Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 158
Toàn hệ thống: 1862
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                  
 
  ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC
DUNG SAI  & KYÕ THUAÄT ÑO LÖÔØNG
       
1. Thoâng tin veà giaûng vieân :
Hoï vaø teân : Nguyeãn Duy Quyù  
Chöùc danh , hoïc haøm , hoïc vò : Giaûng vieân , kyõ sö
Thôøi gian , ñòa ñieåm laøm vieäc : caùc ngaøy laøm vieäc trong tuaàn, taïi khoa Cô Khí Coâng Ngheä
 
Caùc höôùng nghieân cöùu chính : Heä thoáng huùt buïi , huùt khoùi trong coâng nghieäp, caùc loaïi maùng huùt.  
2. Thoâng tin chung veà moân hoïc :
-         Teân moân hoïc : Dung sai vaø kyõ thuaät ño löôøng  
-         Maõ moân hoïc :
-         Soá tín chæ       : 02
-         Moân hoïc        : - Baét buoäc : Veõ kyõ thuaät
-         Löïa choïn       :
-         Caùc moân hoïc tieân quyeát : Hình hoïc hoaïhình – Veõ kyõ thuaät
-         Caùc moân hoïc keá tieáp :
-         Caùc yeâu caàu moân hoïc ( neáu coù )
-         Giôø tín chæ ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng :
         + Nghe giaûng lyù thuyeát : 30 tieát
         + Laøm baøi taäp treân lôùp :
         + Thaûo luaän :
         + Thöïc haønh , thöïc taäp ( ôû PTN , nhaø maùy , studio , ñieàn daõ , thöïc taäp … ) :
         + Hoaït ñoäng theo nhoùm :
         + Töï hoïc : 90 tieát
-         Ñòa chæ Khoa / Boä moân phuï traùch moân hoïc : Cô hoïc kyõ thuaät / Khoa Cô Khí Coâng Ngheä
 
3. Muïc tieâu cuûa moân hoïc :
 
-         Kieán thöùc :
+ Phaàn Kyõ thuaät ño löôøng :
+ Phaàn Dung sai : sau khi hoïc phaàn naøy sinh vieân hieåu ñöôïc caùch choïn dung sai, kieåu laép khi thieát keá, gia coâng vaø laép gheùp khi cheá taïo maùy, naém ñöôïc chuoãi kích thöùôc vaø caùch tính caùc khaâu trong chuoãi kích thöôùc.  
-         Kyõ naêng
-         Thaùi ñoä , chuyeân caàn
4. Toùm taét noäi dung moân hoïc :
+ Kyõ thuaät Ño löôøng :
            + Dung sai :
 5. Noäi dung chi tieát moân hoïc :
+ Kyõ thuaät Ño löôøng :
            + Dung sai : bao goàm:
                Chöông1. Khaùi nieäm cô baûn veà dung sai vaø laép gheùp
                    1.1. Khaùi nieäm veà tính ñoåi laãn trong cô khí
                          1.1.1. Baûn chaát cuûa tính ñoåi laãn
                          1.1.2. YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa tính ñoåi laãn
                    1.2. Dung sai vaø sai leäch giôùi haïn
                          1.2.1. Kích thöôùc  
                          1.2.2. Kích thöôùc danh nghóa
                          1.2.3. Kích thöôùc thöïc 
                          1.2.2. Kích thöôùc giôùi haïn 
                          1.2.2. Dung sai 
                          1.2.2. Sai leäch giôùi haïn
                   1.3. Laép gheùp vaø caùc loaïi laép gheùp  
                          1.3.1. Khaùi nieäm veà laép gheùp  
                          1.3.2. Caùc loaïi laép gheùp    
                  1.4. Heä thoáng laép gheùp  
                          1.4.1. Heä thoáng loã   
                          1.4.2. Heä thoáng truïc  
                  1.5. Sô ñoà laép gheùp
                Chöông 2. Heä thoáng dung sai laép gheùp caùc beà maët trôn
                    2.1. Khaùi nieäm veà heä thoáng dung sai laép gheùp
                    2.2. Heä thoáng dung sai laép gheùp theo TCVN
                          2.2.1. Heä cô baûn  
                          2.2.2. Caáp chính xaùc  
                          2.2.3. Ñôn vò dung sai  
                          2.2.4. Daõy caùc sai leäch cô baûn   
                          2.2.5. Khoaûng kích thöùoc danh nghóa
                          2.2.6. Nhieät ñoä tieâu chuaån
                    2.3. Caùch ghi kyù hieäu sai leäch vaø laép gheùp treân baûn veõ
                          2.3.1. Ghi kyù hieäu mieàn dung sai
                          2.3.2. Ghi trò soá cuûa caùc sai leäch giôùi haïn     
                          2.3.3. Ghi phoái hôïp  
                          2.3.4. Caùc baûng dung sai
                Chöông 3. Moái laép gheùp caùc beà maët trôn
                    3.1. Laép gheùp coù ñoä doâi
                          3.1.1. Ñaëc ñieåm vaø phaïm vi söû duïng
                          3.1.1. Phöông phaùp laép caùc moái gheùp coù ñoä doâi
                    3.2. Laép gheùp coù ñoä hôû
                    3.3. Laép gheùp trung gian
                Chöông 4. Nhöõng sai leäch veà hình daïng vaø vò trí, nhaùm beà maët gia coâng
                    4.1. Nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra sai soá trong quaù trình gia coâng
                          4.1.1. Khaùi nieäm veà ñoä chính xaùc gia coâng
                          4.1.2. Nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra sai soá trong quaù trình gia coâng 
                    4.2. Caùc loaïi sai soá chuû yeáu  
                          4.2.1. Sai soá heä thoáng  
                          4.2.2. Sai soá ngaãu nhieân   
                    4.3. Sai leäch veà hình daïng vaø vò trí giöõa caùc beà maët cuûa chi tieát gia coâng  
                          4.3.1. Sai leäch vaø dung sai hình daïng
                          4.3.2. Sai leäch vaø dung sai vò trí 
                          4.3.3. Sai leäch vaø dung sai toång coäng veà hình daïng vaø vò trí 
                          4.3.4. Kyù hieäu vaø caùch ghi caùc sai leäch vaø dung sai veà hình daïng vaø vò trí treân baûn veõ
                    4.4. Nhaùm beà maët   
                          4.4.1. Khaùi nieäm
                          4.4.2. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù nhaùm beà maët
                Chöông 5. Dung sai caùc chi tieát ñieån hình  
                    5.1. Dung sai ren
                          5.1.1. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ren
                          5.1.2. Dung sai vaø caáp chính xaùc cuûa ren oác  
                    5.2. Dung sai then vaø then hoa 
                          5.2.1. Hình daïng vaø kích thöôùc then 
                          5.2.2. Dung sai vaø caáp chính xaùc cuûa then 
                    5.3. Dung sai oå laên
                          5.3.1. Hình daïng  
                          5.3.2. Dung sai vaø caáp chính xaùc cuûa oå laên
                Chöông 6. Chuoãi kích thöôùc 
                    6.1. Khaùi nieäm vaø ñònh nghóa
                          6.1.1. Chuoãi kích thöôùc thaúng  
                          6.1.2. Chuoãi kích thöôùc phaúng 
                          6.1.3. Chuoãi kích thöôùc khoâng gian
                    6.2. Caùc thaønh phaàn cuûa chuoãi kích thöôùc 
                          6.2.1. Khaâu thaønh phaàn 
                          6.2.2. Khaâu kheùp kín
                    6.3. Giaûi chuoãi kích thöôùc
6. Hoïc lieäu 
-         Hoïc lieäu baét buoäc: Hoaøng Xuaân Nguyeân, 1994 . Dung sai vaø Laép gheùp – Nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc.
-         Hoïc lieäu tham khaûo : caùc saùch veà Dung sai vaø Laép gheùp
7. Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc
·        Lòch trình chung : ( Ghi toång soá giôø cho moãi coät )

 
 
 
Noäi dung
                        Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
 
 
    Toång
                        Leân lôùp
Thöïc haønh, thí nghieäm, thöïc taäp       giaùo trình,    reøn ngheà
 
Töï hoïc , töï nghieân cöùu
 
 
 
Chöông 1
6 tieát
 
 
0
6 tieát
12 tieát
Chöông 2
3 tieát
 
 
 
6 tieát
9 tieát
Chöông 3
1 tieát
 
 
 
3 tieát
4 tieát
Chöông 4
1 tieát
 
 
 
12 tieát
13 tieát
Chöông 5
1 tieát
 
 
 
3 tieát
4 tieát
Chöông 6
3 tieát
 
 
 
6 tieát
9 tieát

 
8. Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
         Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hieän dieän treân lôùp, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc quy ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra….
9. Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra – ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
         Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra – ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra – ñaùnh giaù thöôøng xuyeân
9.2. Kieåm tra – ñaùnh giaù ñònh kyø :Bao goàm caùc phaàn sau ( trong soá töøng phaàn do giaûng vieân ñeà xuaát, chuû nhieäm boä moân thoâng qua )
-         Tham gia hoïc taäp treân lôùp ( ñi hoïc ñaày ñuû, chuaån bò baøi toát vaø tích cöïc thaûo luaän , ….)
-         Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu ( hoaøn thaønh toát noäi dung, nhieäm vuï maø giaûng vieân giao cho caù nhaân / tuaàn; baøi taäp nhoùm / thaùng; baøi taäp caù nhaân / hoïc kyø, … )
-         Hoaït ñoäng theo nhoùm
-         Kieåm tra – ñaùnh giaù giöõa kyø
-         Kieåm tra – ñaùnh giaù cuoái kyø 
-         Caùc kieåm tra khaùc
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi, kieåm tra ( keå caû thi laïi )
 

Giảng viên đào tạo
(Ký tên)
Chủ nhiệm bộ môn duyệt
(Ký tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên)

 

Số lần xem trang: 12159
Điều chỉnh lần cuối:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một tám tám tám

Xem trả lời của bạn !