Sinh viên năm 3 và 4 đăng ký coi thi tại Phòng 8, VP Khoa Cơ Khí. Đăng ký với thầy Nguyễn Hải Đăng.

Hạn chót: 01/06/2012

 

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
   BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                                            ***                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2012 
                                  Số:     /TB-ĐTN
 
THÔNG BÁO
V/v đăng ký coi thi tuyển sinh năm 2012
Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh năm 2012 của trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Nay BTV Đoàn trường triển khai thông báo đăng ký coi thi tuyển sinh năm 2012 với những nội dung cụ thể sau:
1.      Đối tượng:
-         Sinh viên năm 3, 4 đang học tập tại các khoa/bộ môn.
-         Sinh viên năm 3, 4, 5 đang học tập tại khoa Chăn nuôi thú y.
-         Ưu tiên cán bộ Đoàn – Hội, sinh viên xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.
-         Ưu tiên sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012.
2.      Thời gian coi thi:
-         Đợt 1: ngày 3,4,5/7/2012
-         Đợt 2: ngày 8,9,10/7/2012
3.      Thời gian đăng ký:
-         Sinh viên đăng ký tại Văn phòng Đoàn Thanh niên các khoa/bộ môn (theo mẫu đính kèm).
-         Thời gian đăng ký từ ngày 22/5/2012 – 02/6/2012.
-         Đoàn khoa/bộ môn tổng hợp danh sách theo thứ tự ưu tiên gửi về Văn phòng đoàn trường.
-         Hạn chọt nộp danh sách đăng ký vào lúc 15h00 ngày 04/6/2012 cho đ/c Chúc (083 7245396 – 0983185529)
4.      Lưu ý:
-         Các khoa/bộ môn gửi danh sách đăng ký về cho đ/c Chúc theo 2 cách:
+ Gửi file văn bản vào địa chỉ: botno303@yahoo.com.vn
+ Gửi văn bản giấy có xác nhận của Chi bộ khoa/bộ môn về văn phòng đoàn trường.
-         Các khoa/bộ môn phải thực hiện đúng nội dung mẫu đăng ký do Văn phòng đoàn trường triển khai.
Vì tính chất quan trọng của công tác tuyển sinh, đề nghị Thường trực các Đoàn khoa/bộ môn thực hiện tốt tinh thần thông báo.
                                                          TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Nơi nhận:
- Thường trực Đoàn trường;
- Ban Thường vụ các Đoàn Khoa/bộ môn;
- Bản tin Đoàn trường;
- Lưu.
 
                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                            
                                                                                                       (đã ký)
 
                                                                                                                       
                                                                                                Đặng Thị Chúc
 

Số lần xem trang: 12112
Nhập ngày: 23-05-2012
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp