Kết quả. (Đính kèm)

Đề nghị các sinh viên còn môn không đạt liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Trúc) để bổ sung.

 

Số lần xem trang: 12157
Nhập ngày: 26-03-2015
Điều chỉnh lần cuối: