                                                      50%
 
 
 
 

Giảng viên đào tạo
(Ký tên)
Chủ nhiệm bộ môn duyệt
(Ký tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên)

 

Số lần xem trang: 12161
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn bảy năm bốn

Xem trả lời của bạn !