TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
VẼ CÔ KHÍ
 
1.Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức hàm học vị: PGS. TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Cơ khí- Công nghệ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ Khí – Công nghệ
Email:   ttthanh@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: thiết kế chế tạo các máy chế biến thức ăn gia súc.
2. Thông tin chung về môn học
-     Tên môn học: Veõ cô khí
-     Mã môn học: 207122
-     Số tín chỉ: 2 (Số tiết 40 trong đó lý thuyết 18, bài tập 17, thảo luận 5)
-     Môn học: Bắt buộc
-     Các môn học tiên quyết: hình hc  hoïa hình  veõ kyõ thuaät
-     Các môn học kế tiếp:
-     Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
-     Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
                     + Nghe giảng lý thuyết: 18
                     + Làm bài tập trên lớp:17
                     + Thảo luận:
                     + Hoạt động theo nhóm:5
                     + Tự học: 68
-     Địa chỉ khoa bộ môn phụ trách môn học: bộ môn Kỹ thuật Cơ sở, khoa Cơ khí – Công nghệ
3. Mục tiêu của môn học
-     Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên năng lực đọc hiểu và bước đầu vẽ thiết kế được caùc bản vẽ chi tieát, baûn veõ laép và bản vẽ sơ đồ. Rèn tác phong làm việc khoa học, chính xác, tính cẩn thận của người cán bộ kỹ thuật.
-     Kỹ năng: sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ, lập bản vẽ nhanh và đúng tiêu chuẩn Việt Nam.
-     Thái độ, chuyên cần: dự lớp và làm bài tập đầy đủ.
4. Tóm tắt nội dung môn học:  Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức để biểu diễn các chi tiết cơ khí như baùnh raêng , bánh vít- trục vít, loø xo, mối ghép ren, mối ghép then, mối ghép hàn, mối ghép tán, cách xaây döïng baûn veõ laép, baûn veõ chi tieát với các yêu cầu kỹ thuật chế tạo và bản vẽ sơ đồ
5. Nội dung chi tiết môn học: (Tên các chương, mục, tiểu mục)
Chöông 1. Veõ quy öôùc ren vaø caùc moái gheùp (5 LT; 4 BT)
1.1. Vẽ qui ước ren
1.2. Gheùp baèng ren
1.3. Gheùp baèng then, then hoa, choát
1.4. Gheùp baèng ñinh taùn
1.5. Gheùp baèng haøn
Bài tập 1: Vẽ qui ước ren
-         Giấy A3
-         Nội dung : vẽ lắp mối ghép bu lông, mối ghép vít cấy
Chương 2: Các khái niệm về bản vẽ ( 1 LT)
2.1. Bản vẽ sơ đồ
2.2. Bản vẽ lắp
2.3. Bản vẽ chi tiết
Chương 3. Dung sai lắp ghép và nhám bề mặt (chất lượng chế tạo) (2 LT, 1BT)
3.1. Dung sai và cấp chính xác
3.2. Miền phân bố dung sai
3.3. Lắp ghép và các kiểu lắp thường dùng
3.4. Sai lệch hình dáng
3.5. Sai lệch vị trí
                        3.6. Nhám bề mặt     
Chöông 4. Baûn veõ chi tieát (2 LT; 3BT)
4.1. Hình biểu diễn chi tiết
4.2. Keát caáu hôïp lyù cuûa chi tieát
4.3. Ghi kích thöôùc trên bả vẽ chi tiết
4.4. Yeâu caàu về chế tạo chi tieát
BT 2:Baûn veõ chi tieát
-         Giấy A3 (2 mẫu)
-         Nội dung : Lập bản vẽ chi tiết
Chương 5. Veõ qui öôùc baùnh raêng , loø xo (3 LT; 4 BT)
5.1. Khaùi nieäm
5.2. Baùnh raêng truï: caùc thoâng soá - veõ qui öôùc – veõ caëp baùnh raêng truï caên khôùp
5.3. Baùnh raêng noùn: caùc thoâng soá - veõ qui öiôùc- veõ caëp baùnh raêng noùn aên khôùp
5.4. Baùnh vít truïc vít: caùc thoâng soá - veõ qui öôùc- veõ caëp baùnh vít truïc vít aên khôùp
5.4. Vẽ qui ước lò xo
BT 3: Vẽ qui ước bánh răng
-         Giấy A3
-         Nội dung : Vẽ 1 cặp bánh răng nón ăn khớp – 1 cặp bánh răng nón ăn khớp, vẽ bánh vít trục vít ăn khớp.
Chöông 6. Baûn veõ laép (3 LT; 9 BT)
6.1. Noäi dung baûn veõ laép
-  Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
- Kích thước
- Yêu cầu kỹ thuật
- Bảng kê và số vị trí
- Khung bản vẽ, khung tên
6.2. Lập bản vẽ lắp
- Qui ước biểu diễn
- Trình tự lập bản vẽ lắp
BT 4: Baøi taäp lôùn:
-         Giaáy: A0
-         Nội dung: Lập 01 bản vẽ lắp  
6.3. Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp
- Yêu cầu đọc bản vẽ lắp
- Trình tự đọc bản vẽ lắp
 BT 5: Ñoïc baûn veõ laép vaø veõ taùch chi tieát 
- Giấy A3 (5 mẫu)
 - Nội dung: moãi sinh vieân ñoïc vaø veõ taùch taïi lôùp 5 chi tieát khoâng tieâu chuaån treân baûn veõ laép .
Chöông 7. Sô ñoà(2LT; 1BT)
7.1. Sô ñoà ñoäng
7.2. Sô ñoà heä thoáng ñieän
7.3. Sô ñoà heä thoáng thuûy löïc vaø khí neùn
BT 6:  Đọc và vẽ bản vẽ sơ đồ
6. Học liệu:
            1.Veõ kyõ thuaät cô khí taäp 2 – Traàn Höõu Queá - Ñaëng Vaên Cöù- Nguyeãn Vaên Tuaán, NXBGD 2006
            2. Baøi taäp baûn veõ kyõ thuaät cô khí taäp 2 - Traàn Höõu Queá- Nguyeãn Vaên Tuaán, NXBGD 2006
            - Taäp baûn veõ laép- Nguyeãn Quang Cöï, Nguyeãn Vaên Ñieåm, Nguyeãn Ñöùc Hueä, Ñoaøn Nhö Kim, Phaïm vaên Nhuaàn – NXBGD 2006
             7. Hình thức tổ chức dạy học

 
 
Nội dung
Hình thức tổ chức dạy môn học
 
 
Tổng số
Lên lớp
Thực hành thí nghiệm, thực tập giáo trình, rèn nghề
 
Tự học, tự nghiên cứu
 
Lý thuyết
 
Bài tập
 
Thảo luận
Chương 1
5
3
1
 
12
 20
Chương 2
1
 
 
 
4
 6
Chương 3
2
1
 
 
4
 7
Chương 4
2
2
1
 
12
17
Chương 5
3
3
1
 
12
20
Chương 6
3
7
2
 
20
31
Chương 7
2
1
 
 
4
 7
Tổng    40
18
17
5
 
68
108

* Lịch trình chung:
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Yêu cầu cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, noäp taäp baûn veõ môùi ñöôïc döï thi.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học:
- Hình thức thi: viết
- Thời gian: 90 phút
- Nội dung: đọc bản vẽ lắp vẽ tách 01 chi tiết máy từ bản vẽ lắp
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
9.2. Kiểm tra – đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thng qua):
- Ñihoïc ñaày ñuû: 10%                       - Tham gia vaøo baøi giaûng:10%    
- Baøi taäp: 30%                                              - Thi heát moân hoïc: 50%
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập: taát caû caùc baøi taäp phaûi ñaït yeâu caàu(chöa ñaït phaûi veõ laïi)
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại): ngay sau khi keát thuùc moân hoïc
                 
Giảng viên                               Chủ nhiệm bộ môn                        Thủ trưởng đơn vị đào tạo
        
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 12121
Nhập ngày: 18-11-2009
Điều chỉnh lần cuối: