TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
 
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KỸ THUẬT CAD/CAM CNC
 
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng          
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Toàn thời gian, Trường ĐH. Nông lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí Công nghệ, Trường ĐH. Nông lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: hung.ngv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Cơ điện tử sinh học
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
KS. Đào Duy Vinh, Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí Công nghệ, Trường ĐH. Nông lâm Tp.HCM.
2. Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Kỹ thuật CAD/CAM CNC
-         Mã môn học: 207603
-         Số tín chỉ: 3
-         Môn học: - Bắt buộc
-         Lựa chọn:
-         Các môn học tiên quyết: Công nghệ chế tạo, lý thuyết điều khiển
-         Các môn học kế tiếp:
-         Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
-         Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 1 TC
+ Làm bài tập trên lớp: 0,8 TC
+ Thảo luận: 0,2 TC
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 1
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học: 6 TC
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Cơ Điện Tử
3. Mục tiêu của môn học
Nghiên cứu về công nghệ CAD/CAM/CNC. Trên cơ sở những kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ tiếp cận và khai thác các ứng dụng của CAD/CAM vào quá trình lập trình, thiết kế và chế tạo các sản phẩm cơ khí.
4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
Cung cấp kiến thức cơ bản về máy CNC, bao gồm : Khái niệm về điều khiển số; cấu trúc và nguyên lý làm việc của máy CNC; lập trình và vận hành máy phay – tiện CNC.
 
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)
 
·        Phần giảng dạy lý thuyết:
 
Chương
Nội dung
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
Khái niệm về điều khiển số
Khái niệm và định nghĩa.
Điều khiển số bằng Máy tính.
ứng dụng CNC trong công nghiệp.
Hệ thống điều khiển số
Phương thức điều khiển chuyển động.
Nội suy hình học trong điều khiển số.
Mạch điều khiển số.
Cấu trúc - nguyên lý làm việc của máy CNC
Khác biệt giữa máy truyền thống và máy CNC.
Bộ phận điều khiển máy CNC.
Hệ thống phần mềm CNC.
Xử lý thông tin trên hệ CNC.
Hệ thống truyền động trên máy CNC.
Động học máy CNC.
Lập trình - vận hành máy phay - tiện CNC.
Cấu trúc chương trình điều khiển số.
Các lệnh lập trình cơ bản.
Lệnh bù trừ và dịch chỉnh.
Lệnh chu trình gia công.
Lập trình macro và chương trình con.
Các chức năng lập trình nâng cao.
Ứng dụng phần mềm chuyên dụng để lập trình thiết kế (CAD) và gia công (CNC).
·        Phần giảng dạy thực hành, thí nghiệm:
STT
Nội dung
Số tiết
1
2
 
Khảo sát một số chủng loại máy CNC
Thực hành sử dụng phần mềm phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm và gia công
2
2
0,5
6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc
1.      BM. Cơ điện tử, 2009. Bài giảng Kỹ thuật CAD/CAM/CNC. Trường ĐH. Nông Lâm Tp.HCM.
6.1. Học liệu tham khảo
1.      Tạ Duy Liêm, 1999. Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ. NXB KH & KT, Hà nội.
2.      Nguyễn Ngọc Đào, 2000. Công nghệ CAD/CAM/CNC. ĐH. Sư phạm kỹ thuật.
3.      Zeid. L .,1991. CAD/CAM Theory and Practice, McGraw Hill. Intenational Edition.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực hành, thí nghiệm, thực tập giáotrình, rèn nghề, …
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
1.Khái niệm về điều khiển số
1
 
3
 
 
 
2. Hệ thống điều khiển số
1
 
3.Cấu trúc- nguyên lý làm việc của máy CNC
2
 
4.Lập trình - vận hành máy phay – tiện CNC.
7
6
15
 
5. Ứng dụng phần mềm chuyên dụng gồm ThinkDesign và Cimatron để lập trình thiết kế (CAD) và gia công (CNC).
4
6
 
TỔNG SỐ TIẾT
15
12
3
15
 
45

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
Thí dụ: Nội dung 1, tuần 1

Hình thức tổ chức dạy học
Thời gian, địa điểm
Nội dung chính
Yêu cầu SV
chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết, Bài tập và thảo luận
-Nội dung 1
 
 
-Nội dung 2
 
 
-Nội dung 3
 
 
-Nội dung 4
 
 
-Nội dung 5
 
 
 
 
 
 
Tuần 1, Giảng đường
 
Tuần 1
Giảng đường
 
Tuần 1,2
Giảng đường
 
Tuần 2,3,4 Giảng đường
 
Tuần 7,8 Phòng máy Khoa Cơ khí
 
 
 
 
 
Khái niệm về điều khiển số
 
 
Hệ thống điều khiển số
 
 
Cấu trúc- nguyên lý làm việc của máy CNC
 
Lập trình - vận hành máy phay – tiện CNC.
 
Ứng dụng phần mềm chuyên dụng gồm ThinkDesign và Cimatron để lập trình thiết kế (CAD) và gia công (CNC).
 
 
 
Xem trước TL 1
 
Xem trước TL 1, 2,3
 
Xem trước TL 1, 2,3,4
 
Xem trước TL 1, 2,3
 
Xem trước TL 1, 2,3
 
 
 
Bài tập1
 
 
Bài tập2
Tuần 5,6 Giảng đường
 
Tuần 9,10 Giảng đường
Chương 4
 
 
Chương 5
Làm trước BT chương 4
 
Làm trước BT chương 5
 
Thảo luận
Tuần 14
Giảng đường
Chương 1,2,3,4,5
Xem trước
Chương 1,2,3,4,5
 
Thực hành
 
 
Tuần 11,12,13
Phòng máy Khoa Cơ khí
Ứng dụng phần mềm chuyên dụng gồm ThinkDesign và Cimatron để lập trình thiết kế (CAD) và gia công (CNC).
Xem trước
Chương 3,4,5
 
Tự học, tự nghiên cứu
 
Tập trung phần bài tập, thảo luận, và thực hành
 
 

Bảng này được thiết kế cho từng nội dung ứng với 1 tuần học, cho đến hết môn học (15 tuần).
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
            Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….
            (Xem mục 9 tiếp theo)
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
            Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
-     Dự lớp, tích cực tham gia hoạt động môn học:       10%
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
-     Đánh giá bài tập: 10%.
-     Đánh giá điểm thực tập: 10%
-     Chuẩn bị báo cáo & thuyết trình: 20%
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
-     Thi cuối học kỳ: 50%.

Giảng viên đào tạo
(Ký tên)
Chủ nhiệm bộ môn duyệt
(Ký tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên)

 
 
 
 

Số lần xem trang: 12320
Nhập ngày: 23-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 23-10-2009