TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
 
 
  ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
ĐO LƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ SAU THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN
 
1. Thông tin về giảng viên:           
Họ và tên:   Nguyễn Hoàng Nam
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Toàn thời gian, Trường ĐH. Nông lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ:      Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí Công nghệ,
Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
2. Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Đo lường và tự động hoá thiết bị sau thu hoạch và chế biến
-         Mã môn học: 207614
-         Số tín chỉ: 2
-         Môn học: Bắt buộc
-         Lựa chọn:
-         Các môn học tiên quyết: Kỹ thuật điều khiển tự động, Kỹ thuật vi điều khiển
-         Các môn học kế tiếp:
-         Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
-         Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 9 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 3 tiết
+ Thảo luận: 3 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 15 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 15
+ Tự học: 90 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học:  Bộ môn Cơ điện tử
3. Mục tiêu của môn học
-         Kiến thức:
Nắm được kiến thức ứng dụng đo lường và tự động hóa ứng dụng trong các hệ thống thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm. Kết thúc khóa học, học viên có thể tính toán, thiết kế và sử dụng các hệ thống thiết bị tự động hóa ứng dụng trong các lĩnh vực trên.
-         Kỹ năng:
Có các kỹ năng thiết kế, sử dụng các hệ thống đo lường và tự động hóa ứng dụng trong các hệ thống thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm.
-         Thái độ, chuyên cần:
Kích thích học viên thấy được tầm quan trọng, có động lực yêu thích, chuyên cần với môn học trên nói riêng và ngành cơ điện tử nói chung.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học sẽ cung cấp cho học viên kiến thức đo lường và tự động hóa ứng dụng trong các hệ thống thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm.
Phần lý thuyết gồm các nội dung chính như tổng quan về các hệ thống thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm, cảm biến và đo lường ứng dụng, các hệ thống điều khiển ứng dụng, lập trình điều khiển ứng dụng cho các hệ thống bảo quản chế biến.
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)
·        Phần giảng dạy lý thuyết
Chương
Nội dung
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
 
5.1
5.2
5.3
Giới thiệu chung về các hệ thống đo lường điều khiển ứng dụng
Cảm biến ứng dụng
Các loại cơ cấu chấp hành
Cơ cấu chấp hành kiểu cơ khí
Cơ cấu chấp hành kiểu động cơ
Cơ cấu chấp hành kiểu thủy lực và khí nén
Thiết bị xử lý tín hiệu và điều khiển
Vi điều khiển ứng dụng
PLC ứng dụng
Ứng dụng đo lường điều khiển tự động các hệ thống thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm
Đo lường điều khiển các hệ thống gia công cơ học nông sản thực phẩm
Đo lường điều khiển các hệ thống sấy và bảo quản
Đo lường điều khiển các hệ thống định lượng
·        Phần giảng dạy thực hành, thí nghiệm
STT
Nội dung
 
 
 
Thiết kế chế tạo thiết bị điều khiển các hệ thống chế biến nông sản thực phẩm
6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc
1/Bộ môn Cơ điện tử, 2009. Bài giảng Đo lường và tự động hóa các hệ thống chế biến nông sản thực phẩm. Trường ĐH. Nông Lâm Tp.HCM.
6.1. Học liệu tham khảo
1/ Nguyễn Văn Hùng, 2008. Bài giảng Cơ điện tử ứng dụng, Trường ĐH. Nông Lâm Tp.HCM.
2/ Nguyễn Tấn Phước, 2001. Ứng dụng PLC trong tự động hóa. Nhà xuất bản TP.Hồ Chí Minh.
3/ Yanbo Huang, A. Dale Whittaker, Ronald E. Lacey, 2001. Automation for food engineering. CRC press.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực hành, thí nghiệm, thực tập giáotrình, rèn nghề, …
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
1. Giới thiệu chung về các hệ thống đo lường điều khiển ứng dụng
1
1
3
 
5
 
2. Cảm biến ứng dụng
2
 
10
3. Các loại cơ cấu chấp hành
2
 
15
4. Thiết bị xử lý tín hiệu và điều khiển
5
2
5
30
 
5. Ứng dụng đo lường điều khiển tự động các hệ thống thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm
5
3
10
30
TỔNG SỐ TIẾT
120

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
Thí dụ: Nội dung 1, tuần 1

Hình thức tổ chức dạy học
Thời gian, địa điểm
Nội dung chính
Yêu cầu SV
chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết, Bài tập và thảo luận
-Nội dung 1
 
 
 
-Nội dung 2
 
 
-Nội dung 3
 
 
- Nội dung 4
 
 
-Nội dung 5
 
 
 
 
 
Tuần 1, Giảng đường
 
 
Tuần 1
Giảng đường
 
Tuần 2
Giảng đường
 
Tuần 3,4
Giảng đường
 
Tuần 4,5,6
Giảng đường
 
 
 
Giới thiệu chung về các hệ thống đo lường điều khiển ứng dụng
 
Cảm biến ứng dụng
 
 
Các loại cơ cấu chấp hành
 
 
Thiết bị xử lý tín hiệu và điều khiển
 
Ứng dụng đo lường điều khiển tự động các hệ thống thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm
 
 
 
Xem trước TL1
 
 
 
Xem trước TL1,2
 
Xem trước TL1,2
 
Xem trước TL 1, 2,3
 
Xem trước TL 1, 2,3
 
Bài tập 1
 
 
 
Bài tập 2
 
 
 
Bài tập 3
Tuần 2
Giảng đường
 
Tuần 7,8
Giảng đường
 
Tuần 2
Giảng đường
 
 
Chương 1,2,3
 
 
 
Chương 4,5
 
 
 
Chương 5
 
Làm trước BT
Chương 3,4,5
 
Thảo luận
Tuần 12
Giảng đường
Chương 1,2,3,4,5
Xem trước
Chương 1,2,3,4,5
 
Thực hành 1
 
 
 
Thực hành 2
Tuần 9,10
PTN BM cơ điện tử
 
Tuần 11
Một số trung tâm hoặc công ty có hệ thống liên quan
Thiết bị tự động hóa ứng dụng
 
 
Các hệ thống tự động hóa trong chế biến nông sản thực phẩm
Xem trước
Chương 1,2,3,4,5
 
Xem trước chương 5
 
Tự học, tự nghiên cứu
 
Tập trung phần bài tập và thảo luận
 
 

Bảng này được thiết kế cho từng nội dung ứng với 1 tuần học, cho đến hết môn học (12 tuần).
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
            Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….
            (Xem mục 9 tiếp theo)
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
            Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
-     Dự lớp, tích cực tham gia hoạt động môn học:       10%
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
-     Đánh giá bài tập: 10%.
-     Đánh giá điểm thực tập: 10%
-     Chuẩn bị báo cáo & thuyết trình: 20%
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
-     Thi cuối học kỳ: 50%
 

Giảng viên đào tạo
(Ký tên)
Chủ nhiệm bộ môn duyệt
(Ký tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên)

  

 

Số lần xem trang: 12171
Nhập ngày: 18-11-2009
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2009

ĐO LƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ SAU THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN (207614 - 2TC)

Liên kết doanh nghiệp