Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 142
Toàn hệ thống: 1838
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
 
1. Thông tin về giảng viên:           
Bộ môn Cơ điện tử phụ trách
Chức danh, học hàm, học vị:
Thời gian, địa điểm làm việc: Toàn thời gian, Trường ĐH. Nông lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ:    Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí Công nghệ,
Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
2. Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Thiết kế hệ thống cơ điện tử
-         Mã môn học: 207616
-         Số tín chỉ: 3
-         Môn học:
-         Lựa chọn:
-         Các môn học tiên quyết: Kỹ thuật vi điều khiển
-         Các môn học kế tiếp:
-         Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
-         Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 22,5 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 4,5 tiết
+ Thảo luận: 3 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 15 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 15
+ Tự học: 90 tiết
-       Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học:  Bộ môn Cơ điện tử
3. Mục tiêu của môn học
-         Kiến thức:
Nắm được kiến thức tính toán thiết kế các hệ thống cơ điện tử trong sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học và chế biến nông sản thực phẩm.
-         Kỹ năng:
Có các kỹ năng thiết kế các hệ thống cơ điện tử trong sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học và chế biến nông sản thực phẩm.
-         Thái độ, chuyên cần:
Kích thích học viên thấy được tầm quan trọng, có động lực yêu thích, chuyên cần với môn học trên nói riêng và ngành cơ điện tử nói chung.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học sẽ cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản tính toán thiết kế các hệ thống cơ điện tử trong sản xuất. Phần lý thuyết gồm các nội dung chính như mô hình hóa hệ thống cơ điện tử, động lực học các hệ thống kỹ thuật, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và các cơ cấu chấp hành.
5. Nội dung chi tiết môn học
      Chương 1: Khái niệm cơ bản.
1.1 Khái niệm cơ bản về các hệ thống cơ điện tử.
1.2 Phân tích quá trình của hệ thống cơ điện tử.
1.3 Thiết lập mô hình và chức năng hệ thống cơ điện tử.
Chương 2: Động lực học hệ thống kỹ thuật.
2.1 Động học của khối lượng điểm.
2.2 Động học của vật thể rắn.
2.3 Liên kết hệ nhiều vật thể.
Chương 3: Kỹ thuật đo lường, điều khiển và điều chỉnh.
3.1 Kỹ thuật đo lường
3.2 Kỹ thuật điều khiển
3.2.1 Đại số Boolle.
3.2.2 Vấn đề mô hình hóa hệ thống điều khiển số.
3.2.3 Hệ thống điều khiển số.
3.2.4 Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển
3.2.5 Logic mờ và điều khiển mờ
3.3 Kỹ thuật điều chỉnh
3.3.1 Tuyến tính hoá phương trình chuyển động
3.3.2 Điều chỉnh hệ thống nhiều đại lượng
3.3.3 Kỹ thuật điều chỉnh số
3.3.4 Các phương pháp điều chỉnh khác
Chương 4: Cơ cấu chấp hành.
4.1 Kết cấu và phương thức làm việc của cơ cấu chấp hành           
4.2 Cơ cấu chấp hành điện từ           
4.2.1 Cơ sở của phần tử chuyển đổi điện động           
4.2.2 Kết cấu của phần tử chuyển đổi điện động                    
4.2.3 Cơ sở của phần tử chuyển đổi điện từ
4.2.4 Các dạng kết cấu và thông số đặc trưng của phần tử chuyển đổi điện từ
4.3 Cơ cấu chấp hành thủy khí                      
4.3.1 Ưu nhược điểm của cơ cấu chấp hành thuỷ lực, điện, khí nén 
4.3.2 Các dạng kết cấu đặc biệt của cơ cấu chấp hành thủy lực
4.3.3 Các dạng kết cấu đặc biệt của cơ cấu chấp hành khí nén          
4.4 Các loại cơ cấu chấp hành đặc biệt                    
4.4.1 Nguyên lý cơ cấu chấp hành điện ứng suất (piezoelektrics)
4.4.3 Các dạng kết cấu và thông số đặc trưng của cơ cấu chấp hành piezoelektrics
Chương 5: Cảm biến
5.1 Mức độ tích hợp và yêu cầu của cảm biến                    
5.2 Các thông số đặc trưng của cảm biến    
5.3 Nguyên lí đo các đại lượng động học và động lực học
5.4 Đo độ dịch chuyển và góc
5.5 Đo vận tốc
5.6 Đo gia tốc
5.7 Đo lực và momen
Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống cơ điện tử
 
6. Học liệu
6.1 Học liệu bắt buộc
1.   Bộ môn Cơ điện tử, 2009. Bài giảng Thiết kế hệ thống Cơ điện tử, Trường ĐH. Nông Lâm Tp.HCM.
6.2 Học liệu tham khảo
1.   Nguyễn Văn Hùng, 2008. Bài giảng Cơ điện tử ứng dụng, Trường ĐH. Nông Lâm Tp.HCM.
2.      Festo, 2001. Mechatronics.
3.      Robert H. Bishop 2006. Machatronics Handbook. The University of Texas.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực hành, thí nghiệm, thực tập giáotrình, rèn nghề, …
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
1. Khái niệm cơ bản
1,5
 
3
 
 
 
2. Động lực học hệ thống kỹ thuật
6
2
5
 
3. Kỹ thuật đo lường, điều khiển và điều chỉnh
 
 
6
 
4. Cơ cấu chấp hành
3
2,5
 
 
5. Cảm biến
3
 
6. Một số ví dụ thiết kế hệ thống cơ điện tử
3
10
 
 
TỔNG SỐ TIẾT
22,5
4,5
3
15
 
45

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
Thí dụ: Nội dung 1, tuần 1

Hình thức tổ chức dạy học
Thời gian, địa điểm
Nội dung chính
Yêu cầu SV
chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết, Bài tập và thảo luận
-Nội dung 1
 
 
-Nội dung 2
 
 
-Nội dung 3
 
 
- Nội dung 4
 
 
-Nội dung 5
 
 
-Nội dung 6
 
 
 
Tuần 1, Giảng đường
 
Tuần 1,2,3 Giảng đường
 
Tuần 3,4,5
Giảng đường
 
Tuần 7
Giảng đường
 
Tuần 8
Giảng đường
 
Tuần 9
Giảng đường
 
 
 
Khái niệm cơ bản
 
 
Động lực học hệ thống kỹ thuật
 
Kỹ thuật đo lường, điều khiển và điều chỉnh
 
Cơ cấu chấp hành
 
 
Cảm biến
 
 
Một số ví dụ thiết kế hệ thống cơ điện tử
 
 
 
Xem trước TL1
 
 
Xem trước TL1,2,3,4
 
Xem trước TL1,2,3,4
 
Xem trước TL1,2,3,4
 
Xem trước TL1,2,3,4
 
Xem trước TL1,2,3,4
 
Bài tập1
 
 
Bài tập2
Tuần 5,6
Giảng đường
 
Tuần 10
Giảng đường
Chương 2,3
 
 
Chương 4,5,6
Làm trước BT
Chương 2,3
 
Làm trước BT
Chương 4,5,6
 
Thảo luận
Tuần 14 Giảng đường
Chương 1,2,3,4,5
Xem trước
Chương 1,2,3,4,5
 
Thực hành 1
 
 
 
Thực hành 2
Tuần 11,12
PTN BM cơ điện tử
 
Tuần 13
Một số trung tâm hoặc công ty có hệ thống liên quan
 
Thiết bị cơ điện tử
 
 
 
Các hệ thống cơ điện tử trong sản xuất
Xem trước
Chương 1,2,3,4,5,6
 
 
 
Tự học, tự nghiên cứu
 
Tập trung phần bài tập và thảo luận
 
 

Bảng này được thiết kế cho từng nội dung ứng với 1 tuần học, cho đến hết môn học (12 tuần).
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
            Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….
            (Xem mục 9 tiếp theo)
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
            Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
-     Dự lớp, tích cực tham gia hoạt động môn học: 10%
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì:Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
-     Đánh giá bài tập: 10%.
-     Đánh giá điểm thực tập: 10%
-     Chuẩn bị báo cáo & thuyết trình: 20%
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
-     Thi cuối học kỳ: 50%
 

Giảng viên đào tạo
(Ký tên)
Chủ nhiệm bộ môn duyệt
(Ký tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên)

 
 
 

Số lần xem trang: 12278
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín bảy bảy bốn

Xem trả lời của bạn !