KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ

BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ

-----------------------------------

1. Đào tạo

Trình ñoä ñaøo taïo  :         Ñaïi hoïc

          (Ban haønh theo Quyeát ñònh soá 5685/QĐ-BGD&ĐT naêm 2005 cuûa Boä tröôûng Boä GD & ÑT)

 

Ñaøo taïo kyõ sö  chuyeân ngaønh Cô ñieän töû thieân veà höôùng öùng duïng phuïc vuï trong các lónh vöïc cÆ¡ khí chính xác và tá»± Ä‘á»™ng hóa các hệ thống sản xuất.

Đào tạo các lá»›p chuyên đề CAD/CAM/CNC.

          Sau khi toát nghieäp caùc kyõ sö  Cô ñieän töû  coù theå ñaûm nhieäm caùc coâng vieäc taïi caùc cô sôû cheá taïo, saûn xuaát, kinh doanh, ñaøo taïo vaø nghieân cöùu về cÆ¡ khí chính xác và tá»± Ä‘á»™ng hóa các hệ thống sản xuất.

 

2. HÆ°á»›ng nghiên cứu chính

-         Nghiên cứu, ứng dụng cÆ¡ Ä‘iện tá»­ trong công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ sinh học nông nghiệp .

-          Nghiên cứu, ứng dụng tá»± Ä‘á»™ng hóa các hệ thống sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thá»±c phẩm.

3. Nhân sá»± Bá»™ môn

ThS. Trần Thị Kim Ngà                          Phụ trách Bá»™ môn

Và 04 CBVC.

4. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Các công trình, đề tài Ä‘ã thá»±c hiện thành công và chuyển giao vào sản xuất

1.     Công nghệ và thiết bị giết mổ gia cầm tá»± Ä‘á»™ng. Đoạt giải thưởng cúp vàng Techmart Việt Nam 2007, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) 2007.

2.     Thiết kế và chế tạo thiết bị giám sát Ä‘o lường Ä‘iều khiển các hệ thống thiết bị sinh học nông nghiệp. Đã nghiệm thu (loại khá) đề tài cấp Thành phố 2006.

3.     Thiết kế, chế tạo các hệ thống nhà lÆ°á»›i nhà kính và kho định ôn công nghệ cao vá»›i môi trường tiểu khí hậu được Ä‘iều khiển tá»± Ä‘á»™ng hòan toàn. Đã thiết kế và chuyển giao ứng dụng 2 nhà kính 1000 m2 tại Dung Quốc, Quảng Ngãi và 01 nhà kính 300 m2 tại Quảng Ngãi.

4.     Thiết kế chế tạo các hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm sinh học và nhân giống nhanh tá»± Ä‘á»™ng.

 

5.     Các hình ảnh và tài liệu giá»›i thiệu các công trình nghiên cứu

 

6. Má»™t số bài báo về dây chuyền “Giết mổ gia cầm bằng công nghệ Việt Nam

·        Sài Gòn Giải Phóng

·        Khoa học kỹ thuật nông nghiệp ngày 19-10-2007ngày 13-11-2007

·        Bắc Ninh

·        Niên giám Nông nghiệp – Thá»±c phầm

·       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Nhà lÆ°á»›i 1000 m2 tại Dung Quốc, Quảng Ngãi

 

Số lần xem trang: 13659
Nhập ngày: 14-10-2008
Điều chỉnh lần cuối: 29-11-2019