TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC
TT GIA COÂNG – 207115 (2 TÍN CHÆ)
 
 
1. Thoâng tin veà giaûng vieân
            Hoï vaø teân : Nguyeãn Vaên Kieäp.
            Chöùc danh, hoïc haøm, hoïc vò : Kyõ sö - Trôï giaûng.
            Ñòa chæ lieân heä : Boä moân Kyõ thuaät cô sôû, Khoa cô khí coâng ngheä.          
2. Thoâng tin chung veà moân hoïc :
-         Teân moân hoïc : Thöïc taäp gia coâng.
-         M aõ moân hoïc : 207115
-         Soá tín chæ : 02
-         Moân hoïc : baét buoäc
-         Caùc moân hoïc tieân quyeát : Vaät lieäu vaø coâng ngheä kim loïai (207121) hoaëc Coâng ngheä kim loaïi (207106) vaø Coâng ngheä cheá taïo (207105)(neáu coù theå).
-         Giôø tín chæ ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng :
·        Phaàn lyù thuyeát boå trôï                     :             8 tieát
·        Phaàn thöïc haønh                                :           52 tieát
-         Phuï traùch moân hoïc : Boâ moân Kyõ thuaät cô sôû, Khoa cô khí coâng ngheä.
3. Muïc tieâu cuûa moân hoïc :
1.      Reøn luyeän kyõ naêng veà thieát laäp caùc quy trình coâng ngheä (cô sôû laäp trình CNC )
2.      Thöïc haønh coâng ngheä gia coâng caét goït kim loïai.
3.      Thöïc haønh coâng ngheä caét (baèng hoãn hôïp khí axeâtylen + oxy) vaø haøn kim loaïi (haøn ñieän, giôùi thieäu sô boä haøn baùn töï ñoäng – MIG- MAG ).
4. Toùm taét noäi dung moân hoïc :
            Cuøng vôùi caùc moân hoïc tieân quyeát vaø phaàn lyù thuyeát boå trôï, SV seõ töï thieát laäp caùc quy trình coâng ngheä vaø thöïc haønh caét kim loaïi baèng axeâtylen + oxy ,haøn ñieän, giôùi thieäu sô boä haøn baùn töï ñoäng – MAG, caét goït kim loaïi baèng caùc maùy tieän, phay, khoan,... hoaøn chænh moät soá chi tieát ñôn giaûn ñaït yeâu caàu veà kyõ thuaät dung sai, laép gheùp.
5. Noäi dung chi tieát moân hoïc :     Goàm 2 phaàn :
 1. Caét goït kim loaïi : (30 tieát)
1.1 Lyù thuyeát boå trôï (4 tieát)
-         Lieân heä vaø giôùi thieäu moät soá maùy gia coâng caét goït kim loïai coù taïi xöôûng (maùy tieän, maùy khoan, maøi, . . .)
-         Höôùng daãn söû duïng maùy cuï theå.
-         Moät soá caùch gaù caëp phoâi – nguyeân taéc ñònh vò 6 baäc töï do trong gia coâng caét goït.
-         Moät soá loïai dao duøng trong caét goït kim loïai. Höôùng daãn caùch maøi moät soá loïai dao tieän, löôõi khoan
-         Thieát laäp quy trìng coâng ngheä gia coâng.
-         Moät soá nguyeân taéc an toøan lao ñoäng.
1.2 Thöïc haønh maøi dao (4 tieát).
1.3 Thöïc haønh tieän baäc ngoaøi, taïo loã moät soá chi tieát ñôn giaûn (22 tieát).
 2. Haøn kim loaïi : haøn hoà quang (30 tieát).
2.1 Lyù thuyeát boå trôï (4 tieát).
-         Höôùng daãn söû duïng maùy haøn, caùc thao taùc veà haøn hoà quang.
-         Caùch söû duïng caùc thieát bò vaø caùc thao taùc caét vaø haøn hôi.
-         Caùch söû duïng caùc thieát bò vaø thao taùc haøn MIG - MAG.
-         Moät soá nguyeân taéc an toøan lao ñoäng.
2.2 Thöïc haønh haøn hoà quang (caùc moái haøn giaùp mí, choàng mí, vuoâng goùc), laøm quen vôùi haøn MAG (26 tiết).
6. Hoïc lieäu :
            Hieän nay ñang döïa vaøo cô sôû trang thieát bò vaø nhaø xöôûng coù saún cuûa Khoa Cô khí coâng ngheä, bao goàm :
§      Xöôûng thöïc taäp haøn ñöôïc trang bò : 1 ñeøn caét + 2 ñeøn haøn hôi, 2 maùy haøn hoà quang, 1 maùy haøn MIG-MAG, 1 maùy maøi 2 ñaù f400.
§      Xöôûng thöïc taäp gia coâng caét goït coù trang bò : 1 maùy maøi 2 ñaù f400, 4 maùy tieän, 1 maùy khoan caàn, 1 maùy phay truïc ñöùng, 1 maùy phay truïc ngang.
Ngoaøi ra, khi thöïc taäp caàn coù theâm phoâi saét ñeå tieän, caùc loïai dao thích hôïp ñeå caét goït, ñieän ñeå vaän haønh maùy vaø cheá ñoä chaêm soùc, baûo döôõng maùy. Phoâi theùp ñeå thöïc haønh caét, haøn, caùc loaïi khí, que haøn hoà quang, daây haøn MIG, …
7. Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc :
Moân hoïc coù thôøi löôïng 60 tieát, boá trí trong thôøi gian 2 tuaàn.
Treân cô sôû trang bò cuûa caùc xöôûng thöïc taäp neân moãi ñôït, xöôûng coù theå tieáp nhaän toái ña 32 SV, chia ra ôû 2 xöôûng, sau 5 ngaøy seõ hoaùn ñoåi nhau. (Xöôûng gia coâng caét goït coù 4 maùy tieän neân chia theo töøng nhoùm 4 SV/ moãi maùy).
Trong quaù trình thöïc taäp, ôû caùc phaàn lyù thuyeát boå trôï hoaëc caàn boå sung chung thì seõ taäp trung toaøn xöôûng, bình thöôøng thì ôû moãi nhoùm maùy ñöôïc phaân coâng, SV seõ thöïc haønh nhöõng noäi dung ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ban ñaàu, giaùo vieân seõ theo doûi, neáu caàn seõ höôùng daãn theâm ñeán khi naém vöõng thao taùc ñeå ñoäc laäp thöïc haønh baøi taäp.
Lòch trình chung :
Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Lyù thuyeát
Thöïc haønh
Tieát
Caét, haøn kim loaïi
4
26
30
Caét goït kim loaïi
4
26
30
Toång :
8
52
60
8. Chính saùch vaø yeâu caàu ñoái vôùi moân hoïc :
            Yeâu caàu SV phaûi coù maët ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân trong suoát quaù trình hoïc ñeå coù theå naém baét ñöôïc caùc thao taùc vaø cuøng thaûo luaän nhöõng vaán ñeà phaùt sinh (caùc cheá ñoä caét aûnh höôûng ñeán quaù trình caét goït, chaát löôïng beà maët chi tieát, chaát löôïng moái haøn, …).
9. Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra – ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc :
·      Thöôøng xuyeân kieåm tra söï hieän dieän theo töøng buoåi hoïc, chaêm soùc bảo dưỡng máy vaø veä sinh coâng nghieäp ôû moãi cuoái ngaøy (chieám 30% keát quaû moân hoïc).
·      Kieåm tra, ñaùnh giaù caùc saûn phaåm laøm ra theo yeâu caàu kyû thuaät ñaõ ñöôïc coâng boá tröôùc (chieám 70% keát quaû moân hoïc): bieát laäp quy trình coâng ngheä hôïp lyù, moái haøn thaúng, ñeàu,ñaït yeâu caàu kyõ thuaät, caét goït ñöôïc chi tieát theo ñuùng yeâu caàu baûn veõ.
·      Neáu khoâng ñaït yeâu caàu thì baét buoäc phaûi hoïc laïi.
 
Giaûng vieân                      Chuû nhieäm boä moân                       Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo
 
 

 

Số lần xem trang: 12164
Nhập ngày: 18-11-2009
Điều chỉnh lần cuối: