Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 153
Toàn hệ thống: 1832
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
CƠ KHÍ CHĂN NUÔI
 
 
1. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Lê Anh Đức
Chức danh, học hàm, học vị: TS
Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Cơ khí Công nghệ
Địa chỉ liên hệ: bộ môn Máy sau thu hoạch và chế biến, khoa CKCN
Các hướng nghiên cứu chính: thiết bị sấy nông sản
 
2. Thông tin chung về môn học
Tên môn học: Cơ khí chăn nuôi
Mã môn học
Số tín chỉ
Môn học: bắt buộc / lựa chọn
Các môn học tiên quyết
Các môn học kế tiếp
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có)
- Dự lớp: sinh viên dự lớp đủ thời gian qui định mới được phép dự thi cuối kỳ.
- Bài thu hoạch thực tập: sau mỗi bài thực tập sinh viên phải viết và nộp báo cáo thực tập
- Thi cuối học kỳ: thi cuối học kỳ theo hình thức thi sau khi đã hoàn thành các nội dung trên.
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
            - Nghe giảng lý thuyết: 02
            - Làm bài tập trên lớp:
           - Thảo luận
            - Thực hành, thực tập: 01
            - Hoạt động theo nhóm
            - Tự học
Bộ môn phụ trách môn học: bộ môn Máy sau thu hoạch và chế biến
 
3. Mục tiêu của môn học
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ, chuyên cần
 
4. Tóm tắt nội dung môn học
            Nội dung môn học trình bày các khái niệm chung về các quy trình sản xuất phục vvụ chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giới thiệu các nguyên lý làm việc và nguyên lý cấu tạo của các loại công cụ máy móc dùng trong chăn nuôi, đồng thời trình bày lý thuyết tính toán cơ bản về các thiết bị máy móc đó
 
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. Xây dựng chuồng trại
1.1. Các yêu cầu chính của chuồng trại chăn nuôi
1.2. Nguyên lý cấu tạo
1.3. Một số kiểu chuồng trại
1.4. Tính toán cơ bản chuồng nuôi
Chương 2. Máy chế biến thức ăn chăn nuôi
            1.1. Các loại thức ăn chăn nuôi và lỹ thuật chế biến
            1.2. Máy làm sạch
            1.3. Máy cắt thái
            1.4. Máy nghiền
            1.5. Máy định mức
            1.6. Máy trộn
            1.7. Máy tạo viên
            1.8. Liên hợp máy chế biến thức ăn chăn nuôi
Chương 3. Máy cung cấp nước trong chuồng trại chăn nuôi
Chương 4. Máy vận chuyển trong chuồng trại
Chương 5. Máy thu dọn phân
Chương 6. Máy vắt sữa
Chương 7. Máy ấp trứng gia cầm
Chương 8. Trang thiết bị khác trong chuồng trại
 
6. Học liệu
1. Nguyễn Như Thung, Lê Nguyên Đương, Phan Lê, Nguyễn Văn Khỏe. 1987. Máy và thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi. NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
2. Trần Minh Vương, Nguyễn Thị Minh Thuận. 1999. Máy phục vụ chăn nuôi. NXB Giáo dục.
3. Maton A., Daelemans J., Lambrecht J. 1985. Housing of Animals – construction and equipment of animal house. Elsevier Publishing.
7. Hình thức tổ chức dạy học:
Lịch trình chung (ghi tổng số giờ cho mỗi cột)
 

 
 
Nội dung
Hình thức tổ chức dạy môn học
 
Lên lớp
Thực hành thí nghiệm, thực tập giáo trình
 
Tự học, tự nghiên cứu
 
Tổng
 
Lý thuyết
 
Bài tập
 
Thảo luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
            Yêu cầu về cách thức đánh giá, hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các quy định về thời gian, chất lượng các bài tập, kiểm tra.
 
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
            Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra đánh giá
9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
9.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
            - Tham gia học tập trên lớp : 10% điểm
            - Phần tự học, tự nghiên cứu
            - Hoạt động theo nhóm
            - Kiểm tra đánh giá giữa kỳ : 20% điểm
            - Kiểm tra đánh giá cuối kỳ : 50% điểm
            - Thực hành : 20% điểm
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4. Lịch thi kiểm tra: theo lịch của nhà trường
 
 
 
Giảng viên                  Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                  Khoa Cơ khí Công nghệ
 
 
 
 
Lê Anh Đức                TS. Nguyễn Như Nam                      PGS.TS. Trần Thị Thanh
 

Số lần xem trang: 12271
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai sáu một ba

Xem trả lời của bạn !