TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
  
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
 
1. Thông tin về giảng viên:           
Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Toàn thời gian, Trường ĐH. Nông lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ:    Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí Công nghệ,
Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
Email: hung.ngv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử ứng dụng
2. Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Kỹ thuật lập trình
-         Mã môn học: 207605
-         Số tín chỉ: 2
-         Môn học: tự chọn
-         Lựa chọn:
-         Các môn học tiên quyết: Toán A1,2,3
-         Các môn học kế tiếp: Kỹ thuật vi điều khiển
-         Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
-         Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 12 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 3 tiết
+ Thảo luận: 3 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 12 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 1
+ Tự học: 90 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học:  Bộ môn Cơ điện tử
3. Mục tiêu của môn học
-         Kiến thức:
Nắm được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình. Kết thúc khóa học, sinh viên có thể lập trình mô phỏng, tính toán, đồ họa các ứng dụng rong kỹ thuật.
-         Kỹ năng:
Có các kỹ năng có thể lập trình mô phỏng, tính toán, đồ họa các ứng dụng trong kỹ thuật.
-         Thái độ, chuyên cần:
Kích thích sinh viên thấy được tầm quan trọng, có động lực yêu thích, chuyên cần với môn học trên nói riêng và các ngành cơ kỹ thuật nói chung.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học sẽ cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về lập trình mô phỏng, tính toán, đồ họa các ứng dụng rong kỹ thuật.
Phần lý thuyết gồm các nội dung chính như tổng quan về kỹ thuật lập trình, kỹ thuật thiết kế giải thuật, ngôn ngữ lập trình và lập trình ứng dụng.
Phần thực hành gồm lập trình ứng dụng trong kỹ thuật bằng ngôn ngữ Visual Basic hoặc C++.
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)
·        Phần giảng dạy lý thuyết
Chương
Nội dung
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
 
4.3
4.4
4.5
Chương trình đồ họa
Chương trình giám sát, đo lường, điều khiển
·        Phần giảng dạy thực hành
STT
Nội dung
 
 
Thực hành lập trình bằng phần mềm Visual Basic hoặc C++ ứng dụng trong  kỹ thuật
6. Học liệu
6.1 Học liệu bắt buộc
1.    Nguyễn Văn Hùng, 2008. Bài giảng Kỹ thuật lập trình ứng dụng, Trường ĐH. Nông Lâm Tp.HCM.
6.2 Học liệu tham khảo
1.    Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Hoàng Nam, 2007. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị giám sát đo lường điều khiển ứng dụng trong chế biến nông sản thực phẩm. Đề tài cấp Thành phố.
2.      Nguyễn Văn Linh, 2003. Ngôn ngữ lập trình. Đại học Cần Thơ.
3.      Đỗ Xuân Lôi, 2006. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán . NXB Giáo dục.
4.     Ryan Stensifer, 1995. The Study of Programming Languages. Prentice Hall.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực hành, thí nghiệm, thực tập giáotrình, rèn nghề, …
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
1. Tổng quan về KTLT
1
 
 
 
5
57,5
2. Thuật giải
5
1,5
 
 
20
3. Ngôn ngữ lập trình
5
 
 
20
4. Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật
1
1,5
3
12
45
62,5
TỔNG SỐ TIẾT
120,0

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Hình thức tổ chức dạy học
Thời gian, địa điểm
Nội dung chính
Yêu cầu SV
chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết, Bài tập và thảo luận
-Nội dung 1
 
 
-Nội dung 2
 
 
-Nội dung 3
 
 
- Nội dung 4
 
 
 
 
Tuần 1, Giảng đường
 
Tuần 1,2
 Giảng đường
 
Tuần 3,4
Giảng đường
 
Tuần 6
Giảng đường
 
 
 
Tổng quan về KTLT
 
 
Giải thuật
 
 
Ngôn ngữ lập trình
 
 
Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật
 
 
 
Xem trước TL1
 
 
Xem trước TL1,4
 
Xem trước TL 1, 3, 5
 
Xem trước TL 1, 2
 
Bài tập1
 
 
Bài tập2
Tuần 4
Giảng đường
 
Tuần 7
Giảng đường
Chương 1,2,3
 
 
Chương 4
Làm trước BT
Chương 1,2,3
 
Làm trước BT
Chương 4
 
Thảo luận
Tuần 11
Giảng đường
Chương 1,2,3,4
Xem trước
Chương 1,2,3,4
 
Thực hành
 
 
Tuần 8,9,10
PTN BM cơ điện tử
Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật
Xem trước
Chương 1,2,3,4
 
Tự học, tự nghiên cứu
 
Tập trung phần bài tập và thảo luận
 
 

Bảng này được thiết kế cho từng nội dung ứng với 1 tuần học, cho đến hết môn học (12 tuần).
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
            Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….
            (Xem mục 9 tiếp theo)
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
            Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
-     Dự lớp, tích cực tham gia hoạt động môn học:   10%
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
-     Đánh giá bài tập: 10%.
-     Đánh giá điểm thực tập: 10%
-     Chuẩn bị báo cáo & thuyết trình: 20%
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
-     Thi cuối học kỳ: 50%.
 

Giảng viên đào tạo
(Ký tên)
Chủ nhiệm bộ môn duyệt
(Ký tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên)

 
 
 

Số lần xem trang: 12252
Nhập ngày: 18-11-2009
Điều chỉnh lần cuối: