QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên-Tiếng Anh cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
___________________
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 
Căn cứ Quyết định số 58/ 2010/QĐ-TTG ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ Trường Đại học”;
Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng Khoa Ngoại ngữ- Sư phạm,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:Nay ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên-Tiếng Anh cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, cụ thể như sau:
1. Chính thức áp dụng chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 của CEFR (Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu kèm theo) dành cho tiếng Anh,
2. Sinh viên được xét miễn hai học phần tiếng Anh điều kiện (Anh văn 1 và Anh văn 2) và công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Có một trong những chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh: TOEFL 400, TOEIC 450, IELTS 4.5, PET 70, BULATS 40.
- Có trình độ tiếng Anh tương đương B1 của CEFR do Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận.
Điều 2: Quy định này có hiệu lực thi hành đối với sinh viên Đại học, cao đẳng chính quy không chuyên ngoại ngữ từ khóa 2008 trở về sau đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Điều 3: Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/BM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các sinh viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Số lần xem trang: 12128
Nhập ngày: 29-12-2012
Điều chỉnh lần cuối: 21-02-2014