KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ

BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ

-----------------------------------

1. Đào tạo

Trình ñoä ñaøo taïo  :         Ñaïi hoïc

          (Ban haønh theo Quyeát ñònh soá 5685/QĐ-BGD&ĐT naêm 2005 cuûa Boä tröôûng Boä GD & ÑT)

 

Ñaøo taïo kyõ sö  chuyeân ngaønh Cô ñieän töû thieân veà höôùng öùng duïng phuïc vuï trong các lónh vöïc cơ khí chính xác và tự động hóa các hệ thống sản xuất.

Đào tạo các lớp chuyên đề CAD/CAM/CNC.

          Sau khi toát nghieäp caùc kyõ sö  Cô ñieän töû  coù theå ñaûm nhieäm caùc coâng vieäc taïi caùc cô sôû cheá taïo, saûn xuaát, kinh doanh, ñaøo taïo vaø nghieân cöùu về cơ khí chính xác và tự động hóa các hệ thống sản xuất.

 

2. Hướng nghiên cứu chính

-         Nghiên cứu, ứng dụng cơ điện tử trong công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ sinh học nông nghiệp .

-          Nghiên cứu, ứng dụng tự động hóa các hệ thống sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.

3. Nhân sự Bộ môn

ThS. Trần Thị Kim Ngà                          Phụ trách Bộ môn

Và 04 CBVC.

4. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Các công trình, đề tài đã thực hiện thành công và chuyển giao vào sản xuất

1.     Công nghệ và thiết bị giết mổ gia cầm tự động. Đoạt giải thưởng cúp vàng Techmart Việt Nam 2007, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) 2007.

2.     Thiết kế và chế tạo thiết bị giám sát đo lường điều khiển các hệ thống thiết bị sinh học nông nghiệp. Đã nghiệm thu (loại khá) đề tài cấp Thành phố 2006.

3.     Thiết kế, chế tạo các hệ thống nhà lưới nhà kính và kho định ôn công nghệ cao với môi trường tiểu khí hậu được điều khiển tự động hòan toàn. Đã thiết kế và chuyển giao ứng dụng 2 nhà kính 1000 m2 tại Dung Quốc, Quảng Ngãi và 01 nhà kính 300 m2 tại Quảng Ngãi.

4.     Thiết kế chế tạo các hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm sinh học và nhân giống nhanh tự động.

 

5.     Các hình ảnh và tài liệu giới thiệu các công trình nghiên cứu

 

6. Một số bài báo về dây chuyền “Giết mổ gia cầm bằng công nghệ Việt Nam

·        Sài Gòn Giải Phóng

·        Khoa học kỹ thuật nông nghiệp ngày 19-10-2007ngày 13-11-2007

·        Bắc Ninh

·        Niên giám Nông nghiệp – Thực phầm

·       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Nhà lưới 1000 m2 tại Dung Quốc, Quảng Ngãi

 

Số lần xem trang: 2282