TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ                                          Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MÁY SAU THU HOẠCH.
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyễn Hay
Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS
Thời gian, địa điểm làm việc:
Điạ chỉ liên hệ: Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh – Khoa Cơ khí - Trường Đại học Nông Lâm – Tp HCM.
Email: nguyenhay@hcm.fpt.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
Thông tin về trợ giảng ( nếu có) (họ và tên, điạ chỉ liên hệ, điện thoại, email)
2. Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học: Máy sau thu hoạch
- Mã môn học:
- Số tín chỉ:                            2
- Môn học:    Bắt buộc:        x
Lựa chọn:
- Các môn học tiên quyết: Sức bền, truyền nhiệt
- Các môn học kế tiếp: Thiêt bị bị sấy.
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có)
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết:
Làm bài tập trên lớp:
Thảo luận:
Thực hành thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, diễn dã, thực tập.)
Hoạt động theo nhóm:
Tự học:
- Điạ chỉ khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh – Khoa Cơ khí - Trường Đại học Nông Lâm – Tp HCM.
 
 
3. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: yêu cầu môn học giúp cho sinh viên hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và kiến thức để tính toán thiết kế một số máy sau thu hoạch
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học bao gồm các chương: các máy làm sạch, quạt, các loại máy sấy, máy chế biến khoai mì, chế biến lúa.
 
5. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1: MÁY LÀM SẠCH                                                                                            
1.1.   Sàng làm sạch                                                                                                                
1.2.   Làm sạch bằng khí động                                                                                               
1.3. Làm sạch bằng từ                                                                                                         
1.4. Máy tách đá                                                                                                                  
1.5.   Hệ thống thu bụi                                                                                                           
1.6.   Bộ phận cung cấp                                                                                                          
1.7. Năng suất máy làm sạch                                                                                              
 
Chương 2: QUẠT VÀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG                                                               
2.1. Các khái niệm liên quan đến dòng khí                                                                        
2.2. Quạt                                                                                                                               
2.3. Tính đường ống                                                                                                            
 
Chương 3: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TRUYỀN NHIỆT                      
3.1. Dẫn nhiệt                                                                                                                      
3.2. Trao đổi nhiệt đối lưu                                                                                                  
3.3. Trao đổi nhiệt bức xạ                                                                                                    
3.4. Trao đổi nhiệt phối hợp đồng thời cả đối lưu và bức xạ                                            
3.5. Trường nhiệt độ                                                                                                            
3.6. Gradien nhiệt độ                                                                                                           
3.7. Định luật Fourier                                                                                                          
3.8. Dẫn nhiệt qua vách phẳng (qv = 0)                                                                               
3.9. Dẫn nhiệt qua vách trụ (qv = 0)                                                                                    
 
Chương 4:   MÁY SẤY                                                                                            
4.1. Các khái niệm                                                                                                                
4.2. Sơ đồ và chu kỳ sấy                                                                                                      
4.3. Các phương trình                                                                                                          
4.4. Sấy ngũ cốc                                                                                                                  
4.5. Một số vấn đề khác về máy sấy                                                                                   
4.6. Sấy thuốc lá                                                                                                                  
 
Chương   5: PHÂN LOẠI VÀ THỨ TỰ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY                         
5.1. Phương pháp sấy                                                                                                          
5.2. Phân loại thiết bị sấy                                                                                                   
5.3. Chế độ sấy                                                                                                                    
5.4. Thứ tự thiết kế một thiết bị sấy                                                                                    
Chương 6: CHẾ BIẾN KHOAI MÌ                                                             
6.1. Công nghiệp cổ điển                                                                                                    
6.2. Làm hạt sắn                                                                                                                   
6.3. Amidon (tinh bột sắn)                                                                                                  
Chương 7: MÁY CHẾ BIẾN LÚA                                                                         
7.1. Đặc tính của hạt thóc                                                                                                   
7.2. Chất lượng thóc                                                                                                            
7.3. Nhà máy xay kiểu thông thường                                                                                  
7.4. Máy làm sạch                                                                                                               
7.5. Máy xay                                                                                                                        
7.6. Máy xát                                                                                                                         
7.7. Máy phân ly
7.8. Máy đánh bóng                                                                                                             
7.9. Máy phân cỡ - trộn                                                                                                       
7.10. Yêu cầu gạo xuất khẩu – máy xay xát nhỏ ở nông thôn
 
 
6. Học liệu:
Học liệu bắt buộc:
Nguyễn Hay – Giáo trình máy sau thu hoạch – NXB Đại học quốc gia TpHCM - 2003
Học liệu tham khảo:
Đoàn Văn Điện - Nguyễn Bảng – Lý thuyết Tính toán máy nông nghiệp- Đại Học Nông lâm Tp HCM 1997.
 
7. Hình thức tổ chức dạy học:
Lịch trình chung

Nội dung
Hình thức tổ chứcdạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực hành, thực tập
Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
Chương 1
3
2
 
 
 
5
Chương 2
3
 
 
 
 
3
Chương 3
2
1
 
 
 
3
Chương 4
4
3
 
 
 
7
Chương 5
2
1
 
 
 
3
Chương 6
3
1
 
 
 
4
Chương 7
3
2
 
 
 
5

 
8. Chính sách đối với các môn học và các yêu cầu khác của giảng viên:
Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực và tham gia các hoạt động trên lớp, các quy định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…
Đánh giá tham gia các bài tập trên lớp:                    40%
Bài kiểm tra cuối kỳ                                      60%
 
9. Phương pháp hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học:
 
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá .
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên:
 
 
9.2.Kiểm tra – đánh giá định kỳ:
Tham gia học tập trên lớp:
Phần tự học, tự nghiên cứu:
Hoạt động theo nhóm
Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ
Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ
Kiểm tra – đánh giá khác.
9.3. Tiêu chí đánh giá các bài tập:
 
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
 
Giảng viên                  Chủ nhiệm Bộ môn   Duyệt             Thủ trưởng đơn vị đào tạo.
 

Số lần xem trang: 12253
Nhập ngày: 21-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 21-10-2009