Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 110
Toàn hệ thống: 2111
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN
 
1. Thông tin về giảng viên:           
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Toàn thời gian, Trường ĐH. Nông lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ:    Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí Công nghệ,
Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
2. Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Ứng dụng tin học trong thiết kế và điều khiển
-         Mã môn học: 207606
-         Số tín chỉ: 2
-         Môn học: tự chọn
-         Lựa chọn:
-         Các môn học tiên quyết: Kỹ thuật lập trình
-         Các môn học kế tiếp: Kỹ thuật vi điều khiển
-         Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
-         Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 12 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 3 tiết
+ Thảo luận: 3 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 12 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 1
+ Tự học: 60 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học:  Bộ môn Cơ điện tử
3. Mục tiêu của môn học
-         Kiến thức:
Nắm được kiến thức cơ bản về Ứng dụng tin học trong thiết kế và điều khiển với phần mềm chính là Matlab. Kết thúc khóa học, học viên có thể sử dụng máy tính hỗ trợ trong tính toán thiết kế, giải các bài toán tối ưu, lập trình mô phỏng, và điều khiển các ứng dụng rong kỹ thuật.
-         Kỹ năng:
Có các kỹ năng sử dụng máy tính hỗ trợ trong tính toán thiết kế, giải các bài toán tối ưu, lập trình mô phỏng, và điều khiển các ứng dụng rong kỹ thuật.
-         Thái độ, chuyên cần:
Kích thích học viên thấy được tầm quan trọng, có động lực yêu thích, chuyên cần với môn học trên nói riêng và ngành cơ điện tử nói chung.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học sẽ cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính hỗ trợ trong tính toán thiết kế, giải các bài toán tối ưu, lập trình mô phỏng, và điều khiển các ứng dụng rong kỹ thuật.
Phần lý thuyết gồm các nội dung chính như tổng quan về ứng dụng Matlab trong đồ hoạ, tính toán thiết kế, giải các bài toán tối ưu, mô phỏng và điều khiển.
Phần thực hành với nội dung chính là sử dụng Matlab để thực hiện tính toán thiết kế, giải các bài toán tối ưu, mô phỏng và điều khiển các bài toán kỹ thuật cụ thể.
5. Nội dung chi tiết môn học
·        Phần giảng dạy lý thuyết
Chương
Nội dung
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Tổng quan về ứng dụng tin học trong thiết kế và điều khiển
Kỹ thuật sử dụng Matlab trong thiết kế và điều khiển
 Kỹ thuật đồ họa bằng Matlab
 Tính toán và giải các bài toán tối ưu bằng Matlab
   Kỹ thuật mô phỏng bằng Matlab
 Ứng dụng Matlab trong điều khiển
Ứng dụng matlab trong các bài toán kỹ thuật
·        Phần giảng dạy thực hành
STT
Nội dung
1
2
3
Thực hành kỹ thuật đồ hoạ với Matlab
Thực hành lập trình tính toán thiết kế bằng Matlab
Thực hành mô phỏng, điều khiển bằng Matlab
6. Học liệu
6.1 Học liệu bắt buộc
1.     Bộ môn Cơ điện tử, 2008. Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế và điều khiển, Trường ĐH. Nông Lâm Tp.HCM.
6.2 Học liệu tham khảo
1.     Nguyễn Chí Ngôn, 2003. Thí nghiệm CAD, Trường Đại học Cần Thơ.
2.          Kip D. Hauch, 1994. A guid to Matlab for Chemical Engineering problem solving, University of Washington.
3.          H.R. Harrison, 1997. Advanced Engineering Dynamics, ARNOLD.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực hành, thí nghiệm, thực tập giáotrình, rèn nghề, …
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
1. Tổng quan về ứng dụng tin học trong thiết kế và điều khiển
2
 
 
 
 
2
2. Kỹ thuật sử dụng Matlab trong thiết kế và điều khiển
5
3
1,5
5
30
88
3. Ứng dụng Matlab trong các bài toán kỹ thuật
5
1,5
7
30
TỔNG SỐ TIẾT
90

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
Thí dụ: Nội dung 1, tuần 1

Hình thức tổ chức dạy học
Thời gian, địa điểm
Nội dung chính
Yêu cầu SV
chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết, Bài tập và thảo luận
-Nội dung 1
 
 
 
-Nội dung 2
 
 
-Nội dung 3
 
 
 
 
Tuần 1, Giảng đường
 
 
Tuần 2,3
 Giảng đường
 
Tuần 5,6
Giảng đường
 
 
 
Tổng quan về ứng dụng tin học trong thiết kế và điều khiển
 
Kỹ thuật sử dụng Matlab trong thiết kế và điều khiển
 
Ứng dụng Matlab trong các bài toán kỹ thuật
 
 
 
Xem trước TL1
 
 
 
Xem trước TL1,2
 
Xem trước TL 1, 2,3,4
 
Bài tập1
 
 
Bài tập2
Tuần 4
Giảng đường
 
Tuần 7
Giảng đường
Chương 2
 
 
Chương 3
Làm trước BT
Chương 2
 
Làm trước BT
Chương 3
 
Thảo luận
Tuần 11
Giảng đường
Chương 1,2,3,4
Xem trước
Chương 1,2,3,4
 
Thực hành
 
 
Tuần 8,9,10
PTN BM cơ điện tử
Chương 2,3
Xem trước
Chương 2,3
 
Tự học, tự nghiên cứu
 
Tập trung phần bài tập và thảo luận
 
 

Bảng này được thiết kế cho từng nội dung ứng với 1 tuần học, cho đến hết môn học (12 tuần).
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
            Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….
            (Xem mục 9 tiếp theo)
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
            Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
-     Dự lớp, tích cực tham gia hoạt động môn học:   10%
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì:Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
-     Đánh giá bài tập: 10%.
-     Đánh giá điểm thực tập: 10%
-     Chuẩn bị báo cáo & thuyết trình: 20%
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
-     Thi cuối học kỳ: 50%
 

Giảng viên đào tạo
(Ký tên)
Chủ nhiệm bộ môn duyệt
(Ký tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên)

 
 
  

Số lần xem trang: 12175
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín sáu năm năm

Xem trả lời của bạn !