QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng
hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 58/ 2010/QĐ-TTG ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ Trường Đại học”;
Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng các khoa/ bộ môn trực thuộc và Giám đốc trung tâm tin học ứng dụng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Nay ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên (có bảng mô tả yêu cầu kèm theo) cho tất cả sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy từ khóa tuyến sinh đầu vào năm 2010 trở về sau.
Điều 2. Sinh viên được xét miễn học học phần Tin học đại cương (mã số 214101) và công nhận đạt chuẩn tin học đầu ra nếu vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ do Trung tâm tin học ứng dụng, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Điều 3. Quy định này có hiệu lực thi hành đối với sinh viên Đại học, cao đẳng chính quy không chuyên tin học từ khóa tuyển sinh đầu vào năm 2010 trở về sau.
Điều 4. Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/BM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các sinh viên có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TS. TRỊNH TRƯỜNG GIANG

BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC KHÔNG CHUYÊN
 

TT
Các ngành thuộc Khoa/Bộ môn
Mô tả yêu cầu
01
Chăn nuôi - Thú Y
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access hoặc Minitab phục vụ cho chuyên ngành
02
Cơ khí - Công nghệ
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Có khả năng sử dụng AutoCad phục vụ cho chuyên ngành
03
Công nghệ hóa học
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access hoặc AutoCAD phục vụ cho chuyên ngành
04
Công nghệ sinh học
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
05
Công nghệ thực phẩm
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
-Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
06
Kinh tế
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
-Đối với ngành kế toán: Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access.
- Các ngành khác: Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access hoặc Eview phục vụ cho chuyên ngành
07
Lâm nghiệp
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Ngành: Công nghệ chế biến lâm sản và các chuyên ngành: Công nghệ giấy & bột giấy, Thiết kế Đồ gỗ: Có khả năng sử dụng AutoCad phục vụ cho chuyên ngành
- Các ngành còn lại: Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
08
Môi trường và Tài nguyên
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Các ngành: Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên và chuyên ngành Thiết kế CQ: Có khả năng sử dụng Autocad + 3DMAX + Photoshop hoặc: Autocad+SketchkUp
- Các ngành Bản đồ học (Hệ thống thông tin địa lý GIS, Hệ thống thông tin môi trường): Có khả năng sử dụng Mapinfo hoặc Arcview
- Các ngành Quản lý môi trường (QLMT) và Kỹ thuật môi trường (KTMT): có khả năng sử dụng AutoCad (2D: QLMT và 2D, 3D : KTMT)
- Các ngành còn lại: Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
09
Ngoại ngữ - Sư phạm
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
10
Nông học
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành.
11
Quản lý đất đai & BĐS
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Có khả năng sử dụng Mapinfo, Microstation hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
12
Thủy sản
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
-Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành.

HIỆU TRƯỞNG

Số lần xem trang: 12183
Nhập ngày: 24-12-2012
Điều chỉnh lần cuối: 21-02-2014